• Haberler
  • Memur
  • Meclise sunulan TSK personeline ilişkin kanun teklifinde neler yer alıyor?

Meclise sunulan TSK personeline ilişkin kanun teklifinde neler yer alıyor?

Düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amaçlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle beraber idari yapıda meydana gelen değişikliklere yönelik bugüne kadar yapılan uyum düzenlemelerine ek olarak ihtiyaç duyulan ilave düzenlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

MSB kadrolarında hangi düzenlemeler yapılıyor?

Teklif ile; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personele ilişkin bazı özlük haklarına ve statülerine dair düzenlemeler yapılması yanında uzman erbaş, er ve sözleşmeli erbaş, erlerin sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımlar ile askeri kaynaktan müfettiş alımına ilişkin usul ve esaslar ile adaylarda aranacak niteliklerin kanunla düzenlenmesine; Harita Genel Müdürlüğü mal ve hizmet sunum bedellerinin ilgili tertibe özel ödenek kaydedilmesi sağlanarak kurum ihtiyaçlarımn karşılanmaya devam edilebilmesi ile Millî Savunma Bakanlığmca elde edilen diğer özel gelirlerin de Cumhurbaşkanı Kararı ile kullamlabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Disiplin cezalarına mahkeme yolu açlıyor

Diğer taraftan, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarımn ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda amlan cezaların mahkemelerce denetlenebilmesine imkân sağlanması; askeri mahaller ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binaları, eklentileri ve yüzer unsurlarmda yapılan önleme aramalanmn 24 saat içinde görevli hâkim onayına sunulması amaçlanmaktadır.

İlişiği kesilen askeri öğrencilerin ödeyecekleri tazminat artıyor

Ayrıca, 221 sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanunun iptal edilmesi nedeniyle yeniden düzenleme yapılmaktadır. Muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ya da askeri okullardan aynlmalan veya ilişiklerinin kesilmesi halinde kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarına yönelik ödeyecekleri tazminat tutarının artırılması öngörülmektedir.

Soruşturma izini verecek makamlar düzenleniyor

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amirallerin işlediği iddia edilen askeri suçlarda, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerin belirlenmesinde son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması; seferberlik tatbikatı ile ferdi seferberlik eğitimlerine katılan ve herhangi bir ödeme alamayan işçi, işsiz, işveren, kendi nam ve hesabına çalışan ve serbest meslek mensubu yedek personele ödeme yapılabilmesi hususlarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyum amaçlanıyor

Ayrıca teklif ile Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kapsamında iptal edilen maddelerin tadil edilmesi ve muhtemel iptal kararlanmn önüne geçilebilmesine yönelik düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Kanunun tam metni

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Harita, harita bilgisi ve coğrafi verilere yönelik mal ve sunulan hizmet bedellerinin ödenmesi

EK MADDE 6- (1) Kamu idareleri Harita Genel Müdürlüğünden talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedellerinin ödemesini, 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla, aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirir: a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktanlır. b) Özel bütçeli idareler ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırılır. (2) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatınlır. (3) Birinci fıkranın (b) bendi ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında elde edilecek kaynak, bir yandan bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe ödenek kaydolunur. Bu ödenekler, Harita Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için kullanılır. Yıl içerisinde harcanmayan ödenekler ertesi yıla devredilir."

MADDE 2- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 95 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3. Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevdeki personel ile kamu görevlisi sıfatı sona erenlerden, görevde olduklan süre içerisinde bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlanm kullanarak veya görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekat, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur." MADDE 3- 1632 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "

EK MADDE 21- Genelkurmay Başkam, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile general ve amiraller hakkında bu Kanunun ek 15 inci ve ek 16 ncı maddeleri kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin tayininde ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas almır."

MADDE 4- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. "Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinde konuşlu askeri birlik, karargâh ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyetinde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligat usulü:

MADDE 26/A- Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinde konuşlu askeri birlik, karargâh ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyetinde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin istihdam ettiği ya da hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel veya memur vasıtasıyla yapılır."

MADDE 5- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğinin, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyallerin. Millî Savunma Bakanlığmca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaktır."

MADDE 6-211 sayılı Kanunun 56/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sulh ceza hakimi karan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanımn veya askeri kurum amirinin ya da hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7-211 sayılı Kanunun 62 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde ve mevcut beşinci fıkrasımn birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz/malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tutann üzerindeki fiyat farkları. Sosyal Güvenlik Kurumunca belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretleri; erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıklan süre içerisinde Yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır."

