• Haberler
  • Memur
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin tam metni

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin tam metni

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve görev sırasında işlenen suçların cezalarını artırmayı hedefliyor. Teklif, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını ve öğretmenlere yönelik hazırlık eğitimlerinin güçlendirilmesini öngörüyor.

AParti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekilleri Nazım Maviş, Rukiye Toy ve Latif Selvi ile birlikte Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.

Detaylı Kanun Teklifi

Güler, kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve geçici 3 madde içerdiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve bakanlık bürokrasisi ile uzun süredir bu çalışma üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İmza Sahipleri ve Sürecin Takibi

Güler, kanun teklifinin ilk imza sahipleri olan milletvekilleri Maviş, Toy ve Selvi'nin süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, büyük bütçesi ve personel sayısıyla Türkiye'nin en büyük kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Öğretmenlerin Desteklenmesi Gerekiyor

Eğitim sisteminde 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisinin görev yaptığını belirten Güler, öğretmenlerin %477'sinin 35 yaş ve altı olduğunu, yaş ortalamasının ise 40'ın altında olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin gelişen ve değişen müfredat, eğitim teknolojisi, eğitim materyali, ölçme ve değerlendirme anlayışı ve pedagojik bilgi konusunda sürekli desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Akademisi Kurulacak

Güler, "Bu kanunla kurulan Milli Eğitim Akademisi ile eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilecek uzman eğitim kadrosu aracılığıyla sistematik ve sürdürülebilir mesleki eğitimler düzenlenecek" dedi.

Mesleğe Hazırlık Eğitimi

Güler, öğretmen adaylarının yükseköğretim programlarını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla 3 veya 4 dönemlik mesleğe hazırlık eğitimine alınacaklarını söyledi. Bu eğitimlerde, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere gerekli yeterliliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Akademi ile Nitelikli Öğretmen Yetiştirme

Güler, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla öğretmenlerin, eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında görev alacak personelin meslek içi eğitimlerinin yapılacağını ve kariyerlerinin geliştirileceğini belirtti. Ayrıca, eğitim kurumu yöneticilerine yöneticilik formasyonunun kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Öğretmenlere Karşı Şiddetin Cezaları Artıyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin gerekçelerine uygun düzenlemelerin yeni teklifte yer aldığını belirten Güler, öğretmenlere karşı görevleri esnasında işlenen suçların cezalarının artırılacağını bildirdi. Öğretmenlere yönelik kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçların cezalarının yarı oranında artırılacağını ve hapis cezasının ertelenmesinin önüne geçileceğini açıkladı.

Hazırlık Eğitim Süresi ve Ödemeler

Hazırlık eğitim süresinin 4 dönemi kapsayacağını belirten Güler, eğitim süresince öğretmen adaylarına ödeme yapılacağını söyledi. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmen adayları için bu sürenin 3 dönem olacağını ve en az 30 hafta, en çok 42 hafta süreceğini açıkladı.

Eğitim Fakülteleri ve Milli Eğitim Akademisi

Güler, Türkiye'de öğretmen yetiştirme konusunda tek bir model olmadığını belirterek, farklı fakültelerin öğretmen yetiştirdiğini ve eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olan adayların pedagojik formasyon aldığını söyledi. Milli Eğitim Akademisi'nin bu sürece katkı sağlayacağını belirtti.

Kariyer Basamakları

Güler, öğretmenlik mesleğinin öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak üç kariyer basamağına ayrıldığını açıkladı. Kariyer basamaklarında ilerleme sürecinde yazılı sınavın kaldırıldığını, uzman öğretmenlik için en az 10 yıl öğretmenlik, başöğretmenlik için ise en az 10 yıl uzman öğretmenlik şartının getirildiğini belirtti. Ayrıca, meslekte 20 yılını dolduran öğretmenlerin doğrudan başöğretmen ünvanı alabileceklerini söyledi.

Özel Okullardaki Öğretmenlere Taban Ücret

Güler, özel okullardaki öğretmenler için bir taban ücret düzenlemesinin teklifte yer almadığını belirtti. Ancak, uzman öğretmenler ve başöğretmenler açısından Milli Eğitim Akademisi'nin önemli bir işlev göreceğini ifade etti. Öğretmenlerin bilgi seviyelerinin yükseltilmesi ve değişen koşullara uyum sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Öğretmenlerin Rolü ve Önemi

Eğitimin en önemli aktörünün öğretmenler olduğunu vurgulayan Güler, öğretmenlerin ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarının önemli olduğunu belirtti. Eğitim sistemine yapılan yatırımların karşılığının alınabilmesi için iyi yetiştirilmiş öğretmenlerin gerekli olduğunu söyledi. Görevde olan öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu açıklamalarla, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin detayları ve amaçları hakkında kapsamlı bilgi verilmiş oldu. Teklifin kabul edilmesi halinde, öğretmenlerin meslek hayatlarında önemli değişiklikler ve gelişmeler yaşanacak.

Genel Gerekçe

Bilimsel gelişmelerin bireyleri ve toplumları derinden etkilediğini belirten Güler, eğitim sisteminin bu gelişmelere uyum sağlamasının önemini vurguladı. Ekonomik stratejilerin başarılı olmasında yetişmiş insan kaynağının belirleyici olduğunu söyledi. Eğitim sistemine yapılan yatırımların iyi yetiştirilmiş öğretmen kadroları ile anlam kazanacağını belirtti.

Genel gerekçede bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin hızla değişen dünyayı nasıl etkilediği dile getiriliyor. Bugün bilgiye erişimdeki hızlı artış ve global rekabet koşulları, eğitim sistemlerinin sürekli olarak güçlendirilmesini ve öğretmenlerin mesleki niteliklerinin yükseltilmesini gerektirdiği vurgulanıyor.

Genel gerekçeye göre, öğretmenlik, toplumsal ve ekonomik gelişimde kritik bir rol oynuyor. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyaç açıkça ortaya konuyor. Bu bağlamda, eğitim sisteminin başarısı doğrudan öğretmenlerin nitelik ve yetkinlikleriyle ilişkili. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu ana zorluklardan birinin öğretmenlerin niteliklerinin yetersizliği olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de her geçen gün artan eğitim bütçeleri, eğitim süreçlerinin ve müfredatın güncellenmesi amaçlanıyor. Ancak bu yeniliklerin sınıflara etkili bir şekilde yansıtılabilmesi, öğretmenlerin yetkinlikleri ve mesleki gelişimleriyle doğrudan ilgili. Dolayısıyla, eğitim sistemine yapılan her yatırımın geri dönüşünü alabilmesi için öğretmenlerin sürekli olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor.

Türkiye'de görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmenin, yaş ortalamasının 40'ın altında olması, uzun vadeli eğitim stratejileri için umut verici bir durumu işaret ediyor. Ancak bu öğretmenlerin meslek yaşamlarının uzun süre sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için sürekli olarak güncellenen müfredatlarla, eğitim teknolojileriyle ve pedagojik bilgilerle desteklenmeleri gerekiyor.

Kanun teklifi, Millî Eğitim Akademisi'nin kurulmasını ve bu akademiye bağlı olarak eğitim ve uygulama merkezlerinin oluşturulmasını öngörüyor. Bu merkezler aracılığıyla, öğretmenlere yönelik sistematik ve sürdürülebilir mesleki gelişim programları düzenleniyor ve üniversitelerin bu süreçte aktif rol alması hedefleniyor.

