• Haberler
  • Memur
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nın tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı'nın tam metni

Taslakta, öğretmenlerin yer değişikliği konusunda önemli bir düzenleme bulunuyor Taslaktaki 18. maddenin 2. fıkrasında, öğretmenlerin atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim-öğretim yılı, aynı kurumda en fazla 12 eğitim-öğretim yılı görev yapmaları öngörülüyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Taslağı açığa çıktı. Taslağa göre, öğretmenlerin yer değişikliği konusunda önemli bir düzenleme yapılıyor. Taslaktaki 18. maddenin 2. fıkrasında, öğretmenlerin atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim-öğretim yılı, aynı kurumda en fazla 12 eğitim-öğretim yılı görev yapmaları öngörüldü.

Öğretmenlerin yer değişikliği konusundaki düzenleme, mazeret durumlarına ve isteğe bağlı değişimlere dayanıyor. Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılırken, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerin il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirebileceği belirtildi.

Taslakta ayrıca, öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değişikliklerinin yıl içerisinde döneme tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı değişikliklerin ise yarıyıl ve/veya yaz tatili döneminde yapılacağı ifade edildi.

Öğretmenlerin yer değiştirme süreci, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak ve mazeret durumlarına bağlı değişim istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yerine getirilemeyenlere aylıksız izin verilebilecek. Bu aylıksız izinli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen boş öğretmen kadrolarına atanabilecekler.

İşte taslak metni

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atamalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulmasını, görevlerini ve teşkilat yapısına ilişkin konuları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun;
a) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenleri,
b) Özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 inci, 6 ncı, 20 nci, 24 üncü, 25 inci ve 33 üncü madde hükümleri bakımından özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartını taşıyan yöneticileri,
c) 20 nci ve 33 üncü madde hükümleri bakımından Millî Eğitim Bakanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,
ç) Millî Eğitim Akademisinin kuruluşu, organları, hizmet birimleri, görevleri ve personeline ilişkin hususları kapsar.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;
a) Akademi: Millî Eğitim Akademisini,
b) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Ders yılı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,
e) Dönem: Programı ve takvimi Bakanlıkça belirlenen öğretmenliğe hazırlık eğitiminin 10 haftadan az 14 haftadan fazla olmayacak şekilde planlanan her bir bölümünü,
f) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile eğitim öğretim faaliyetlerine yönetim, denetim ve destek hizmeti sağlayan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumları,
g) Eğitim öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
ğ) Eğitim ve uygulama merkezi: Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezi,
h) Hazırlık eğitimi: Millî Eğitim Akademisi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,
ı) İlçe grubu: İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,

i) Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,

j) Norm kadro: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

k) Öğretmen: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında eğitim-öğretim hizmeti yürütenler ile bu Kanunda münhasıran belirtilen hükümler bakımından özel öğretim kurumlarında 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında görev yapan öğretmenleri, bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticileri ve Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,

1) Öğretmen aday: Akademide hazırlık eğitimine alınanları,

m) Tür: Aynı kademeki eğitim kurumlarından farklı eğitim programı uygulayan eğitim,

n) Yönetici: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her kademe ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdür ve müdür yardımcısı görevlerini yürütenleri, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Öğretmen ve yöneticilerin;

a) Nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarının öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olarak belirlenmesi,

b) Atama, görevlendirme ve meslek içinde ilerlemelerinde liyakat ve kariyer esaslarına uyulması,

c) Eğitim-öğretim faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili kararlara katılmalarının teşvik edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması,

ç) Mesleğe giriş öncesinde yetiştirilmelerinin ve meslek içinde sürekli gelişimlerinin sağlanması, esastır.

(2) Eğitim öğretim hizmetlerinde çocuğun ve öğrencinin üstün yararı ile hizmet alan kursiyerlerin faydası gözetilir.