"5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesi uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edenlerin tedavileri süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündelikleri, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesinden karşılanır." "Terhislerini müteakip beşinci fıkra uyannca tedavisine devam olunacakların hastanelere şevkleri, yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır."

MADDE 8- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasımn (c) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Millî Savunma Bakanlığı nam ve hesabına fakülte veya yüksek okullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri mezuniyet tarihidir."

MADDE 9- 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasımn (c) bendinde yer alan "ilgili kuvvet komutanı. Jandarma Genel Komutam veya Sahil Güvenlik Komutam" ibaresi "ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakam" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 926 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "hukuk hizmetleri kadrolarına" ibaresi "ihtiyaç duyulan hukuk sımfı subay kadrolarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- 926 sayılı Kanunun 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ilgili kuvvet komutam, Jandarma Genel Komutam veya Sahil Güvenlik Komutam" ibaresi "ilgisine göre Millî Savunma Bakam veya İçişleri Bakam" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını," ibaresi "kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarının iki katını, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenen disiplinsizliği işleyerek çıkanlanlar bu madde gereğince belirlenen masrafların dört katını" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 926 sayılı Kanımun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendinde yer alan "yabancı memleketlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "toplam" ibaresi ile bende aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak altı aydan kısa süreli ve harbe hazırlığın devamı niteliğinde olan ve Bakanlıkça belirlenen simülatör eğitimleri için bu bent hükümleri uygulanmaz."

MADDE 14- 926 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi uzman onbaşılar" ibaresi "astsubay astçavuşlar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 926 sayılı Kanımun ek 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 39 - Millî Savunma Bakanlığımn müfettiş kadrolarına askerî kaynaktan atama yapılabilir. Giriş sınavı, mülakat şeklinde beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Teftiş Kurulu Başkanı sınav kurulunun başkamdır. Sınav kurulunun iki üyesi Bakanlıktaki birim amirleri arasından diğer iki üyesi ise müfettişler arasından Bakan tarafından belirlenir. Ayrıca müfettişler arasından aym usulle iki yedek üye belirlenir. Giriş sınavına başvurabilmek için; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu üst subay (binbaşı, yarbay, albay) rütbesinde bulunmak gerekir. Giriş sınavına başvuru yeri, şekli, şartları, istenecek belge ve beyanlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı ve atama yapılacak kadro sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı ile diğer hususlar sınav tarihinden en az 45 gün önce Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Başvuruda bulunanların sicil notunun %70'i, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezalarımn %25'i, yabancı dil notunun %5'i dikkate alımr ve almacak müfettiş sayısının en fazla 4 katı aday sınava çağniır. Giriş sınavında adaylar; a) Bakanlık teşkilat ve görevleri ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşları. Devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri personel, iç hizmet ve disiplin. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Türk ceza, askerî ceza, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması, mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, Türk ticaret, kamu ihale, kamu mali yönetimi ve kontrolü, harcırah, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin bilgi düzeyi, b) Askerlik bilgisi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade ve muhakeme yeteneği, ç) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin müfettişlik mesleğine uygunluğu, d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandıncılığı, e) Genel kültür ve genel yetenek, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir. Adaylar sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından altıncı fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Giriş sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sınav kurulu başkan ve üyelerince her bir adaya ayrı ayrı puan verilir ve bu puanların aritmetik ortalaması adaym giriş sınavı puamm teşkil eder. Bu puanlar tutanağa geçirilir. Giriş sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre sıralanarak, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday belirlenir. Bu durum bir tutanağa bağlamr. Adaylann başan sırası belirlenirken giriş sınavı puanının eşit olması halinde kıdemi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 ve üzeri puan almak atama yapılacak kadro sayısımn dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Giriş sınavında başan gösterenler, bu sınavdaki başarı sırasına göre müfettişliğe atamrlar. Bu madde uyarınca müfettiş olarak atananlar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen müfettişlerle aym görev, yetki ve sorumlulukları haizdir."

MADDE 16- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCl MADDE 50- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (a) bendi kapsamında yurt dışında geçirilen altı aydan kısa süreler yükümlülük süresinin uzatılmasında dikkate alınmaz."