Sonuç olarak öğretmenlik mesleğinin önemine ve gerekliliklerine vurgu yapan bu kanun teklifi, Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesini artırmayı, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemeyi ve gelecek nesillere daha donanımlı bir eğitim sunmayı hedefliyor.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi

GENEL GEREKÇE

Bilimsel alandaki gelişmeler, bireyleri ve toplumları derinden etkilemekte, onların her bakımdan donanımlı olarak yetiştirilmelerini zorunlu kılmaktadır. Bilginin baş döndürücü hızı ve zenginliği karşısında geri kalmama ve gelişmiş ülkeler arasındaki yarışta öne çıkabilmek, bu zorunluluğun yerine getirilmesiyle mümkün olabilecektir. Bilgi toplumunu meydana getirecek genç kuşaklara millî ve evrensel düzeyde değer ve düşünceler ile üstün becerilerin kalıcı bir biçimde kazandırılması ise ancak eğitim yolu ile sağlanabilir.

Ekonomik gelişimini tamamlamış ülkelerin kalkınmada eğitim sistemlerini araç olarak kullandıkları bilinmektedir. Ekonomik stratejilerin başarılı olmasında yetişmiş insan kaynağına sahip olmanın belirleyiciliği açıktır. Ekonomik gelişmeye daima eğitim ve kültürdeki gelişmelerin eşlik ettiği ve bunların birbirlerini tamamladıkları göz önüne alındığında, başarılı bir eğitim sisteminin önemi daha da artmaktadır.

Toplumsal hayatın her alanı ve her evresiyle iç içe olan eğitimin en önemli aktörü hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Bu nedenle eğitim öğretim hizmetini yürüten öğretmenlerin günümüz koşullarında ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Eğitim sistemimizin bütünü üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda en kilit sorun alanlanndan birinin, öğretmenlerin nitelik ve statüleri olduğu görülmektedir.

Topluma istenilen bilgi, beceri ve değerlerin kazandınlması için ülkemizde eğitime devasa bütçeler aynlmakta ve bu bütçeler ile toplumun ihtiyaç duyduğu becerileri kazandıracak müfredat geliştirilmektedir. Geliştirilen müfredatla uyumlu materyal, araç-gereç ve teknolojik donanım sağlanarak eğitim sisteminin yararlanıcılannın hizmetine sunulmaktadır. Başta müfredat olmak üzere eğitim sistemi için yapılan her yatırımın anlam kazanması bu yeniliklerin sınıflara taşınması ile mümkün olacaktır. Bu yenilikleri sınıflara taşıyacak olan öğretmenlerimizdir. Bu açıdan bakıldığında, eğitim sistemimize yapılacak yatırımların karşılığının alınabilmesi iyi yetiştirilmiş Öğretmen kadroları ile mümkündür.

İlerlemenin temel taşı, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyümenin sürükleyicisi olan öğretmenlerimizin; üstün niteliklere sahip olarak yetişmelerini sağladığımız, sorunlarım çözebildiğimiz, her türlü maddi ve manevi sıkıntıdan uzak bir şekilde görev yapmalarım temin ettiğimiz ölçüde eğitimdeki başarımızın artacağı kuşkusuzdur.

Eğitim sistemi için önemi bu denli yüksek olan öğretmenlerden beklenen faydamn sağlanabilmesi için onların meslek öncesinde yetiştirmelerinden mesleğe kabullerine, mesleki gelişimlerinden kariyer basamaklarında ilerlemelerine kadar meslekle ilgili tüm aşamaların bir bütünlük içerisinde yeniden tasarlanması gerekmektedir.

Türk eğitim sisteminde; 1 milyon 030 bin 424 resmî eğitim kurumlannda, 199 bin 978’i özel öğretim kurumlannda olmak üzere toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisi görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 477 bini 35 ve daha alt yaştadır. Öğretmenlerimizin tamamının yaş ortalaması 40’ın altındadır. Bu durum, hâlihazırda görevde olan öğretmenlerimizin ortalama olarak en az 25 yıl daha görev yapacağı anlamına gelmektedir.

Bir öğretmenin aldığı üniversite eğitimi ile yaklaşık 40 yıl süren meslek yaşamım sağlıklı sürdürebilmesi beklenemez. Görev yapan öğretmenlerin mesleklerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri için gelişen ve değişen müfredat, eğitim teknolojisi, eğitim materyali, ölçme ve değerlendirme anlayışı, pedagojik bilgi vb. hususlarda sürekli desteklenmesi gerekmektedir. Toplam sayısı bir milyonu aşan öğretmenlerin ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitimlerinin sağlanması yalmzca merkezi bir organizasyonla ve kamusal hiyerarşi içinde tamamlanması mümkün değildir. Ülkemizde oldukça yetkin ve akademik olarak güçlü üniversitelerin ve özellikle eğitim fakültelerinin destek ve katkılarının alınması oldukça önemlidir. Bu Kanunla kurulan Millî Eğitim Akademisi ile Akademiye bağlı oluşturulacak Eğitim ve Uygulama Merkezlerinde istihdam edilecek uzman eğitim kadrosu aracılığıyla sistematik, sürdürülebilir ve birbirini tamamlayan mesleki eğitimler düzenlenmesi ve bu süreçte ilgili akademisyenlerin desteklerinin alınması mümkün olacaktır.

Görev başındaki öğretmenlerin mesleki gelişimi kadar göreve kabul edilecek öğretmen adaylarımn nasıl yetiştirileceği hususu da önemli bir konudur. Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda tek bir model yoktur. Türkiye’de sadece 6 alanda öğretmen yetiştirme işi eğitim fakülteleri eliyle yapılmaktadır. Çoğunluğu lise düzeyi alanlarda olmak üzere 20 alanda eğitim fakülteleri ve fen edebiyat fakülteleri başta olmak üzere diğer fakülteler öğretmen yetiştirmektedir. İstihdam edilen 62 alamn öğretmenleri ise eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde yetişmektedir.

Eğitim fakülteleri dışmdaki fakültelerde yetişen öğretmen adayları öğretmen olmak için ayrıca Pedagojik Formasyon olarak bilinen öğretmenlik meslek bilgisi derslerini seçmeli olarak veya mezuniyet sonrası katıldıkları sertifika programlan aracılığıyla almaktadırlar.

Başarılı bir öğretmen yetiştirme sürecinde öğretmenlerin görev öncesinde mesleğe olabildiğince hazır olarak gelmesi beklenir. Bu hazırlık sürecinin önemli bir parçası da öğretmenlik uygulamalarıdır. Öğretmenlik uygulaması/staj meslek öncesi yetiştirmede adaylara öğretmenlik deneyimini kazandınlmasında kilit önemi haiz bir süreçtir. Bazı ülkelerin öğretmenlik uygulaması/staj süreleri incelendiğinde ülkemizdeki sürelerden belirgin bir şekilde farklılaşma görülmektedir (Bakınız Tablo-1).

 

`--------------------------------
| Ülke      | Popülasyon (Milyon) |
--------------------------------
| Belçika   | 11.3                |
| İspanya   | 46.9                |
| Hollanda  | 17.5                |
| İtalya    | 60.4                |
| Türkiye   | 84.7                |
--------------------------------
(Tablo 1)

Eğitim paydaşlarının çok geniş bir düzeyde katılım sağladığı Millî Eğitim Şûralarında öğretmenlerin meslek öncesi eğitimleri sürekli eleştiri konusu olmuş ve özellikle yeterince uygulama içermemesi yönüyle programların yetersizliği dile getirilmiştir. Bu konuda son düzenlenen dört Şûrada alınan kararlardan örnekler aşağıda gösterilmektedir.

XX. Millî Eğitim Şûrasında (2021); “Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik uygulamalanmn etkinliği, verimliliği ve çeşitliliği artırılmalıdır. Bu kapsamda Öğretmen yetiştiren kurumlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel öğretim kurumlan arasında güçlü iş birlikleri kurulmalıdır.”