İKİNCİ BÖLÜM Hak, Ödev ve Sorumluluklar

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklar

MADDE 5- (1) Öğretmenler:

a) Öğrencilerini; Anayasada ifadesini bulan temel ilkelere bağlı, Türk Milletinin milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini benimsemiş, ülkesi, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden erdemli insanlar olarak yetiştirir.

b) Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimi için çaba gösterir, bu doğrultuda meslektaşlar, aile ve veli ile iş birliği yapar.
c) Öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgili ve yeteneklerini dikkate alır ve kişilik haklarına saygı gösterir.
ç) Öğrencilerin, eğitim-öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davranışlardan korunmaları için çaba gösterir ve gerekli tedbirleri alır.
d) Öğrencilerin gelişim özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun eğitim araç ve gereçlerini seçer, bu özellik ve ihtiyaçlara uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
e) Eğitim-öğretim faaliyetlerini, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda düzenlenen Türk milli eğitiminin genel amaçlar ve temel ilkeleri ile Bakanlıkça belirlenen öğretim programlarına uygun olarak planlar ve yürütür.
f) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için okul içi ve dışı imkânlar kullanır.
g) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için meslektaşlarıyla iş birliği yapar ve eğitim kurumu yönetimine destek verir.
ğ) Görev yaptığı eğitim kurumundaki eğitim-öğretim faaliyetlerini ve sorumluluklarını aksatmadan mesleki açıdan kendini geliştirir.

2) Öğretmenler; derse girmek, nöbet tutmak, merkezi veya mahalli yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir. Öğretmenlerin bu fıkra da belirtilen görevlerine ilişkin usul ve esaslar ile eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

3) Öğretmenler mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hâl, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde risaleleri dışında görevlendirilemez.

Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Yöneticiler:
a) Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yönetim ve denetim görevlerini yürütür.
b) Eğitim öğretim programlarının amaçlarına uygun yürütülmesini sağlar ve öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimine yönelik çalışmalara liderlik eder.
c) Eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
ç) Eğitim kurumunun sürekli gelişim göstermesi ve eğitim öğretimin kalitesinin yükselmesi için çaba gösterir ve bu amaçlar doğrultusunda tüm kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlar.
d) Öğretmen ve diğer çalışanların ilgi ve yeteneklerini, görev ve sorumluluklarını esas alarak iş bölümü yapar ve tüm çalışanlara görevlerinin ifasında rehberlik eder.
e) Eğitim kurumunun amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak paydaşlarla iş birliği yapar.

(2) Yöneticilerin bu maddede belirtilen dev ve sorumluluklara ilişkin hususlar okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretmenlerin Nitelikleri, Seçimi, Hazırlık Eğitimi, Öğretmenliğe Atama ve Yer Değiştirme

Öğretmenin nitelikleri ve seçimi

MADDE 7- (1) Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir.
(2) Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilir.
(3) Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programları, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 8- (1) Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir.
(2) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenir.
(3) Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir.
(4) Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça kararlaştırılacak yönetmelikle belirlenir.

Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi

MADDE 9- (1) Hazırlık eğitimine alınacaklarda;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasıtlı olarak işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, haleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları, hayâsızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak,
ç) Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya bu Kanunun 25 inci maddesi hükümlerine göre öğretmenliği sona ermemiş olmak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Öğretmenliğe atanacak alan için Bakanlıkça programlarından mezun olmak, belirlenen yükseköğretim
f) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak,
g) Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aranır.
(2) Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, birinci fıkrada (f) bendinde belirtilen sınav puan üstünlüğüne göre belirlenir.
(3) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve milli sporcu kapsamındaki öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında birinci fıkrada (f) bendinde belirtilen şart aranmaz.
(4) Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.
Hazırlık eğitiminde başarı

MADDE 10- (1) Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanlar Akademiyle ilişiği kesilir.

Hazırlık eğitiminde başarı

MADDE 10- (1) Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanlar Akademiyle ilişkisi kesilir.

(2) Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim-öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim personeli ile uygulamanın yapıldığı eğitim kurumundaki danışman öğretmen tarafından; Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli ve danışman öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir. Birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde başarısız olanların Akademiyle ilişkisi kesilir.

(3) Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik ve uygulamalı derslerin ağırlıklı ortalaması alınarak atamaya esas başarı puanı belirlenir.