MADDE 17- 926 sayılı Kanunun ek geçici 98 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan "bu madde kapsamındaki hakları korunmak suretiyle" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Ancak 113 üncü maddenin birinci fıkrasımn (d) bendinde pilotlar için belirlenen yükümlülük süresini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, mahsup uygulaması da dahil bu fıkra hükümleri çerçevesinde, tabi oldukları son hizmet yılının başlangıcı ile ayrıldıkları tarih arasındaki dönemde 80 saate kadar uçulan süreler için toptan ödeme, toplamda 120 saati geçmemek üzere 80 saatin üzerinde uçulan süreler bakımından ise her uçuş saati için uçuş tazminatmm %14'ü oramnda ayrıca ilave tazminat ödenir." "Muvazzaf subay olarak görevine devam eden personele, mahsup uygulaması da dahil ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde, ilgili hizmet yılında bu maddeye tabi statülerinin sona erdiği tarihe kadar olan dönemde 80 saate kadar uçulan süreler için toptan ödeme, toplamda 120 saati geçmemek üzere 80 saatin üzerinde uçulan süreler bakımından ise her uçuş saati için uçuş tazminatmm %14'ü oranında aynca ilave tazminat ödenir. Bu personele, muvazzaf subay olarak göreve devam etmeye başladıkları tarihten sonraki uçuş sürelerini kapsamak ve bu madde uyannca haklannda uygulanan hizmet yılı takvimi esas alınmak kaydıyla, 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre uçuş tazminatı ve toptan ödeme ile aym Kanunun ek 1 inci maddesine göre ilave tazminat ödenir. Ancak, muvazzaf subay olarak göreve devam etmeye başladıkları hizmet yılında, bu fıkramn birinci cümlesi uyannca ödenebilecek toptan ödeme ve ilave tazminata esas uçuş süreleri ile muvazzaf subay olarak göreve devam etmeye başladıklan tarihten itibaren zorunlu uçuş saatleri hariç 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecek toptan ödeme ve ilave tazminata esas uçuş sürelerinin toplamı, bir hizmet yılında 2629 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecek toptan ödeme ve ilave tazminata esas azami uçuş sürelerinin toplamım geçemez."

MADDE 18- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunim ek 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askerî öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programlan veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlanm değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar."

MADDE 19- 1325 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Sağlık" ibaresi "Fakültelerde veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden, sağlık" şeklinde ve "hesaplanarak" ibaresi "hesaplanacak tutann iki katı" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Fakültelerde veya yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerden, ek 4 üncü maddenin (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenlere, bu maddeye göre hesaplanacak tazminat miktan dört katı ödettirilir." MADDE 20- 1325 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 7- Askeri öğrencilerden; a) Askeri egitim-öğretim kurumları ile yurtiçinde ve yurtdışında fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler; lisans ve önlisans seviyesinde birinci sınıfın temmuz ayınm son gününe kadar okul masraflanm, iki katı olarak, b) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olup da subay veya astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, yemin ettikten itibaren subay veya astsubay nasbedilinceye kadar geçecek süre içerisinde kendilerine yapılan masraflan, ödemek suretiyle istifa edebilirler. Yapılan hesaplamada personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır. İntibak eğitimi sırasında yapılan masraflar ödemeye dahil edilmez. Ayrıca, intibak eğitimi sırasında yapılan tedavi masrafları ile vefat edenlerin cenaze masrafları. Devlet tarafından karşılanır."

MADDE 21- 1325 sayılı Kanıma aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 17 - Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak smavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlanmn adaylara duyurulması, Millî Savunma Bakanlığımn internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir."

MADDE 22- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 7 nci maddesinin başlığı "Erbaş ve erlerin üst ve eşyalanmn aranması" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan "usulüne göre verilmiş sulh ceza hâkimi kararı" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması şartıyla birlik komutamnın veya kurum amirinin yazılı emri" ibaresi eklenmiştir,

MADDE 23- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 15/A maddesinin başlığı "Erbaş ve erlerin üst ve eşyalanmn aranması" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan "usulüne göre verilmiş sulh ceza hâkimi karan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulması şartıyla birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 24- 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Demekleri Hakkmda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasmm (c) bendinde yer alan "dul ve yetimleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile şehitlerin anne ve babalan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25- 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Tatbikat ve eğitimlerde silahaltma alman yedek personele yapılacak ödemeler