XIX. Millî Eğitim Şûrasında (2014); “Öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim programlannda uygulama derslerinin oranımn %50’ye yaklaştınlması,”

XVIII. Millî Eğitim Şûrasında (2010); “Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlanndaki son sımf öğrencilerinin, yaparak yaşayarak deneyim kazanmalan için okullarda alan uygulama eğitimlerini, öğretim elemanlan ve öğretmenlerin rehberliğinde, aday öğretmenlik uygulaması şeklinde öğretim yılı boyunca yapmaları sağlanmalıdır.”

XVII. Millî Eğitim Şûrasında (2006); “Hizmet öncesinde öğretmenlik meslek eğitimi gerçek yaşama yaklaştırılmalı, sürecin bu yönde zenginleştirilmesi sağlanmalıdır. Aday Öğretmen yetiştirme sürecinin niteliğinin yükseltilmesi için, ilgili eğitim fakültesi, MEB ve uygulama okulları arasında etkili bir iş birliği ve eş güdüm sağlanmalıdır.”

Yeterince uygulama yapılmaması öğretmen yetiştirme modelimizin teorik ders ağırlıklı bir yapısımn olduğunu göstermektedir. Etkileşimli ders içeriği hazırlama ve sunma, öğretim yöntem ve tekniklerini profesyonelce işe koşma, ders araç ve gerecinin kullanımı, sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, özel gereksinimli öğrencilere eğitim gibi birçok öğretmenlik becerisi uygulama olmadan sağlıklı gelişmeyecektir. Bu becerilerden yoksun öğretmen adaylarının öğretmenliğe atandıktan sonra, mesleğe ilişkin hususlan deneme-yanılma yoluyla yaşayarak öğrenmeleri eğitim öğretimi olumsuz etkilemektedir.

Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulması zorunluluk hâline gelmiştir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının, öğretmenlik alamna kaynak teşkil eden bir yükseköğretim programını tamamladıklarında bu Kanun ile kurulacak olan Millî Eğitim Akademisi (Akademi) aracılığıyla yükseköğretimde aldıkları eğitimleri tamamlayacak nitelikte akademik eğitimlerine göre 3 veya 4 dönemlik “Mesleğe Hazırlık Eğitimine” alınması planlanmaktadır. Akademide mesleğe hazırlamaya yönelik verilen eğitimlerle; öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla öğretmen adaylarının en iyi şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Akademi eğitiminin bir bölümünün dünya örneklerinden az olmayacak şekilde okul uygulamasma ayrılarak adayların uygulama eksiğinin giderilmesi sağlanacaktır.

Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin yürütülmesi için Bakanlığa bağlı bir Akademi kurulması geçmişten beri talep edilen bir husustur.

Millî Eğitim Bakanlığımn Teşkilât ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 385 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (3.11.1989), Millî Eğitim Bakanlığımn bağlı kuruluşlarını düzenleyen 21’inci maddesinde “Millî Eğitim Akademisi” ne yer verilmiştir.

30.4.1992 tarih ve 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığımn Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 55’inci maddesinde “Millî Eğitim Akademisi”, Millî Eğitim Bakanlığımn bağlı kuruluşu olarak yer almıştır.

Millî Eğitim Şûrası Kararlarında da bu talep dile getirilmiştir. XIV. Millî Eğitim Şûrası (1993), XV. Millî Eğitim Şûrası (1996), XVI. Millî Eğitim Şûrası (1999), XVII. Millî Eğitim Şûrası (2006), XIX. Millî Eğitim Şûrası (2014) ve en son düzenlenen XX. Millî Eğitim Şûrası (2021) kararlarında Millî Eğitim Akademisinin kurulması talebi yer almıştır.

Millî Eğitim Akademisinin kurulmasıyla öğretmenler başta olmak üzere, eğitim yönetimi ve denetimi alanlarında görev alacak ve hâlen çalışmakta olan personelin, bilimsel ölçütler ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda meslek içinde eğitimlerinin yapılması, kariyerlerinin geliştirilmesi ve eğitim kurumu yöneticilerine yöneticilik formasyonunun kazandırılması hedeflenmektedir. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtında bir üst göreve atanmada; öğretmenlerin görev öncesinde yetiştirilmesi ve diğer personelin Akademide alacaklan eğitimle kazanacakları ehliyet, kariyer ve liyakatin dikkate alınacak olması, Millî Eğitim Akademisini kurumsal anlamda işlevsel yapacağı gibi, millî eğitim kadrolarında görev alacak personeli de çok daha güçlü ve donanımlı kılacaktır.

Bilindiği üzere, öğretmenlik mesleğinin devlet memurlarına ilişkin genel kurallar bütünü içinde sorunlarının çözümü ve buna bağlı olarak da statülerinin güçlendirilmesinin mümkün olamayacağı düşüncesiyle 3/2/2022 tarih ve 7354 sayılı Kanun ile öğretmenlere münhasır Kanun düzenlenmiştir. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu; Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi, aday öğretmenlik süreci ile öğretmenlik kariyer basamaklannı düzenlemekteydi. Ancak, Anayasa Mahkemesi 13/7/2023 tarihli ve E: 2022/47, K: 2023/124 sayılı Karan ile 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “...Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda...” ibaresinin, (4) numaralı fıkrasının (ç) bendinin, (6) numaralı fıkrasının ve 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin, (2) numaralı fıkrasımn birinci

cümlesinde yer alan “...ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar...” ibaresi ile (8) numaralı fıkrasımn Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükümlerinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesinin mezkûr karan ile 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununa dayalı olarak yürütülen “aday öğretmenlik uygulaması” ile “öğretmenlik kariyer basamakları” uygulamaları yasal dayanaktan yoksun hâle gelmiştir. Anayasa Mahkemesince verilen ek süre 27 Haziran 2024 tarihinde dolmaktadır. Bu tarihten önce Anayasa Mahkemesinin iptal kararı dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu başta öğretmenler olmak üzere eğitimin ilgili paydaşlarmm beklentilerini artırmıştır. Bu doğrultuda, kamuoyunun beklentilerini karşılamak amacıyla adaylık ve kariyer yamnda öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususları da içeren daha geniş bir düzenleme yapılmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklannı, ödev ve sorumluluklarım, mesleki gelişimlerini ve meslek içinde ilerlemelerini özel olarak belirlemek ve öğretmenlerin statülerini güçlendirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen, yönetici ve diğer personelin yetiştirilmeleri ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetleri yürütmek üzere Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri ve teşkilat yapısına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 2- Madde ile Kanunun kapsamı belirlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile Kanunda geçen bazı ifadelerin tanımları yapılmaktadır.

MADDE 4- Madde ile temel ilkeler belirlenmektedir.

MADDE 5- Madde ile öğretmenlerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tüm devlet memurları için belirlenen hak, ödev ve sorumluluklarının yanında öğretmenlik mesleğine özgü hak, ödev ve sorumlulukları belirlenerek genel bir çerçeve çizilmektedir.

MADDE 6- Madde ile eğitim kurumu yöneticilerinin eğitim öğretimle ilgili ödev ve sorumlulukları belirlenerek genel bir çerçeve çizilmektedir.

MADDE 7- Madde ile öğretmenliğin genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olduğu; öğretmen olarak istihdam edileceklerin, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından mezun olan ve Millî Eğitim Akademisi tarafından verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilebileceği yönünde düzenleme yapılarak öğretmenlik mesleği yeterliğine ilişkin genel çerçeve oluşturulmaktadır.

MADDE 8- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminin Millî Eğitim Akademisi tarafından verileceğine; hazırlık eğitiminin Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşacağına yönelik düzenleme yapılarak, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlikler esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla öğretmen adaylarınm en iyi şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 9- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınacaklarda aranacak şartlar belirlenmekte, hazırlık eğitimine alınacakların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanı üstünlüğüne göre belirleneceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 10- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde teorik ve uygulamalı derslerden başarının belirlenmesine ilişkin kriterler oluşturularak, başarının belirlenmesinde tarafsızlığı ve objektifliği sağlayacak şekilde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 11- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınanların hangi hâllerde Millî Eğitim Akademisi ile ilişiklerinin kesileceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 12- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarına ilişkin disiplin cezalan ile disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar düzenlenmektedir.