(4) Hazırlık eğitimine devam zorunludur. Öğretmen adaylarından belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle bir dönemde toplam 20 gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtları dondurulur. Öğretmen adaylarına belgeye dayalı sağlık mazeretleri hariç mazeretlerine bağlı olarak her dönem için beş güne kadar izin verilebilir.

(5) Danışman öğretmenin, öğretmen adayının uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla sırasıyla; başöğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenden başlamak üzere öğretmenler arasından belirlenmesi esastır. Öğretmen adayının uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda aynı alanda öğretmen bulunamaması halinde aynı sıralama dikkate alınarak farklı alandan danışman öğretmen görevlendirilir.

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Akademi ile ilişkinin kesilmesi

MADDE 11- (1) Öğretmen adaylarından;
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,
b) Disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin,
c) Hazırlık eğitiminde başarısız olanların,
ç) Bir dönemde mazeretsiz olarak toplam 6 gün eğitime katılmayanların, Akademi ile ilişiği kesilir.

Disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar

MADDE 12- (1) Öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezaları ile bu cezalara karşılık gelen fiil ve davranışlar şunlardır:
a) Kinama; öğretmen adayına, fiil ve davranışında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir. Kinama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim-öğretim ortamlarında yürütülen çalışmaların düzenini bozmak.
2) Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek.
3) Akademinin sunduğu imkânları hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkânları başkasına yararlandırmak.
4) Akademi personelini ya da öğretmen adaylarını rencide edici söz veya eylemlerde bulunmak.
5) Akademinin düzen ve işleyişini bozucu fiil ve eylemlerde bulunmak.6) Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşmak.
b) Ödeme kesintisi; 14 üncü maddede düzenlenen ödemeden 1/10 oranında kesinti yapılmasıdır. Ödeme kesintisini gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:
1) Akademi yetkililerince istenilen bilgi ve belgeleri kasıtlı olarak eksik veya yanlış bildirmek.
2) Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek veya Akademiye sarhoş gelmek.
3) Kasıtlı olarak Akademi bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek.
4) Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak, Akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek, fitil olarak sataşmak.
5) Sınav, seminer, tez, proje, ödev ve yayımlarda kopya çekmek veya çektirmek, intihal yapmak.
c) Akademiden kovma; öğretmen adayına, Akademiden kovulduğunun yazı ile bildirilmesidir. Akademiden kovmayı gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

1) Yasadışı örgüt ve oluşumların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak; bu örgüt ve oluşumlara üye olmak, üye kaydetmek, bağışta bulunmak, para toplamak veya kişileri bağışta bulunmaya zorlamak.
2) Bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
3) İşgal ve benzeri fiillerle Akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak.
4) Akademi görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına engel olmak.
5) Öğretmen adaylarına karşı cebir ve şiddet kullanarak Akademi faaliyetlerinden yararlanmalarını engellemek.
6) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri temin etmek, kullanmak, taşımak, bulundurmak, başkalarına vermek, bunların ticaretini yapmak.
7) Akademide 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçak ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış olan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak.
8) Akademinin bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak.
9) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle vücut dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
10) Hazırlık eğitimine giriş başvurusunda, gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya tahrif edilmiş rapor veya belgeyi sunmak.
11) Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.
12) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.
13) Yüz kızartıcı ve utanç verici fiil ve davranışlarda bulunmak.

(2) Birinci fıkırda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlara nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara fiil ve davranışlara uygun cezalar verilir.

Disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu; Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri arasından üç, Akademide görevli daire başkanları arasından iki üye olmak üzere her bir eğitim programı süresi için belirlenecek beş üyeden oluşur. Aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından bir üyeyi başkan olarak seçer.

a) Disiplin Kurulunun çalışma usulü:
1) Akademiden kovma cezası için eğitim ve uygulama merkezi müdürü tarafından yaptıkları soruşturmaya ait dosya, disiplin kuruluna tevdi edilir.
2) Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
3) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından sağlanır.
4) Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.
5) Disiplin Kurulunda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç otuz gün içinde tamamlar.
6) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Disiplin Kurulu, kendine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, soruşturma konusuna ilgili her nevi evraki incelemeye, ilgili eğitim ve uygulama merkezi ve kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.
7) Haklarında Akademiden kovma cezası istenen öğretmen adayı soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.
8) Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.

b) Disiplin Kurulunun oylama ve karar şekli:
1) Disiplin Kurulu, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde bu eksikliklerin giderilmesi talebiyle dosyayı iade edebilir.
2) Disiplin Kurulu asgari oy çoğunluğu ile karar alır.
3) Disiplin Kurulu üy8) Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
b) Disiplin Kurulunun oylama ve karar şekli:
1) Disiplin Kurulu, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde bu eksikliklerin giderilmesi talebiyle dosyayı iade edebilir.
2) Disiplin Kurulu asgari oy çoğunluğu ile karar alır.
3) Disiplin Kurulu üyeleri, soruşturmanın yürütüldüğü dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar.
(2) Disiplin soruşturması başlatma ve ceza verme yetkisi:
a) Öğretmen adaylarının işledikleri disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya disiplin amiri ve üst disiplin amiri yetkilidir. Soruşturma, yetkili eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanının Akademi Başkanlığı ya da eğitim ve uygulama merkezi yönetici veya eğitim personeli arasından belirleyeceği müfettişler eliyle yürütülür.
b) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü gerekli gördüğü takdirde, gerekçesini belirtmek suretiyle Akademi Başkanından eğitim ve uygulama merkezi dışından müfettiş görevlendirilmesini talep edebilir. Akademi Başkan talebi uygun gördüğü takdirde başka müfettiş görevlendirir.
c) Kinama ve ödeme kesintisi cezaları eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanı; Akademiden çıkarma cezası Disiplin Kurulu tarafından verilir.
ç) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkanı, müfettişler tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.
d) Disiplin Kurulu teklif edilen cezayı kabul eder veya reddeder.
(3) Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenildiğince derhal başlanılması ve soruşturmanın en geç otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise müfettişler gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Eğitim ve uygulama merkezi müdürü sunulan gerekçeyi ve zaman aşımı sürelerini dikkate alarak; kinama cezasında bir seferlik otuz gün, ödeme kesintisi ve Akademiden çıkarma cezalarında her defasında otuz günü geçmemek üzere en fazla altmış güne kadar ek süre verebilir.
(4) Disiplin soruşturmasında uyulması gereken hususlar:
a) Disiplin soruşturmasında gizlilik esastır.
b) Müfettişler; tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit edilir. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığını, işlemin c) Mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise sorular ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve müfettişler, katip, ifade sahibi, varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken tanık ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgileri belirtilir.
c) Akademi personeli, müfettişlerin istedikleri her türlü bilgi, dosya ve diğer belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.
ç) Müfettişler, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka öğretmen adaylarının soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden müfettişler, durumu disiplin amirine bildirir.
d) Öğretmen adayının, disiplin suçunu işledikten sonra Akademiden her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
e) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturmanın onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın sahaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sabit bulunması halinde eleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulaya bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