EK MADDE 1- Özel kanunlarmda yer alan hükümler saklı kalmak üzere, tatbikat veya eğitim için silahaltma alman yedek personele, askeri kurumlanna katıldıkları tarihten itibaren silahaltmda bulundukları sürece, varsa bağlı bulunduklan kurum veya kumluşlardan aldıklan aylık, ücret ve diğer mali haklar da dikkate alınarak muvazzaf emsallerine ilgili mevzuat gereğince yapılan ödeme tutarlan toplamım geçmemek kaydıyla ödeme yapılabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkanlacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 26- 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesinin başlığına "bedel tespiti" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile kamu yararına yönelik ihtiyacın kalkması halinde kullanımına son verilerek terk edilmesi" ibaresi eklenmiş; birinci fıkrasında yer alan "mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır." ibaresi "mülkiyet hakkından doğan taleplerde idarece kamu yararına yönelik ihtiyacın devam etmesi ve bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ile idarenin kamu yaranna yönelik ihtiyacınm kalkması halinde taşınmazın kullammma son verilerek terk edilmesi ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır," şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasımn birinci cümlesine "malikin müracaatı üzerine," ibaresinden sonra gelmek üzere "idarenin kamu yaranna yönelik ihtiyacının devam etmesi sebebiyle" ibaresi eklenmiş; üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut altmcı fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan "İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde" ibaresi "İdarece kamu yaranna yönelik ihtiyaç duyulan taşınmazlara ilişkin idare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü cümlesinde yer alan "sekizinci" ibaresi "dokuzuncu" şeklinde ve mevcut onuncu fıkrasımn beşinci cümlesinde yer alan "sekizinci" ibaresi "dokuzuncu" şeklinde değiştirilmiştir. "Uzlaşma; taşınmazın kullammma kısmen ya da tamamen son verilerek terk edilmesi, idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması, taşınmazda Hazine hissesinin bulunması veya taşınmazın üzerinde idareye ait bina/tesis yer alması halinde, bina/tesis bulunmayan kısmmm kullanımına son verilmesi ve ifraz edilerek terk edilmesi, bunların mümkün olmaması hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir." "Taşınmazda idareye ait bina/tesis yer alması ve bina/tesis bulunmayan kısmının kullammma son verilmesi halinde yapılacak ifraz işlemlerinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununun ifraz işlemlerine ilişkin kısıtlamalar uygulanmayacaktır. Ancak her durumda Kamulaştırma Kanunun 12 nci maddesi uygulanır."

MADDE 27- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 20 - Mülga 6830 sayılı İstimlak Kanununun jürürlüğe girdiği 8/10/1956 tarihine kadar, kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarmm amacma uygun olarak fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılır. Taşınmazda kamu hizmetinin nitelik ve amacma uygun şekilde tesis veya yapının inşa edilmiş olması bu Kanunun uygulanması bakımından fiilen tahsis kabul edilir. Birinci fıkrada yazılı taşınmazlardan tapuda kayıtlı olanların kayıt sahipleri veya mirasçıları; tapuda kayıtlı olmayan taşmmazlarm zilyetleri ya da mirasçıları tahsis tarihi itibarıyla zilyetlikle iktisap şartlannm gerçekleşmiş ve fiili tahsis tarihinden itibaren on yıl geçmemiş olması koşuluyla, iptal edilen 221 sayılı Kanunun belirlediği süre içinde sadece taşınmazın fiili tahsis tarihindeki rayiç bedelini isteyebilir. Bu madde kapsamındaki taşınmazlar hakkında 12/1/1963 tarihine kadar açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dâhil görülmekte olan bedel davalannda bu madde hükümleri uygulanır. Birinci fıkraya göre kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar hakkında 12/1/1963 tarihinden sonra bu taşınmazlara bağlı olarak bedel dâhil ileri sürülen hiçbir talep dinlenmez. Bu hüküm, 12/1/1963 tarihinden sonra açılmış ve kanım yolu incelemesinde olanlar dâhil görülmekte olan davalar hakkında da uygulamr. Birinci fıkra uyarınca kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar tapuda kayıtlı ise, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarmm talebi üzerine açılacak dava ile ilgili idare adına tescil yapılır. Tapu kaydı olmayan taşınmazlar; tahsisin mahiyeti bakımından tescile tabi ise, ilgili idare adına kayıt tesis olunur. Bu işlemler harç ve resme tabi değildir." MADDE 28- 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıktan bünyesindeki" ibaresi "Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan" şeklinde değiştirilmiş, "atıl" ibaresi madde metninden çıkanimıştır.