MADDE 13- Madde ile öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylanna yönelik disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 14- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınanların mali ve sosyal hakları düzenlenmektedir. Hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylanna eğitim süresi boyunca (18.650) gösterge rakamımn memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması öngörülmekte; bunların genel sağlık sigortalısı sayılmalan ile askerlik yükümlülüğü bulunanlann eğitim süresince askerlik hizmetlerinin ertelenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 15- Madde ile Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitiminde başanlı olanlardan belirlenen şartlan taşıyanların, hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerde elde edilen başarı notlannın aritmetik ortalamasının %40’ı ve uygulamalı derslerden elde edilen başarı notlarının artimetik ortalamasınm %60’ımn toplanmasıyla oluşan atamaya esas başan puanı üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmelerine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 16- Madde ile üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolanna atanacakları; öğretmen kadrolarına atananların mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecekleri ile kadrolu öğretmenliğe atamaya ilişkin diğer hususlar düzenlenerek eğitim öğretimin aksamadan yürütülmesi hedeflenmektedir.

MADDE 17- Madde ile kadrolu öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, görev yerlerinin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri, ulaşım şartlan ile hizmet gereklerinin karşılanması hususları göz önünde bulundurularak, görev yaptıkları her takvim yılı karşılığında hizmet puam verilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 18- Madde ile öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 19- Madde ile öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin planlı, programlı ve bütüncül bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla branş bazlı mesleki gelişim planlarının hazırlanmasına ve mesleki gelişim faaliyetlerinden tüm öğretmen ve yöneticilerin eşit bir şekilde yararlanmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 20- Madde ile öğretmenlerin, her alandaki değişme ve gelişmeleri izlemeleri, bilgilerini sürekli güncel tutarak bunları yeni nesillere aktarmaları amacıyla, meslek içerisinde kariyer ve liyakat esasına uygun olarak ilerlemeleri ve mesleki gelişimlerinde sürekliliğin sağlanması için kariyer basamakları oluşturularak, meslek içinde kariyer basamaklarında ilerlemelerine bağlı olarak da özlük haklarımn iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 21- Madde ile eğitim kurumu müdür veya müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirileceklerin görevlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri amacıyla; yazılı ve/veya sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre Millî Eğitim Akademisi tarafından yapılacak yönetici yetiştirme programına alınmalarına, bu program sonunda yapılacak yazılı sınavda başanlı olanların bu sınav sonucu aldıkları puan üstünlüğüne göre eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce görevlendirilmelerine yönelik düzenleme yapılmakta, yönetici seçimi ve görevlendirmesinde kariyer ve liyakat esaslarımn işletilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 22- Madde ile özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarında uygulanan program ve proje çalışmalarım amacına ulaştıracak yönetici ve öğretmenlerin seçilebilmesi için bu okullara özel yönetici görevlendirme ve öğretmen atamalarına ilişkin düzenlenme yapılmaktadır.

MADDE 23- Madde ile öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesi kapsamında başan belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 24- Madde ile öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenen disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerin yanında, öğretmenlik mesleğine özgü fiil ve hâller ile bu fiil ve hâllere uygulanacak disiplin cezaları belirlenmektedir.

MADDE 25- Madde ile öğretmenlik mesleğinin kendine özgü şartlan ve verilen hizmetin hassasiyeti dikkate alınarak, maddede belirtilen suçlardan mahkûm olanlarm, ceza türü ve süresine bakılmaksızın öğretmenliğinin sona ereceğine yönelik düzenleme yapılarak Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlan ile özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapmalarınm engellenmesi suretiyle öğrencilerin korunması ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığımn muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

MADDE 26- Madde ile öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programlan hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığma bağlı Millî Eğitim Akademisi kurulması; gerekli görülen yerlerde Millî Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 27- Madde ile Millî Eğitim Akademisinin görevleri belirlenmektedir.

MADDE 28- Madde ile Millî Eğitim Akademisinin görev alanına giren konularda, Bakanlığın ihtiyaç ve genel uygulamalarıyla uyumlu politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla bir üst kurul oluşturularak Akademi îzleme ve Yönlendirme Kurulunun, Bakan veya Bakarım uygun göreceği bakan yardımcısımn başkanlığmda Bakanlığm ilgili birimleri ile Bakanlık dışı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek üyelerden teşkiline yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 29- Madde ile Akademi Başkanlığının; Akademi Başkam, Akademik Kurul ve hizmet birimlerinden oluşacağı Öngörülerek bunlann görev ve sorumlulukları belirlenmekte; Akademik Kurulun oluşumuna yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 30- Madde ile Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası

hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça eğitim personeli istihdam edilebileceği düzenlenmektedir. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ile kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında görev yapanların bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla; bu madde kapsamında sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilebilmelerine ve bu durumda olanların özlük haklarına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca maddede sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilenlerin yararlanacaklan ders ücretlerine ilişkin gösterge rakamları belirlenmektedir.

MADDE 31- Madde ile Akademide, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemanı görevlendirilebilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Ayrıca maddede, eğitim personeli dışında Akademinin görev alanına giren eğitimlerde ders vermek üzere görevlendirileceklerin yararlanacakları ders ücretleri belirlenmektedir.

MADDE 32- Madde ile Millî Eğitim Akademisinin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile Millî Eğitim Akademisine yönelik düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esasların yönetmeliklerle belirleneceğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 33- Madde ile eğitim öğretimde güven ve huzur ortamının sağlanması ile eğitim çalışanlarının şiddetten korunması amacıyla; Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlannda yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlan ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86 ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106 ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125 inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265 inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlarında; ilgili maddelere göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılması ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 34- Madde ile Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin Akademide eğitime alınması, eğitim sonrasında ilk denetim ve incelemeyi yapanlar dışındaki Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından yapılan yeni denetim ve inceleme sonucunda da yetersizliği tespit edilenlerin hizmet sınıflarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle tüm öğrencilere nitelikli eğitim verilerek eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitli nedenlerle görevini yapamayacak hâle gelen öğretmenlerin korunması amaçlanmaktadır.

MADDE 35- Madde ile uygulamada yaşanabilecek tereddütleri gidermek amacıyla; bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 36- Madde ile:

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (VI) sayılı cetvelinde, Akademi Başkanının Genel Müdüre; Akademik Kurul üyesinin Talim ve Terbiye Kurulu üyesine denk olacak şekilde özlük haklarının belirlenmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

33 üncü maddeyle ilişkili olarak eğitim çalışanlannm şiddetten korunması amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak öğretmenlere ve 33 üncü maddede belirlenen eğitim çalışanlarına karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu tutuklama sebebi hâline getirilmektedir.

Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınanların genel sağlık sigortalı sayılmalarına yönelik 5510 sayılı Kanunun 60 mcı maddesinde düzenleme yapılmaktadır.

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılarak mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen istihdamında üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olma şartı Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma olarak düzenlenerek mevcut uygulamaya uyumlu hâle getirilmektedir.

Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetlerinin ertelenebilmesi amacıyla 25/6/2019 sayılı ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasında değişiklik yapılmaktadır.