f) Aynı olaydan dolayı, öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
(5) Disiplin cezalarını verme süresi:
a) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren; kinama cezasını on beş gün, ödeme kesintisi cezasını otuz gün içinde vermek zorundadır.
b) Akademiden karma cezası soruşturmanın dosyanın disiplin kuruluna tevdi edilmesinden itibaren en fazla üç ay içinde disiplin kurulu tarafından karara bağlanmak zorundadır.
(6) Disiplin cezası verme zaman aşımı:
a) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davranışların işlendiği tarihten itibaren;
1) Kinama gerektiren fiil ve davranışlarda üç ay,
2) Ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davranışlarda altı ay,
3) Akademiden karma cezası gerektiren fiil ve davranışlarda iki yıl,
içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
b) Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın gereğine göre yeniden disiplin cezası tesis edilebilir.
(7) Akademiden karma cezası gerektiren bir fiil ve davranış nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen adaylarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına istihdamı ertelenir. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edildikten sonra Akademiden karma cezası alanların sözleşmesi feshedilir. Akademide hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra Akademiden karma cezası alanlar hazırlık eğitiminde başarısız kabul edilir.
(8) Savunmanın alınması:
a) Disiplin cezaları öğretmen adayının savunması alındıktan sonra verilir. Savunma için verilen süre on günden az olamaz. Disiplin Kurulunda, kurulun veya öğretmen adayının talebi üzerine sözlü savunma yapılabilir. Savunma isteminde, isnat edilen suçun ne olduğu, on gün içinde savunmanın yazılı olarak yapılması veya sözlü olarak yapılacak gün, saat ve yerde hazır bulunulması, belirtilen süre içerisinde yazılı savunma sunulmadığı, sözlü olarak yapılacak gün, saat ve yerde hazır bulunulmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı ve mevcut delillere dayanılmak suretiyle karar verileceği yazılı olarak bildirilir.
b) Sözlü savunma yapmak için Disiplin Kurulu tarafından davet edilen öğretmen adayları, savunmalarını, davet bildiriminin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on gün içerisinde yazılı olarak da sunabilir.
c) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla yazılı savunma vermediği veya sözlü savunma davetine uymadığı anlaşılan öğretmen adaylarına uygun bir süre verilir.
(9) Disiplin cezalarına itiraz:
a) Öğretmen adayı tarafından, cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde, eğitim ve uygulama merkezi yönetimi kanalıyla;
1) Kinama ve ödeme kesintisi cezasına karşı Disiplin Kuruluna,
2) Akademiden karma cezasına karşı Akademik Kurula,
itiraz edilebilir.
b) Disiplin cezalarına itirazlar;
1) Disiplin Kurulu tarafından yirmi gün,
2) Akademik Kurul tarafından otuz gün içerisinde karara bağlanır.
c) Disiplin Kurulu üyesi olan Akademik Kurul üyeleri, Akademik Kurula yapılan
itirazlara ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. Akademik Kurul asgari oy çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
ç) Disiplin Kurulu ve Akademik Kurul itirazı kabul veya ret kararı verir. Itırazın kabul edilmesi halinde verilen ceza kaldırılır. Itırazın kabul edilmesi durumunda, disiplin amiri veya
üst disiplin amiri 15 gün içerisinde kabul gerekçesini de dikkate almak suretiyle ilgiliye uygun alt ceza takdir edebilir.
(10) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, hazırlık eğitimi süresi içerisinde tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır. Ancak, hazırlık eğitimi süresi içerisinde
aynı derecede cezayı gerektiren, farklı fiil veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
(11) Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi ve cezaların uygulanması:
a) Disiplin soruşturması sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen
adayı ile varsa mağdura bildirilir.
b) Disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanır.
c) Öğretmen adaylarına tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine göre yapılır.
(12) Disiplin kurullarının görev ve sorumluluklar ile disiplin cezalarının uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler
MADDE 14- (1) Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay (30.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.
Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kaydı dondurulanlara bu süre boyunca ödeme yapılmaz.
(2) Öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri,
Akademideki eğitimleri süresince ertelenir.
(3) Öğretmen adayları hazırlık eğitim sürelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, öğretmen adaylarına birinci fıkrada
öngörülen ödemeden bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılanır.