MADDE 29- 3225 sayılı Kanunun 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Tammlar MADDE 2 - Bu Kanunda geçen; Bakanlık kadro ve kuruluşu: Millî Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını, Genelkurmay Başkanlığım, Kara Kuvvetleri Komutanlığım, Deniz Kuvvetleri Komutanlığım, Hava Kuvvetleri Komutanlığını, Millî Savunma Üniversitesini ve Harita Genel Müdürlüğünü, Kurum: Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı ile hastane, fabrika, tersane, atölye, dikimevi, ikmal ve bakım merkezi, matbaa, laboratuvar, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile okul ve üniversite gibi askeri kuruluşları, ifade eder."

MADDE 30- 3225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "hizmetlerine" ibaresi "ihtiyaçlarına" şeklinde değiştirilmiş ve "ilgili Kuvvet Komutanlığı ve Kurum Amirliklerince" ibaresi madde metninden çıkanimıştır. "Bakanlık kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye kapsamı dışında yürütülür. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri ise Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde döner sermaye kapsamında yürütülür."

MADDE 31- 3225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Kurumların esas" ibareleri "Bakanlık kadro ve kuruluşu" şeklinde, "döner sermaye çalışmaları için esas kadroya ek olarak" ibaresi "döner sermaye kadrolarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 3225 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Döner sermaye işlerini yürütmek için tertiplenecek kadrolara ait hizmetler, Kurum görevlilerine. Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarındaki subay ve astsubaylarla" ibaresi "Döner sermaye kadrolarına ait hizmetler; Kurum görevlilerine. Bakanlık kadro ve kuruluşu kadrolanndaki subay ve astsubaylarla", "2000" ibaresi "4.000" ve "4000" ibaresi "8.000" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 33- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Yıllık izinlerin senesi içinde ve çizelgelerde planlandığı şekilde kullamiması esastır. Ancak kendi isteği dışında, hizmet gereği zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri ertelenerek müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir surette toplam altmış günü geçemez. Personelin süresi içinde kullanamadığı yıllık planlı izinleri hakkında, kullanamama nedenine bağlı olarak birlik, karargâh ve kurum amirince izin erteleme belgesi düzenlenir. Yıllık planlı izinlerini kendi isteği ile senesi içinde kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilemez."

MADDE 34- 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız" ibaresi madde metninden çıkanlmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir." "g) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkân ve kaynaklarım bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapanların,"

MADDE 35- 3269 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. "İntibak edememe halleri MADDE 12/A- İlk beş aylık intibak dönemi içerisindeki uzman erbaşlardan; a) İlgili mevzuatında personelin vazife, ödev ve sorumlulukları olarak düzenlenen hususlara riayet etmedikleri rapor, tutanak ve her türlü belge ile sabit olanlar, b) En az iki disiplin amirinden toplam üç defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, c) Verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler, ç) Bu Kanunda düzenlenen ve görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe halleri bulunanlar, intibak edememiş sayılırlar ve 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre sözleşmeleri feshedilir."

MADDE 36- 3269 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Görevde başarısız olma halleri

MADDE 12/B- Uzman erbaşlardan; a) Atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatında öngörülen standartlara ulaşamayanlar, b) Harekât, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasım aksatanlar, c) Atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitimde başarısız olanlar, bu durumlanmn rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılırlar ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre sözleşmeleri feshedilir."

MADDE 37- 3269 sayılı Kanuna 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. "Kendilerinden istifade edilememe halleri

MADDE 12/C- Uzman erbaşlardan; a) Mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler, b) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlıgımn veya Sahil Güvenlik Komutanlığmın itibanm sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar, c) Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davramş veya fiillerde bulunanlar, ç) İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasım kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya silah kullanımına yönelik mevzuat, talimat ya da emirlere açıkça aykırı olacak şekilde ateşli silah ile kendisini veya başkasım yaralayanlar, d) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullanan, bunların yapılmasına, kullamimasma, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldınimasma. satılmasına veya satın alınmasına aracı olan, kullanılmasım kolaylaştıran ya da özendirenler, e) Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler, f) Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere Komando branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az dört yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar, g) Uzman erbaş olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybedenler, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılırlar ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasına göre sözleşmeleri feshedilir."

