• Haberler
  • Memur
  • TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu

TSK Personel Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM'ye sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bazı diğer kanunlarda değişiklik öngören teklif, AK Parti'li milletvekillerince Meclis'e sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve AK Parti'li arkadaşlarının imzasını taşıyan teklif 60 maddeden oluşuyor.

Harita Genel Müdürlüğü'ne ilişkin düzenlemeler

Teklife göre, 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü Kanunu'na ek madde eklendi. Ek Madde 6'ya göre, kamu idareleri Harita Genel Müdürlüğü'nden talep edecekleri mal ve hizmet bedellerini 7221 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla ödeyecek. Genel bütçeli kamu idareleri ödemeleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesine aktaracakken, özel bütçeli idareler doğrudan Harita Genel Müdürlüğü muhasebe birimine yapacak. Yerli ve yabancı talep sahipleri de ödemelerini muhasebe birimine yapacak. Elde edilecek kaynaklar Milli Savunma Bakanlığı bütçesine kaydedilecek ve yıl sonu itibariyle kullanılmayan ödenekler ertesi yıla devredilecek.

Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklikler

22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 95. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiriliyor:

"Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde oldukları süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanları kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat verecek, yazı yazacak veya sair surette açıklamada bulunacak her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunacak."

Yüksek rütbeli subaylar için yeni kurallar

Teklifle, 1632 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenecek:

"Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amiraller hakkında bu Kanunun ek 15. ve ek 16. maddeleri kapsamında yürütülecek işlemlerde, soruşturma izni verecek, soruşturma ve kovuşturma yapacak yetkili mercilerin tayininde ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak."

KKTC'deki tebligatlar için düzenleme

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na yeni bir madde eklendi. Bu değişiklikle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan askeri birlik, karargâh ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde yer alan kişi veya kurumlara yapılacak tebligat usulü yeniden düzenlendi. KKTC'de konuşlu askeri birlik, karargâh ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin istihdam ettiği veya hizmet alımı yoluyla çalıştırdığı personel veya memur aracılığıyla gerçekleştirilecek.

TSK İç Hizmet Kanunu'ndaki değişiklikler

4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na eklenen yeni bir fıkra ile askeri personelin görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren görsel ve işitsel materyallerin, Millî Savunma Bakanlığı'nca yetki verilen durumlar haricinde, her türlü medya aracıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanıyor.

Sağlık hizmetleri ve giderleri

Teklifle; 211 sayılı Kanun'un 62. maddesine eklenen yeni bir fıkra ile, 5510 sayılı Kanun'un 73. maddesi kapsamında ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretlerinin, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı olduğu süre içinde Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Ayrıca 5510 sayılı Kanun'un 88. maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edenlerin tedavileri süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündeliklerinin de ilgili bakanlık bütçesinden karşılanacak.

Bu düzenlemeyle, TSK personelinin sağlık hizmetlerinden kaynaklanan ek maliyetlerinin Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanması sağlanacak.

Eğitim düzenlemeleri

Teklifle; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 35 inci maddesinin birinci fıkrasımn (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiriliyor: "Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihidir."

 Ayrıca başarılı hukuk sınıfı subayların çeşitli kadrolara atanabilmesine imkan tanınıyor.

Mecburi hizmet yükümlülükleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinden mecburi hizmetlerini tamamlamadan ayrılanlar, yıllık olarak öğrenim ve eğitim masraflarının iki katını ödeyecek. Disiplinsizlik nedeniyle çıkarılanlar ise masrafların dört katını tazminat olarak ödeyecek. Bu düzenleme, askerî öğrenci, subay ve astsubayların eğitim masraflarını kapsayarak disiplinsizlik durumlarını caydırmayı hedefliyor. 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda yapılan değişiklikle, disiplinsizlik alışkanlık haline geldiğinde cezai yaptırımların artırılması öngörülüyor.

Yurt dışında eğitim alan personel

Yabancı ülkelere öğrenim, staj veya kurs için giden subay ve astsubayların hizmet yükümlülükleri, toplam altı ayı aşması durumunda bu sürenin iki katı kadar uzatılacak. Ancak pilotların mesleki simülatör eğitimleri, harbe hazırlık niteliğinde olduğu için bu düzenlemenin dışında tutulacak.

Askeralma Kanunu'nda değişiklikler

Teklifle; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'na "yedek astsubay" statüsü ekleniyor. Astsubay adaylarına verilecek olan harçlık miktarının, temel eğitim süresince uzman onbaşı maaşı yerine, en düşük astsubay rütbesi olan astsubay astçavuş maaşı olarak belirlenmesi amaçlanıyor.

Müfettiş kadroları

 Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı müfettiş kadrolarına askeri kaynaklardan atama yapılabilecek.  Giriş sınavı, beş kişilik sınav kurulu tarafından mülakat şeklinde yapılacak olup, Teftiş Kurulu Başkanı sınav kurulunun başkanı olacak. Sınav kurulunda Bakanlık birim amirleri ve müfettişlerden oluşan üyeler yer alacak. Başvuru şartları, sicil notları, takdirname, başarı belgeleri, cezalar, yabancı dil notu ve diğer kriterler belirlenerek adaylar sınava çağrılacak. Giriş sınavında adaylar, çeşitli yönlerden değerlendirilecek ve 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.. Başarılı adaylar müfettişlik görevine atanacak ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak çalışacak.