Sozlesmeli öğretmenlikte istihdam
MADDE 15- (1) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirlenen şartları taşımak
ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilir. Bunların eğitim
kurumlarına yerleştirilmeleri 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas
başarı puanı esas
alınarak tercihleri doğrultusunda yapılır. Tercihte bulunmayanlar ile
tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumları için yeniden tercih hakkı verilir.
İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça
kura ile yerleştirilir. Yerleştirildikleri eğitim kurumlarında mazeretsiz olarak göreve
başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar, hazırlık
eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puanıyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden
başvuruda bulunamaz ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla üç yıl süreyle hazırlık eğitimine
alinmazlar.
(2) Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, üç yıl
süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir.
(3) Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer
hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Kadrolu öğretmenliğe atama
MADDE 16- (1) Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri
halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar
mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer
değiştiremezler.
(2) Bu madde hükümlerine göre gretmen kadrolarına atananların sözleşmeli öğretmen
pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, ögrenim durumlarina göre yükselebilecekleri
dereceleri asmamak kaydyla kazanilmis hak aylik derece ve kademelerinin tespiti ile hizmet
puan hesaplamasinda dikkate alinir. Bunlar, atandiklar kadronun mali ve sosyal haklarina göreve basladigi tarihi takip eden ay basindan itibaren hak kazanir ve önceki pozisyonlarinda aldiklar mali ve sosyal haklar hakkinda herhangi bir mahsuplasma yapilmaz.
(3) Bu madde kapsaminda ögretmen kadrolarina atananlara is sonu tazminati denmez.
Bunlarn önceden is sonu tazminati ödenmis süreleri hariç, is sonu tazminatina esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayil Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandigi Kanunu uyarnca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabinda dikkate alinir.
(4) Bu madde kapsaminda gretmen kadrolarina atanan sözlesmeli ögretmenler hakkinda
657 sayil Kanunda düzenlenen adaylk hükümleri uygulanmaz.
(5) Bu maddenin uygulanmasina iliskin diger hususlar Bakanikça ikarlacak
yönetmelikle belirlenir.
Hizmet puani
MADDE 17- (1) 657 sayil Kanunun 4üncü maddesinin (A) fikrasi kapsaminda görev yapan ögretmen ve yöneticilere, görev yerlerinin cografi durumu, ekonomik ve sosyal yönden
gelismislik düzeyi, görev yaptigi egitim kurumunun özellikleri, ulasim sartlar ile hizmet
gereklerinin kargilanmasi hususlan göz önünde bulundurularak, görev yaptiklar her takvim yuh
karsiliginda hizmet puan verilir.
(2) Hizmet puanna iliskin usul ve esaslar Bakanhikçaçikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Öğretmenlerin yer değişikliği
MADDE 18- (1) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde
sonuçlandırılır.
(2) Öğretmenlerin; atandıkları eğitim kurumunda en az üç eğitim-öğretim yılı, aynı eğitim
kurumunda en fazla 12 eğitim-öğretim yılı görev yapmaları esastır.
(3) Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl
içerisinde döneme tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri ise yarıyıl ve/veya yaz tatili döneminde yapılır.
(4) Öğretmenlerin mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri, Bakanlık
öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.
(5) Mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle
yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, talepleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe
milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarıyla aylıksız
izinli olarak atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak
saklı tutulur. Ancak aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri
yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle
atanır.
(6) Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emniyet veya doğrudan eğitim kurumuna
yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emniyete atama yapılması halinde öğretmenlerin atandıkları ildeki
görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.
(7) Kadroların bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il
içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile
talepte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe gruplar içerisinde boş norm kadrosu bulunan
eğitim kurumlarına ilgili valilerce re'sen yapılabilir.
(8) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, mazeret durumları, hizmet
bölgeleri, hizmet alanları ve ilçe grupları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mesleki Gelişim ve Kariyer
Mesleki gelişim
MADDE 19- (1) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği
sağlamak üzere planlı, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki
gelişim faaliyetleri düzenlenir. Bu faaliyetler, merkezi veya mahalli olarak gerçekleştirilebilir.
(2) Öğretmen ve yöneticilere yönelik düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetleri; talep ve
ihtiyaçlara, eğitim alanında yaşanan değişim ve gelişmeler ile Bakanlık politikalarına uygun olarak belirlenir.
(3) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Öğretmenlik mesleğinde kariyer
MADDE 20- (1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen
olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur.
(2) Öğretmenlerden; sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti
olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman
öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı verilir.
(3) Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için
düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen unvanı verilir.
(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından
silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.
(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından
onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman
öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır.
(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak
üzere bir derece verilir.
(7) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların
düzenlenmesi ve öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak süreler ile uygulamaya
ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yönetici görevlendirme
MADDE 21- (1) Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınır. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan
üstünlüğüne göre belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav puanları dikkate alınarak yapılacak
belirlemede, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması dikkate alınır.
(2) Yönetici yetiştirme programına alınanlardan bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak
görevlendirilir.
(3) Yöneticiler dört ders yıl için görevlendirilir. Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı
ünvanla en fazla sekiz ders yıl görev yapabilir.
(4) Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınır. Bu
madde kapsamındaki görevlendirmeler özlük haklar, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak
doğurmaz.
(5) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, yöneticilerden görev süresi
dolanların yeniden görevlendirilmeleri ve bu görevlendirmelerde esas alınacak başarı ölçütleri,
Akademi tarafından verilecek eğitimler, uygulanacak sınavlar ile bu maddenin uygulanmasına
ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme ve
öğretmen atama
MADDE 22- (1) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje
yürüten okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programlar uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkezinde bulunan öğretmenlerin ve idarecilerin katılımıyla düzenlenen programlar ile ilgili olarak öğretmenler ve idareciler görevlendirilebilir veya atanabilir. Bu görevlendirmeler ve atamalar, öğretmenlerin ve idarecilerin görev yerleri, nitelikleri, eğitim süreleri ve diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Teşkilatına bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.