MADDE 38- 3269 sayılı Kanunun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarım haiz olup harekât veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle birinci fikramn (a) bendi kapsamında başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıklan sınav sayısı kadar sınav hakkı verilir."

MADDE 39- 3269 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşılann uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sımfma geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.

" MADDE 40- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir. "Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç. Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutar iki katı olarak ödettirilir." "Harp okullannda öğrenim gören öğrencilerden, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkanimasma karar verilenlere, bu maddeye göre hesaplanacak tazminat miktan dört katı olarak ödettirilir."

MADDE 41- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkanlanlara, personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, Devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutar iki katı olarak ödettirilir." "Astsubay meslek yüksek okullannda öğrenim gören öğrencilerden, bu maddenin ikinci fıkrasımn (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkanimasma karar verilenlere, bu maddeye göre hesaplanacak tazminat miktan dört katı olarak ödettirilir."

MADDE 42- 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "heyete" ibaresi "denetlemelere" şeklinde değiştirilmiştir. "Bu Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan şartlan sağladığı belirlenen tesislere, "Tesis Güvenlik Belgesi" verilir. Tesis Güvenlik Belgesi verilen tesisler; uygulamakla zorunlu bulundukları savunma sanayii güvenliği esaslanna yönelik olarak, Makam tarafından denetlenir."

MADDE 43- 14/7/2004 tarihli ve 5217 sayılı Özel Gelir ve Özel Ödeneklerin Düzenlenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 28 inci maddesinde yer alan "ile 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi" ibaresi madde metninden çıkanimış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Kanunun ek 6 ncı, 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Kanunun 3 üncü ve 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında elde edilen özel gelirler karşılığı ilgili idare bütçesine tahsis edilen ödenek miktarım aşan gelir gerçekleşmeleri karşılığında ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

MADDE 44- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "5434 sayılı Kanunun mülga 39 ımcu maddesi kapsammda olup, özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlamr ve bağlanan aylıklar, anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan yaş şartı tamamlanıncaya kadar, ödenmesini takip eden iki ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir."

MADDE 45- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇÎCÎ MADDE 103- Bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsammda olup, 1/2/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar özel kanunları gereğince kadrosuzluktan emekliye sevk edilenlerden, yaş şartı dışındaki tabi oldukları emeklilik koşullarını kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarih itibarıyla sağlamış olanlara, emekliye sevk tarihlerini takip eden aybaşından geçerli olarak emekli aylığı bağlanır. Bunlara, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan katsayılar uygulanmak suretiyle emeklilik ikramiyesi ödenir. Ancak, yargı kararları veya tabi oldukları yaş şartım sonradan tamamlamalan nedeniyle veyahut bu Kanunun geçici 95 inci maddesinden yararlanarak bu maddenin yürürlük tarihinden önce emekli aylığı bağlanarak emekli ikramiyesi ödenenlere, bu madde hükümlerine göre ayrıca ikramiye veya ikramiye farkı ödenmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin altmcı fıkrası hükmü saklıdır. Yargı kararlan kapsammda bağlanan emekli aylıkları yine yargı kararları uyarınca kesilenlere, ödenmiş olan emekli ikramiyesi tutarlan borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımlan kurumlannca terkin edilir, maddenin yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar ilgilisine iade edilir. Yaş şartı aranmaksızın aylık bağlanması talebiyle açılan davalarda aynca bir başvuru şartı aranmaksızın mahkemelerce davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri bunları çalıştıran kamu idareleri üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkmda Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollanna başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan istinaf başvurularından vazgeçilmiş sayılır. Bu madde kapsamına girenlere daha önce ödenmiş olan emekli aylıklan ve emekli ikramiyeleri ile bunlardan uzun vadeli sigorta kollanna tabi olarak çalışmalan nedeniyle ilgililer adına ödenmiş olan sigorta primleri sosyal güvenlik destek primine dönüştürülerek, ilgili mevzuat uyannca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlamlan prim teşvik, destek ve indirimler usulüne uygun olarak ödenmiş ve yararlamimış sayılır. Bu madde kapsamında olanlardan; a) îlk defa bu madde kapsamında aylık bağlanacak olanlara, kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşı ile 1/4/2023 tarihi, b) Tabi olduğu yaş haddinin daha sonra tamamlanması nedeniyle bu maddenin yürürlük tarihinden önce aylık bağlananlara, kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşı ile tabi oldukları yaş haddini tamamlamaları üzerine bağlanan aylığın başlangıç tarihi, c) Yargı kararları gereğince bu maddenin yürürlük tarihinden önce aylık bağlananlara ise söz konusu yargı karan gereği bağlanan aylığın başlangıç tarihi ile 1/4/2023 tarihini geçmemek üzere tabi oldukları yaş şartımn tamamlandığı tarihi takip eden aybaşı, arasında geçen süre için bu madde kapsamında ödenecek aylık tutarlan, ödenmesini takip eden iki ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir."