MADDE 37- Madde ile yürürlükten kaldırılan hükümler düzenlenmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile 1/9/2025 tarihine kadar öğretmen atama ve yönetici görevlendirme uygulamalarmın kesintiye uğramamasım teminen yapılacak öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerinin uygulanması ile Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte iken Kanun ile Millî Eğitim Akademisine verilen görevlerin, anılan Genel Müdürlük tarafından 1/1/2025 tarihine kadar yürütülmesi yönünde düzenleme yapılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 2- Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 1/9/2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edileceklerin adaylık sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin iptal kararı da gözetilerek düzenleme yapılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 3- Madde ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerin, 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde doğrudan başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilmeleri yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle geçmiş düzenlemelerdeki kontenjan ve benzeri nedenlerle uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alamayanlara hak verilerek uygulamada eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 38- Yürürlük maddesidir.

MADDE 39- Yürütme maddesidir.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU TEKLİFİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarım, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Millî Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konulan düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Kanun;

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlannda görev yapan öğretmen ve yöneticileri,

Özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 5 inci, 6 ncı, 20 nci, 24 üncü, 25 inci ve 33 üncü madde hükümleri bakımından özel öğretim kurumlannda görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartım taşıyan yöneticileri,

20 nci ve 33 üncü madde hükümleri bakımından Millî Eğitim Bakanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,

ç) Millî Eğitim Akademisinin kuruluşu, organlan, hizmet birimleri, görevleri ve personeline ilişkin hususları,

kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;

Akademi: Millî Eğitim Akademisini,

Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programma bağlı olarak atandıkları öğretmenlik alanını,

Bakan: Millî Eğitim Bakanım,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Ders yılı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlannda derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,

Dönem: Programı ve takvimi Bakanlıkça belirlenen öğretmenliğe hazırlık eğitiminin 10 haftadan az 14 haftadan fazla olmayacak şekilde planlanan her bir bölümünü,

Eğitim kurumu: Bakanlığa bağlı her kademe ve türdeki resmî örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavlan için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan Bakanlığa bağlı resmî kurumlan,

Eğitim öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ğ) Eğitim personeli: Millî Eğitim Akademisinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere bu Kanunun 30 uncu maddesi kapsammda istihdam edilenleri,

Eğitim ve uygulama merkezi: Akademinin görev alanına giren eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezi,

ı) Hazırlık eğitimi: Millî Eğitim Akademisi tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen öğretmenlik mesleğine hazırlık amaçlı eğitimi,

İlçe grubu: İllerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu,

Kademe: Eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini,

Norm kadro: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını,

Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kuramlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkralan kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonlannda görev yapanlar ile bu Kanunda münhasıran belirtilen hükümler bakımından özel öğretim kuramlarında 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında görev yapan öğretmenleri, bu kuramlarda öğretmenliğe atanma şartlannı taşıyan yöneticileri ve Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri,

Öğretmen adayı: Akademide hazırlık eğitimine alınanları,

Tür: Aynı kademedeki eğitim kuramlanndan farklı eğitim programı uygulayan eğitim kuramlarım,

Yönetici: Öğretmen kadro ve pozisyonlannda görev yapanlardan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kuramları ile Akademiye bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük ve müdür yardımcılığı görevlerini ikinci görev kapsamında yürütenleri,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) Öğretmen ve yöneticilerin;

Nitelikleri ile görev, yetki ve soramluluklannın öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olarak belirlenmesi,

Atama, görevlendirme ve meslek içinde ilerlemelerinde liyakat ve kariyer esaslanna uyulması,

Eğitim öğretim faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili kararlara katılımlanmn teşvik edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması,

ç) Mesleğe giriş öncesinde yetiştirilmelerinin ve meslek içinde sürekli gelişimlerinin sağlanması esastır.

İKİNCİ BÖLÜM

Hak, Ödev ve Sorumluluklar

Öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları

MADDE 5- (1) Öğretmenler:

Öğrencilerini; Anayasada ifadesini bulan temel ilkelere bağlı, Türk Milletinin millî, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerini benimsemiş, ülkesine, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa karşı sorumluluk hisseden erdemli insanlar olarak yetiştirir.

Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımdan gelişimi için çaba gösterir, bu doğrultuda meslektaşlan, aile ve veli ile iş birliği yapar.

Öğrencilerin öğrenme biçimleri ile ilgi ve yeteneklerini dikkate alır ve kişilik haklarına saygı gösterir.

ç) Öğrencilerin, eğitim öğretim ortamında her türlü olumsuz söz, tavır ve davramşlardan korunmaları için çaba gösterir.

Bakanlıkça belirlenen öğretim programları çerçevesinde öğrencilerin gelişim özelliklerine ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun eğitim araç ve gereçlerini seçer, bu özellik ve

ihtiyaçlara uygun öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.

Eğitim öğretim faaliyetlerini, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile Bakanlıkça belirlenen öğretim programlarına uygun olarak planlar ve yürütür.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için okul içi ve dışı imkânları kullanır.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması için meslektaşlarıyla iş birliği yapar ve eğitim kurumu yönetimine destek verir.

ğ) Görev yaptığı eğitim kurumundaki eğitim öğretim faaliyetlerini ve sorumluluklarım aksatmadan mesleki açıdan kendini geliştirir.

Öğretmenler; derse girmek, nöbet tutmak, merkezî veya mahallî yapılan sınavlarda görev almak, kurul ve komisyonlara, tören ve toplantılara, öğrencilere yönelik düzenlenecek etkinlikler ile kulüp faaliyetlerine katılmak, öğrenci rehberlik hizmetlerini yürütmek, uygulama gerektiren eğitimleri koordine etmek ve eğitim öğretim süreçlerine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle görevlidir.

Öğretmenler mevzuatta açıkça belirlenen hususlar ile olağanüstü hâl, genel afet ve salgın hastalık durumları haricinde meslekleriyle ilgili olmayan iş ve faaliyetlerde nzalan dışmda görevlendirilemez.

Öğretmenlerin bu maddede belirtilen hak, ödev ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile eğitim öğretim süreçlerindeki diğer görevleri okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkanlacak yönetmelikle belirlenir.

Yöneticilerin ödev ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Yöneticiler:

Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yönetim ve denetim görevlerini yürütür.

Eğitim öğretim programlannm amaçlarına uygun yürütülmesini sağlar ve öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki bakımından gelişimine yönelik çalışmalara liderlik eder.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.

ç) Eğitim kurumunun sürekli gelişim göstermesi ve eğitim öğretimin kalitesinin yükselmesi için çaba gösterir ve bu amaçlar doğrultusunda tüm kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasım sağlar.

Öğretmen ve diğer çalışanların ilgi ve yeteneklerini, görev ve sorumluluklarını esas alarak iş bölümü yapar ve tüm çalışanlara görevlerinin ifasmda rehberlik eder.

Yöneticilerin bu maddede belirtilen ödev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar okul tür ve kademelerine göre Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretmenlerin Nitelikleri, Seçimi, Hazırlık Eğitimi,
Öğretmenliğe Atama ve Yer Değiştirme

Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi

MADDE 7- (1) Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir.

Öğretmen olarak istihdam edilecekler, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilir.

Öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımmdan aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına kaynak teşkil edecek yükseköğretim programlan, söz konusu nitelikler esas alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 8- (1) Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir.

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri Bakanlıkça belirlenir.

Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir.

Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi

MADDE 9- (1) Hazırlık eğitimine alınacaklarda;

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyancı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, hayâsızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçlan ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olmamak,

ç) Devlet memurluğundan çıkarılmamış veya bu Kanunun 25 inci maddesine göre öğretmenliği sona ermemiş olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muvazzaf askerlik hizmeti ertelenmiş ya da yedek sımfa geçirilmiş olmak,

Öğretmenliğe atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen yükseköğretim programlarından mezun olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre Bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak,

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak, şartları aramr.

Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, birinci fıkramn (f) bendinde belirtilen sınav puanı üstünlüğüne göre belirlenir.