(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına birinci fıkrada belirtilen okul müdürlüğü görevi verilebilir.

(3) Öğretim elemanları ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin bu madde kapsamındaki okul ve kurumlara atanma ve görevlendirmelerinde bu Kanun, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu madde kapsamındaki okul ve kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

Sekizinci BÖLÜM
Ödül ve Disiplin
Başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül
MADDE 23- (1) Öğretmen ve yöneticilere 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilir.

Disiplin hükümleri
MADDE 24- (1) Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır. Ancak öğretmen ve yöneticilerden;
a) Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında
belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama,
b) İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders
veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak
şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara,
öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde tarafsız davrananlara, eğitim-öğretim
sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı
faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme,
cezası verilir.

Öğretmenliğin sona ermesi
MADDE 25- (1) 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını
kolaylaştırma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları, hayasızca hareketler,
müstehcenlik, fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanların
öğretmenliği sona erer.

Altıncı BÖLÜM
Milli Eğitim Akademisinin Kuruluşu ve Görevleri
Kuruluş
MADDE 26- (1) Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve
diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri
için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulur.

(2) Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri
açılabilir. 

 

3) Akademinin denetim, personel, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşınmazlar ile benzeri ihtiyaçlar için gerekli iş ve işlemler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Akademinin bütçesi Bakanlık bütçesinde gösterilir.
Akademinin görevleri
MADDE 27- (1) Akademinin görevleri şunlardır:
a) Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarını hazırlamak ve uygulamak.
b) Yöneticiliğe hazırlık eğitimi programlarını hazırlamak ve uygulamak.
c) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde
yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
ç) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri ve bu yeterlikleri sağlayacak standartları belirlemek, gelişen şartlara göre güncellemek.
d) Öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile
dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak.
e) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyacı
karşılayacak eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve eğitimlerin etkinliğini izlemek.
f) Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlarınca veya kendilerince
karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlarında görev yapan personele eğitim vermek.
g) Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlarınca veya kendilerince
karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline eğitim vermek.
ğ) Eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek; görev alanına
giren konularda yayın yapmak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar
yürütmek.
h) Görev alanıyla ilgili konularda yurtiçi veya yurtdışı üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek.
ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu
MADDE 28- (1) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu; Bakanın ya da Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında Akademi Başkanı, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı, Personel Genel Müdürü, bir Yükseköğretim Kurulu üyesi, Bakan tarafından
üniversiteler ile farklı kurum ve kuruluşlardan belirlenecek üç temsilciden oluşur.
Üniversitelerden belirlenecek üyenin görevlendirilmesi ilgili mevzuat uyarınca yapılır.
Gündeme göre ilgili Bakanlık hizmet birimi amirleri başkanın daveti üzerine toplantılara katılır.
(2) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Akademinin görev alanına giren konularda
politika ve stratejileri belirler; gerçekleştirilen çalışmaları izler ve değerlendirir.
(3) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, yılda en az iki kez toplanır.
(4) Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri Akademi
Başkanlığı tarafından yürütülür.
Akademi Başkanlığı ve Akademik Kurul
MADDE 29- (1) Akademi Başkanlığı; Akademi Başkan, Akademik Kurul ve sayısı onu geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşur.
(2) Akademi Başkan, Akademinin en üst amiri olup doğrudan Bakana bağlı olarak görev yapar.