MADDE 46- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasmda yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında," ibaresi "Millî Savunma Bakanlığınca veya İçişleri Bakanlığınca lüzum görülecek erbaş ve er kadrolarında," şeklinde değiştirilmiş ve "ayırma ve ayrılmaları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", uzman erbaşlığa geçirilmeleri" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 47- 6191 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve yedinci fıkrası yürürlükten kaldınimıştır. "a) Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapamayacağı ilgisine göre 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu veya 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında yapılacak disiplin soruşturması neticesinde, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak. b) 6/A maddesinde belirtilen durumlan rapor, tutanak ve her türlü belge ile kamtlanarak görevde başansız olduğu tespit edilmiş olmak veya 6/B maddesinde belirtilen durumlan rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanarak kendilerinden istifade edilemeyeceği tespit edilmiş olmak." "ı) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarım bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak yahut bu Örgütlerin propagandasını yapmak."

MADDE 48- 6191 sayılı Kanuna 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. "Görevde başarısız olma halleri

MADDE 6/A- Sözleşmeli erbaş ve erlerden; a) Atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatında öngörülen standartlara ulaşamayanlar, b) Harekât, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasım aksatanlar, bu durumlanmn rapor, tutanak ve her türlü belge ile kamtlanması halinde görevde başarısız sayılırlar ve 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre sözleşmeleri feshedilir." MADDE 49- 6191 sayılı Kanuna 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. "Kendilerinden istifade edilememe halleri MADDE 6/B- Sözleşmeli erbaş ve erlerden; a) Mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler, b) Görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığımn veya Sahil Güvenlik Komutanlığımn itibarım sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar, c) Devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davramş veya fiillerde bulunanlar, ç) İntihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasım kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya silah kullammına yönelik mevzuat, talimat ya da emirlere açıkça aykın olacak şekilde ateşli silah ile kendisini veya başkasını yaralayanlar, d) Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullanan, bunlarm yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldınimasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olan, kullamimasım kolaylaştıran ya da özendirenler, e) Mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam yedi gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler, f) Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere Komando branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az dört yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar, bu durumlanmn rapor, tutanak ve her türlü belge ile kamtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılırlar ve 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendine göre sözleşmeleri feshedilir."

MADDE 50- 6191 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fikrasmda yer alan "yüzde sekiz," ibaresinden sonra gelmek üzere "Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde beş," ibaresi eklenmiş; dördüncü fıkrasında yer alan "16 ncı" ibaresi "7 nci" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinden" ibaresi "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından" şeklinde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanhğmda" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 51- 6191 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilenler, mesaiye gidiş ve gelişlerinde subay ve astsubay servislerinden istifade edebilirler." "(12) Bu Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamındaki Ödeme; sözleşmeli er/erbaş iken gerekli şartları taşıyarak ilgisine göre kuvvet komutanlıkları mensubu olup Millî Savunma Bakanlığı kadrolannda uzman erbaş olarak istihdam edilenlere, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olup İçişleri Bakanlığı kadrolannda uzman erbaş olarak istihdam edilenlere ödenir. Ancak bu şekilde istihdam edilenlerin emekli olmalan durumunda; ilgili mevzuatına göre ödenecek emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatının hesabında, bu Kanun kapsamındaki hizmet süreleri dikkate alınmaz. Ayrıca sözleşmeli er/erbaş iken gerekli şartları taşıyarak astsubay nasbedilenlere bu ödeme yapılmaz."