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve millî sporcu kapsamındaki öğretmen adaylarmm hazırlık eğitimine alınmasında, birinci fıkramn (f) bendinde belirtilen şart dışındaki diğer şartlar aramr.

Hazırlık eğitimine alınacaklara 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Hazırlık eğitiminde başarı

MADDE 10- (1) Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik derslerden başarısız olanlara, başansız oldukları her bir ders için ek bir smav hakkı verilir. Ek

sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.

Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim personeli, uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü ve uygulama öğretmeni tarafindan; Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli, eğitim kurumu müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanlann aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puam belirlenir. Birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puamnın yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puam belirlenir. Öğretmen adaylanndan uygulamalı ders başarı puam 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde başarısız olanların Akademiyle ilişiği kesilir.

Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının %40’ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasımn %60’ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenir.

Hazırlık eğitimine devam zorunludur. Öğretmen adaylanndan belgeye dayalı sağlık mazeretleri sebebiyle hazırlık eğitimi süresince toplam yirmi gün ve üzeri hazırlık eğitimine katılamayan veya katılamayacak olanların, mazeretlerinin ortadan kalkmasını takip eden ilk hazırlık eğitimi programına tekrar alınmak üzere kayıtlan dondurulur. Belgeye dayalı sağlık mazeretleri dışında öğretmen adaylanna mazeretlerine bağlı olarak hazırlık eğitimi süresince on güne kadar izin verilebilir.

Uygulama öğretmeninin, öğretmen adayıyla aynı alanda olmak şartıyla uygulamalı eğitimin yapıldığı eğitim kurumundaki sırasıyla; başöğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmenler arasından belirlenmesi esastır. Öğretmen adayının uygulamalı eğitime katıldığı eğitim kurumunda aynı alanda öğretmen bulunamaması hâlinde aynı sıralama dikkate almarak farklı alandan uygulama öğretmeni görevlendirilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Akademi ile ilişiğin kesilmesi

MADDE 11- (1) Öğretmen adaylarından;

9 uncu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların veya hazırlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin,

Disiplin soruşturması sonucunda Akademiden çıkarma ile tecziye edilenlerin,

Hazırlık eğitiminde başarısız olanların,

Akademi ile ilişiği kesilir.

Disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektiren fiil ve davranışlar

MADDE 12- (1) Öğretmen adaylarına uygulanacak disiplin cezalan ile bu cezalara karşılık gelen fiil ve davramşlar şunlardır:

Kınama; öğretmen adayına, fiil ve davranışında kusurlu olduğunun bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

Ders, seminer, sınav, uygulama ve diğer eğitim öğretim ortamlannda yürütülen çalışmalann düzenini bozmak; bu çalışmalara geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek.

Sınavlarda kopya çekmeye teşebbüs etmek.

Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam iki gün katılmamak.

Akademinin sunduğu imkânlardan hakkı olmaksızın yararlanmak veya bu imkânlardan başkasını yararlandırmak.

Akademi personelini ya da öğretmen adaylarını kaba veya yaralayıcı sözle rencide etmek.

Akademinin düzen ve işleyişini olumsuz etkileyen davramşlarda bulunmak.

Akademide yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşmak.

Ödeme kesintisi; 14 üncü maddede düzenlenen ödemeden 1/10 oranında kesinti yapılmasıdır. Ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davramşlar şunlardır:

Akademi yetkililerince istenilen bilgileri kasıtlı olarak eksik veya gerçeğe aykırı bildirmek.

Akademiye ait alanlarda alkollü içki içmek veya Akademiye sarhoş gelmek.

Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplam dört gün katılmamak.

Kasıtlı olarak Akademi bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek.

Kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen söz, davranış veya yazılı eylemlerde bulunmak.

Akademi personelini veya öğretmen adaylarını tehdit etmek.

Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek.

Akademiden çıkarma; öğretmen adayının. Akademiden ilişiğinin kesilmesidir. Akademiden çıkarmayı gerektiren fiil ve davramşlar şunlardır:

Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplann siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek veya düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak.

Bölücü, yıkıcı, ahlak dışı veya şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı veya görüntülü içerikleri oluşturmak veya bunları çoğaltmak.

Akademinin faaliyetlerini engelleyici eylemlerde veya saldırıda bulunmak.

Akademi görevlilerine veya öğretmen adaylarına karşı cebir ve şiddet kullanmak.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri temin etmek, kullanmak, taşımak, bulundurmak, başkalarına vermek, bunların imal veya ticaretini yapmak.

Akademide 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silah ve Bıçak ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullamlmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak veya bulundurmak.

Akademinin bilişim sistemine yasal olmayan yollarla girerek kendisine veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak ya da kişilerin mağduriyetine neden olmak.

Cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle kişilerin vücut dokunulmazlıklarım ihlal etmek.

Hazırlık eğitimine giriş başvurusunda veya hazırlık eğitimi sürecinde istenilen belgeleri gerçeğe aykırı düzenlenmiş veya tahrif edilmiş olarak sunmak.

Hazırlık eğitimine mazeretsiz olarak toplamda altı gün katılmamak.

Kendi yerine başkasım sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.

Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek veya bunlara saldında bulunmak.

Yüz kızartıcı ve utanç verici fiil ve davranışlarda bulunmak.

) Birinci fıkrada sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlara nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aym neviden disiplin cezalan verilir.

Disiplin kurulu ve disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

MADDE 13- (1) Disiplin Kurulu; Akademi Başkanı tarafından Akademik Kurul üyeleri arasından üç, Akademide görevli daire başkanlan arasından iki üye olmak üzere her bir eğitim programı süresi için belirlenecek beş üyeden oluşur. Aynı usulle beş yedek üye belirlenir. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasmdan bir üyeyi başkan olarak seçer.

Disiplin Kurulunun çalışma usulü:

Akademiden çıkarma cezası için eğitim ve uygulama merkezi müdürü tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, disiplin kuruluna tevdi edilir.

Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi Disiplin Kurulu Başkam tarafından sağlamr.

Disiplin Kurulu üye tam sayısı ile toplamr. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.

Disiplin Kurulunda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafindan yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç on gün içinde tamamlar.

Kurulda öncelikle raportörün açıklamalan dinlenir. Disiplin Kurulu, kendine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, soruşturma konusuna ilişkin her nevi evrakı incelemeye, ilgili eğitim ve uygulama merkezi ve kuramlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Hakkında Akademiden çıkarma cezası istenen öğretmen adayı soruşturma evrakım inceleme, tamk dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafindan açıklanır.

Disiplin Kurulunun oylama ve karar şekli:

Disiplin Kurulu, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti hâlinde bu eksikliklerin giderilmesi talebiyle dosyayı iade edebilir.

Disiplin Kurulu oy çokluğu ile karar alır.

Disiplin Kurulu üyeleri, soruşturmasını yürüttüğü dosyamn toplantılanna katılamaz ve oy kullanamaz.

Disiplin soruşturması başlatma ve ceza verme yetkisi:

Öğretmen adaylanmn işledikleri disiplin suçlarından dolayı soruşturma açmaya eğitim ve uygulama merkezi müdürü yetkilidir. Soruşturma, yetkili eğitim ve uygulama merkezi müdürü veya Akademi Başkammn, eğitim ve uygulama merkezi yönetici veya eğitim personeli ya da Akademi Başkanlığı personeli arasından belirleyeceği muhakkikler eliyle yürütülür.

Eğitim ve uygulama merkezi müdürü, gerekçesini belirtmek suretiyle Akademi Başkanından eğitim ve uygulama merkezi dışından muhakkik görevlendirilmesini talep edebilir. Akademi Başkanı talebi uygun gördüğü takdirde muhakkik görevlendirir.

Kınama ve ödeme kesintisi cezalan eğitim ve uygulama merkezi müdürü; Akademiden çıkarma cezası Disiplin Kurulu tarafindan verilir.