Düzenlemede, Anayasa Mahkemesi'nin 2021/84 Esas ve 2022/117 Karar sayılı kararıyla, kamu görevlilerinin nitelikleri ve atanmalarına ilişkin hususların sadece kanunla düzenlenebileceği ilkesi doğrultusunda, 926 sayılı Kanun'un ek 39. maddesindeki bazı ifadelerin iptaline karar verdiği hatırlatıldı. Bu kapsamda askeri personelin müfettiş olarak atanmasına ilişkin şartlar ile bu atama işleminin
sebep unsuru olan giriş sınavına dair genel esasların kanunla düzenlenmesi amaçlanıyor. Stajyer müfettiş alım işlemleri mali ve idari olarak karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle kanundan çıkarılırken alımı yapılan personelin doğrudan müfettiş olarak atanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede yeterlik sınavı da kanundan çıkarılıyor.

Pilot ve subay tazminatları

-Yurt dışında 6 aydan kısa süre kalan personelin yükümlülük süresi hesaplanırken bu süreler dikkate alınmayacak.
-Pilot subaylar, TSK’dan ayrılmadan önceki hizmet yıllarının başlangıcı ile ayrıldıkları tarih arasındaki uçuş süreleri için belirli tazminatlar alacak.
-Pilotlar için, yükümlülük süresini tamamlayarak TSK’dan ayrılanlara 80 saate kadar uçuş için toplu ödeme yapılacak, toplamda 120 saati geçmemek üzere 80 saatin üzerinde uçulan süreler için her uçuş saati başına ek tazminat ödenecek.

Askeri öğrenciler ve okullar

- Askeri öğrenciler öğrenim gördükleri bölümleri değiştiremeyecek veya yatay geçiş yapamayacak.
- Sağlık sebepleri dışında ilişiği kesilen askeri öğrenciler, masrafların yarısını ve bunlara denk gelen faizler hariç devlet tarafından yapılan masrafları ödeyecek.
- Disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılanlar, hesaplanacak tazminatın dört katını ödeyecek.

Subay ve astsubaylar

-Lisans ve önlisans öğrencileri, okulu bırakmaları halinde masrafların iki katını ödeyerek ayrılabilecek.
- Sağlık sorunları dışında okuldan çıkarılan harp okulu öğrencileri, devlet tarafından yapılan masrafların iki katını ödeyecek.
-Disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılan astsubay meslek yüksekokulu öğrencileri, hesaplanacak tazminatın dört katını ödeyecek.

Uzman erbaşlar
-Uzman erbaşların yıllık izinlerinin senesi içinde kullanılması esas olacak, hizmet gereği kullanılamayan izinler ertesi yıl içinde kullanılabilecek.
-Disiplinsizlik ve görevde başarısızlık nedeniyle uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilebilecek.
-Borçlanma, içki, kumar ve benzeri nedenlerle görevine zarar verenlerin sözleşmeleri feshedilecek.
-Terör örgütleriyle ilişkisi olanların sözleşmeleri iptal edilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erler


- Disiplinsizlik, görevde başarısızlık ve istifade edilememe halleri düzenlenecek, sözleşmeleri feshedilebilecek.
- Terör örgütleriyle ilişkisi olanların sözleşmeleri kesilecek.
- Yeterli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erler, uzman erbaş veya astsubay olarak kadroya geçebilecek.

Kamulaştırma Kanunu'nda değişiklikler


- Kamu yararına yönelik ihtiyaçların ortadan kalkması durumunda taşınmazlar ilgililere iade edilecek.
- Kamulaştırma davalarında kamu zararının önüne geçilmesi için idarenin kamu yararına yönelik ihtiyaçları dikkate alınacak.
- Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar, ilgili idare adına tescil edilecek ve bu işlemler harç ve resimden muaf olacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili düzenlemeler


- Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen personele ödenen ücrete esas gösterge rakamları artırılacak.
- Harp okullarında öğrenim gören öğrenciler için masrafların iki katı olarak tazminat uygulamaları yapılacak.
- Savunma sanayisi firmalarının denetimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak ve gerekli ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.
- Sigortası 1999 sonrası başlayan ve kadrosuzluk nedeniyle emekli edilen personele, belirli hizmet süresi şartıyla emekli aylığı bağlanacak.

Bu düzenlemeler, TSK personelinin yükümlülüklerini ve haklarını detaylı bir şekilde belirlemekte ve askeri öğrenciler, subaylar, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erler için çeşitli tazminat ve disiplin kurallarını içeriyor. Yeni kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle, TSK personelinin görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri hukuki ve mali durumları kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için tıklayın.

 

Bakmadan Geçme