(3) Akademi Başkan, Akademinin temsil ve yönetiminden, Akademi faaliyetlerinin
yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.
(4) Akademik Kurula Akademi Başkan başkanlık eder. Akademik Kurul bir başkan ve on kurul üyesinden oluşur.(5) Akademik Kurul Akademinin görev alanına giren konularda Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikaların uygulanmasına ilişkin çalışmaların standartlarını belirler.
(6) Akademik Kurul Akademi tarafından düzenlenecek eğitimlerin programlarını ve Akademinin yıllık çalışma planını hazırlar ve Bakan onayına sunar. Akademiden çıkarma cezalarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlar.
Sözleşmeli personel
MADDE 30- (1) Bakanlık, Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde personel istihdam edebilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi kadrolar ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim görevlisi kadrolarında bulunanların bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesi hâlinde kadrolarıyla ilişiği kesilir. Bu şekilde istihdam edilenler, kendisinin sözleşmeyi feshetmesi veya Bakanlıkça sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde fesh işlemi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın yönetici kadrolar dışında önceki kadrosuna kendiliğinden atanmış sayılır. Bunların durumlarına uygun boş kadro bulunmaması halinde atama işlemi ile birlikte söz konusu kadrolar kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması hâlinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu kadrolar kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Akademide geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bunların Akademide geçen süreleri diğer özlük işlemleri bakımından kendi kurumlarında geçmiş sayılır. Bunlara sözleşmenin feshi durumunda iş sonu tazminatı ödenmez ve bunların Akademide sözleşmeli personel pozisyonunda geçen süreleri emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınmaz.
(3) Bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişi ile Bakan veya yetkili kılması hâlinde Akademi Başkanı arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşmeli personelin; görev yeri, görevi dâhilinde yapacağı işlerin tanımları, uyacakları mesleki ve etik kurallar, ödev, yetki ve sorumluluklar ile diğer hususlar hizmet sözleşmesinde belirtilir. Hizmet sözleşmesi yazılı olarak bir yıllık yapılır. Bu süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Sözleşme süresinin sona ermesi hâlinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar sözleşme süresi üç aya kadar uzatılabilir.
(4) Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.
(5) Sözleşmeli personel çalışma süresi boyunca Bakanlığın kadrolu personelinin disiplin hükümlerine tabidir. Bu personelin disiplin amirlerinin tayini ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
(6) Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yönetici olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine, bu görevlerinden dolayı ilave bir ücret ödenmez.
Akademide görevlendirme
MADDE 31- (1) Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen personelin Akademideki çalışma süresi yükseköğretim kurumlarında geçmiş sayılır.

(3) Akademinin görev alanına giren eğitimlerde ders vermek üzere Akademinin kadro ve pozisyonlarında görev yapanlardan veya Akademi dışından görevlendirilenlere, her bir ders için (400) gösterge rakamını memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ders ücreti ödenir.
Yönetmelikler
MADDE 32- (1) Akademinin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile bu bölümde düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması
MADDE 33- (1) Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106 ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125 inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265 inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlarında;
a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.
b) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.
Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 34- (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetime görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.
Diğer kanun hükümleri
MADDE 35- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Değiştirilen hükümler
MADDE 36- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (VI) sayılı cetvelin 45 inci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
"46 Milli Eğitim Akademisi Başkan Bakanlık Genel Müdürü
47 Milli Eğitim Akademik Kurul üyesi Talim ve Terbiye Kurulu üyesi"
(2) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"k) Resmi eğitim kurumları veya özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmenler, uzman öğretici ve usta öğreticilere karşı görevler sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu."
 

Bakmadan Geçme