ç) Eğitim ve uygulama merkezi müdürü, muhakkikler tarafından önerilen disiplin cezasım aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir.

Disiplin Kurulu teklif edilen cezayı kabul eder veya reddeder. Ret hâlinde eğitim ve uygulama merkezi müdürü ret kararının gerekçesini de göz önüne alarak söz konusu ceza teklifini yetkisi sınırlılığında hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

Disiplin soruşturmasına, disipline konu olay öğrenilince derhâl başlanılması ve soruşturmanın soruşturmaya başlanılmasından itibaren en geç otuz gün içinde sonuçlandırılması esastır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise muhakkikler gerekçeli olarak ek süre talep edebilir. Eğitim ve uygulama merkezi müdürü sunulan gerekçeyi ve

zamanaşımı sürelerini de dikkate alarak otuz güne kadar ek süre verebilir. Akademi Başkam tarafindan yapılan görevlendirmelerde ek süre verilmesi hâlinde Akademi Başkanına bilgi verilir.

Disiplin soruşturmasında uyulması gereken hususlar:

Disiplin soruşturmasında gizlilik esastır.

Muhakkik, savunma isteme ve disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma konusuyla sınırlı her türlü evrakı incelemeye, hakkında soruşturma yapılamn ifadesini almaya, soruşturma yapılan tarafindan gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir. İfade alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tamğın veya bilirkişinin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir. İfade tutanağı, sorulan ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir; muhakkik, görevlendirilmesi hâlinde katip ve ifade sahibi tarafindan imzalamr.

Akademi personeli, muhakkiklerin istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızm verir ve istenecek yardımlan yerine getirir.

ç) Muhakkikler, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aym suç kapsammda başka öğretmen adaylarının soruşturmaya dâhil edilmesi gerektiğini tespit eden muhakkikler, durumu eğitim ve uygulama merkezi müdürüne bildirerek ek soruşturma onayı talep ederler.

Öğretmen adayının, disiplin suçunu işledikten sonra Akademiden her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, soruşturmanın devamına ve disiplin cezalanmn uygulanmasına engel teşkil etmez.

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, fiilin işlendiği tarih, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan ifadeler özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve sabit bulunması hâlinde eyleme uyan disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan merciye tevdi edilir.

Aym olaydan dolayı, öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturmasımn başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğretmen adayı hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasımn verilmesine engel teşkil etmez.

Disiplin cezalarım verme süresi:

Eğitim ve uygulama merkezi müdürü soruşturmamn tamamlandığı günden itibaren kınama ve ödeme kesintisi cezalanm on gün içinde vermek zorundadır.

Akademiden çıkarma cezası soruşturmaya ait dosyanın disiplin kuruluna tevdi edilmesinden itibaren azami bir ay içinde disiplin kurulu tarafından karara bağlanmak zorundadır.

Disiplin cezası verme zamanaşımı:

Hazırlık eğitimi süresinde işlenen disiplin cezasım gerektiren fiil ve davranışların öğrenildiği tarihten itibaren;

Kınama ve ödeme kesintisi gerektiren fiil ve davramşlarda altı ay,

Akademiden çıkarma cezası gerektiren fiil ve davramşlarda bir yıl,

içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve davramşların işlenildiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içerisinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi hâlinde, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kararın gerekçelerine göre yeni bir disiplin cezası tesis edilebilir veya dosya işlemden kaldırılabilir.

Akademiden çıkarma cezası gerektiren bir fiil ve davramş nedeniyle hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen adaylarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına istihdamı ertelenir. Akademide hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra Akademiden çıkarma cezası uygulananlar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmez. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edildikten sonra Akademiden çıkarma cezası uygulananların sözleşmesi feshedilir.

Savunmanın alınması:

Disiplin cezalan öğretmen adayının savunması alındıktan sonra verilir. Savunma için verilen süre on günden az olamaz.

Akademiden çıkarma cezalarına ilişkin savunma isteminde öğretmen adayımn talebi veya Disiplin Kurulunun kararı üzerine sözlü savunma yapılabilir. Sözlü savunma yapmak için Disiplin Kurulu tarafından davet edilen öğretmen adayları, savunmalarını, davet bildiriminin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren on gün içerisinde isterlerse yazılı olarak da sunabilir.

Savunma isteminde;

îsnat edilen fiil, teklif edilen ceza ve ispat araçlarının nelerden ibaret olduğu,

Yazılı savunmanın verilen süre içerisinde yapılması,

Sözlü savunma yapılacaksa belirlenen gün, saat ve yerde hazır bulunulması,

Belirtilen süre içerisinde yazılı savunma sunulmadığı veya sözlü savunma yapılmak üzere belirlenen gün, saat ve yerde hazır bulunulmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı ve mevcut bilgi ve belgelere dayanılmak suretiyle karar verileceği,

yazılı olarak bildirilir.

ç) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla yazılı savunma vermediği veya sözlü savunma davetine uymadığı anlaşılan öğretmen adaylanna uygun bir süre verilir.

Disiplin cezalarına itiraz:

Öğretmen adayı tarafından, cezamn tebliğini izleyen beş iş günü içinde, eğitim ve uygulama merkezi yönetimi aracılığıyla;

Kınama ve ödeme kesintisi cezasına karşı Disiplin Kuruluna,

Akademiden çıkarma cezasına karşı Akademik Kurula, itiraz edilebilir.

Disiplin cezalarına itirazlar;

Disiplin Kurulu tarafından yirmi gün,

Akademik Kurul tarafından otuz gün, içerisinde karara bağlanır.

Disiplin Kurulu üyesi olan Akademik Kurul üyeleri, Akademik Kurula yapılan itirazlara ilişkin toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar. Akademik Kurul oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

ç) Disiplin Kurulu ve Akademik Kurul itirazı kabul veya ret karan verir. İtirazın kabul edilmesi hâlinde verilen ceza kaldırılır. İtirazın kabul edilmesi durumunda, eğitim ve uygulama merkezi müdürü 15 gün içerisinde kabul gerekçesini de dikkate almak suretiyle fiile uygun alt ceza takdir edebilir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin, hazırlık eğitimi süresi içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Ancak, hazırlık eğitimi süresi içerisinde aynı derecede cezayı gerektiren, farklı fiil veya davranışlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

Disiplin soruşturmasının sonucunun bildirilmesi ve cezaların uygulanması:

Disiplin soruşturmasının sonucu, hakkında disiplin soruşturması yürütülen öğretmen adayı ile varsa mağdura bildirilir.

Disiplin cezalan verildikleri tarihten itibaren uygulanır.

Öğretmen adaylarına tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Disiplin kurullarının görev ve sorumluluklan ile disiplin cezalannın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler

MADDE 14- (1) Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde her ay (18.650) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 10 uncu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında kaydı dondurulanlara bu süre boyunca ödeme yapılmaz.

Öğretmen adaylanndan askerlik yükümlülüğü bulunanlann askerlik hizmetleri, Akademideki eğitimleri süresince ertelenir.

Öğretmen adayları hazırlık eğitim sürelerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek primler, öğretmen adaylanna birinci fıkrada öngörülen ödemeden bağımsız olarak Bakanlık bütçesinden karşılamr.

Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam

MADDE 15- (1) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar, bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasımn (a), (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentlerinde belirlenen şartlan taşımak ve 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli Öğretmen olarak istihdam edilir. Bunların eğitim kurumlarına yerleştirilmeleri 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen atamaya esas başarı puam esas alınarak tercihleri doğrultusunda yapılır. Tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleşemeyenlere boş kalan eğitim kurumlan için yeniden tercih hakkı verilir. İkinci tercih döneminde tercihte bulunmayanlar ile tercihlerine yerleştirilemeyenler Bakanlıkça kura ile yerleştirilir. Yerleştirildikleri eğitim kurumlannda mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı hâlde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar, hazırlık eğitimi sonunda aldıkları atamaya esas başarı puamyla sözleşmeli öğretmenlik için yeniden başvuruda bulunamaz ve yerleştirildikleri tarih itibarıyla üç yıl süreyle hazırlık eğitimine alınmazlar.