MADDE 52- 6191 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "hâlleri ve bunlara" ibaresi "hâllerinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53- 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Uzman erbaşlığa geçirilme:

EK MADDE 5- (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadan, aym kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler. Uzman erbaşlığa geçirilmeye ilişkin usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir: a) En az lise mezunu olmak veya komando nitelikliler için en az ilköğretim okulu mezunu olmak. b) Uzman erbaş olmaya istekli olmak. c) Başvuru tarihinde ikinci hizmet yılım tamamlamış olmak. ç) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak. d) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, kişisel ve ahlakî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartlan sağlamak. e) Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak. (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa naspedilecekler; a) Uzman çavuş rütbesinde göreve başlatılırlar. b) Tabi tutulacakları eğitimler esnasında özlük haklan yönünden sözleşmeli erbaş ve er statüleri devam eder. Eğitimlerde başanh olamayanlar ile kendi isteği ile ayrılanlardan, istekli olan ve sözleşmeli erbaş ve er olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmete devam ettirilirler. Eğitimini başarıyla tamamlayarak, bu madde kapsamında uzman erbaş naspedilenler için, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen intibak dönemi uygulanmaz. c) Bu personelin sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri uzman erbaşlık hizmet süresinden sayılmaz."

MADDE 54- 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "n) Askerî kimliğini, görev veya faaliyetlerini izinsiz açıklamak: Eyleminin daha ağır bir disiplin suçunu oluşturma durumları hariç olmak üzere kendisinin veya başka bir askerî personelin, askerî kimliğim, görev veya faaliyetleri kapsamında askerî bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel materyalleri. Millî Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç, radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlamak veya açıklamaktır."

MADDE 55- 6413 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "işlendiği tarihten itibaren" ibaresinden sonra gelmek üzere "20 nci maddenin birinci fıkrasımn (h) bendindeki disiplinsizlikler için yirmi yıl, diğer bentlerde yer alan disiplinsizlikler için" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 56- 6413 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(1) Askerî öğrenciler ile erbaş ve erler hakkında verilen disiplin cezalan ile subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilen uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezalan hariç bu Kanunda yer alan disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler hakkında disiplin ceza sayısı veya puam nedeniyle tesis edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğin kesilmesi sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan davalarda yargı yolu kapalı olan disiplin cezalannm hukuka uygunluğu mahkemelerce denetlenebilir. Seferberlik ve savaş zamamnda ise yüksek disiplin kurullan tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası hariç bu Kanunda yer alan diğer disiplin cezalan yargı denetimi dışındadır."

MADDE 57- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yabancı Diller Yüksekokulu

MADDE 7/A- (1) Yabancı Diller Yüksekokulu; harp okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek seviyede dil becerileri gelişmiş askerî öğrenci yetiştirilmesi, bünyesinde açılan dil kursları vasıtasıyla Millî Savunma Bakanlığı tarafından tefrik edilen personele yabancı dil eğitimi, misafir askerî personele ve misafir askerî öğrenciye dil eğitimi verilmesi amacıyla faaliyet gösterir. (2) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü, öğretim üyeliği yeterliliğini haiz kişiler arasından Rektörün teklifi üzerine Millî Savunma Bakanı tarafından üç yıllığına atamr. Süresi biten Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü yeniden atanabilir. (3) Millî Savunma Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yabancı Diller Yüksekokulunun teşkilatlanması, görev ve sorumlulukları, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile öğretim elemanları ve öğrencileri ile ilgili esaslar çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir."

MADDE 58- 6756 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "rektör yardımcıları ve enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli öğretim elemanları," ibaresi "rektör yardımcıları, enstitü müdürleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ile enstitülerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunda görevli öğretim elemanları," şeklinde ve "astsubay meslek yüksekokulları ve" ibaresi "astsubay meslek yiücsekokullan, Yabancı Diller Yüksekokulu ve" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Enstitülerde görevli" ibaresi "Enstitülerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunda görevli" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "rektör yardımcılan ve enstitü müdürlerine" ibaresi "rektör yardımcılan, enstitü müdürleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürüne" şeklinde I değiştirilmiştir.

MADDE 59- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 60- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakmadan Geçme