Sözleşmeli öğretmenler, can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere, üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir.

Sözleşmeli öğretmenlikte istihdam ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kadrolu öğretmenliğe atama

MADDE 16- (1) Uç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri hâlinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremezler.

Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile hizmet puam hesaplamasında dikkate alınır. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazamr ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bunların önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atanan sözleşmeli öğretmenler hakkında 657 sayılı Kanunda düzenlenen adaylık hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hizmet puanı

MADDE 17- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında görev yapan öğretmen ve yöneticilere, görev yerlerinin coğrafi durumu, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, görev yaptığı eğitim kurumunun özellikleri, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması hususları göz önünde bulundurularak, görev yaptıkları her takvim yılı karşılığında hizmet puam verilir.

Hizmet puanına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Öğretmenlerin yer değişikliği

MADDE 18- (1) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır.

Öğretmenlerin sağlık ve can güvenliği mazeretlerine bağlı yer değiştirmeleri yıl içerisinde yer değiştirme takvimine tabi olmaksızın, diğer mazeretlere bağlı yer değiştirmeleri ise yarıyıl ve/veya yaz tatilinde yapılır.

Öğretmenlerin mazeret durumlarına ve isteğe bağlı yer değiştirmeleri, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı ve öğretmenin tercihi dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Mazeret durumlanna bağlı yer değiştirme istekleri hizmet puam yetersizliği nedeniyle yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, talepleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazamncaya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunlann atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak aylıksız izne aynlan öğretmenler, üçüncü yılın sonuna kadar istedikleri yere atamalanmn yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanır.

Öğretmenlerin atamaları, Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

Kadrolarımn bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlanna atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları, öncelikle aynı ilçe grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilir.

Öğretmenlerin isteğe ve mazeret durumlarına bağlı yer değiştirme suretiyle atamaları ile hizmet bölgeleri, hizmet alanları, ilçe grupları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mesleki Gelişim, Kariyer ve Yönetici Görevlendirme

Mesleki gelişim

MADDE 19- (1) Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerinde sürekliliği sağlamak üzere planlı, sürdürülebilir, izlenebilir ve mesleki uygulamalarla bütünleşik mesleki

gelişim faaliyetleri düzenlenir. Bu faaliyetler, merkezî veya mahallî olarak gerçekleştirilebilir.

Öğretmen ve yöneticilere yönelik düzenlenecek mesleki gelişim faaliyetleri; talep ve ihtiyaçlara, eğitim alamnda yaşanan değişim ve gelişmeler ile Bakanlık politikalarına uygun olarak belirlenir.

Bakanlıkça öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki gelişimleri için görev yaptıkları okul türü ve kademesi ile atama alanları dikkate alınarak beşer yıllık dönemleri içeren bireysel mesleki gelişim planları hazırlamr.

Mesleki gelişim faaliyetleri düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları planlanacak mesleki gelişim faaliyetlerinde dikkate alınır.

Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine ilişkin oluşturulacak planlar, programlar, uygulama ve uygulamaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Öğretmenlik mesleğinde kariyer

MADDE 20- (1) Öğretmenlik mesleği; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağından oluşur.

Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilir.

Uzman öğretmenlerden; uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara başöğretmen ünvanı verilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen ünvam için başvuruda bulunabilir.

Öğretmen ünvamndan, bu göreve atanmamn atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvamndan ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlamlır.

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemede başvuru, sertifikaların düzenlenmesi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yönetici görevlendirme

MADDE 21- (1) Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alımr. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenir. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

Yönetici yetiştirme programına alınanlardan bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilir.

Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilir. Yöneticiler aynı eğitim kurumanda aym ünvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapabilir.

Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmeleri ve bu görevlendirmelerde esas alınacak başan ölçütleri, Akademi tarafından verilecek eğitimler, uygulanacak sınavlar İle bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Özel program ve proje uygulanan eğitim kurumlarma yönetici görevlendirme ve öğretmen atama

MADDE 22- (1) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle iş birliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kuramlara, Bakan onayı ile özel program ve proje uygulayan okul ve kurum olarak seçilenler ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan kuramlara yapılacak öğretmen atamalan ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılır.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 8 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan Öğretim elemanlarına birinci fıkra kapsamında okul müdürlüğü görevi verilebilir.

Öğretim elemanları ile Bakanlık kadrolarında görev yapmakta olan öğretmenlerin bu madde kapsamındaki okul ve kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu madde kapsamındaki okul ve kurumlara yönetici görevlendirmeleri özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödül ve Disiplin

Başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül

MADDE 23- (1) Öğretmen ve yöneticilere 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi kapsamında başan belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilir.

Disiplin hükümleri

MADDE 24- (1) Öğretmen ve yöneticiler hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulamr. Ancak öğretmen ve yöneticilerden;

Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri ilgili mevzuatında belirlenmiş usuller dışında paylaşanlara kınama,

İlgili mevzuatı gereği yapılanlar dışında öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapanlara, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başanlanmn değerlendirilmesinde taraflı davrananlara, eğitim Öğretim sürecinde Bakanlıkça onaylanan öğretim programımn belirlediği amaç ve hedeflere aykın faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme,

cezası verilir.

Öğretmenliğin sona ermesi

MADDE 25- (1) 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 5237 sayılı Kanunda düzenlenen uyuşturucu veya uyancı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyancı madde kullanmak, hayâsızca hareketler, müstehcenlik ve fuhuş suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olanlann öğretmenliği sona erer.

ALTINCI BÖLÜM

Millî Eğitim Akademisinin Kuruluşu ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 26- (1) Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Millî Eğitim Akademisi kurulur.

Gerekli görülen yerlerde Akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilir.

Akademinin personel, denetim, bakım ve onarım, koruma ve güvenlik, taşınır ve taşınmaz, araç, gereç, malzeme, demirbaş ve taşıtlar ile benzeri ihtiyaçları için gerekli iş ve işlemler Bakanlığın ilgili birimleri tarafından yerine getirilir. Akademinin giderleri için öngörülen ödenekler Bakanlık bütçesinde yer alır.

Akademinin görevleri

MADDE 27- (1) Akademinin görevleri şunlardır:

Öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programlarım hazırlamak ve uygulamak.

Yönetici yetiştirme programlannı hazırlamak ve uygulamak.

Öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlannı hazırlamak ve uygulamak.

ç) Öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirlemek ve gelişen şartlara göre güncellemek.

Öğretmenlere; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerler ile dijital yeterlikleri kazandıracak eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak.

Öğretmen, yönetici ve diğer personelin eğitim ihtiyaçlarım belirlemek, bu ihtiyacı karşılayacak eğitim programlarım hazırlamak, uygulamak ve eğitimlerin etkinliğini izlemek.

Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlarınca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla özel öğretim kurumlannda görev yapan personele eğitim vermek.

Talepleri uygun görülmesi hâlinde, giderleri kurumlannca veya kendilerince karşılanmak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlannın personeline eğitim vermek.

ğ) Eğitim öğretim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek; görev alamna giren konularda yayın yapmak, araştırma, geliştirme, proje faaliyetleri ve bilimsel çalışmalar yürütmek.

Görev alamyla ilgili konularda yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek.

ı) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu

MADDE 28- (1) Akademi îzleme ve Yönlendirme Kurulu; Bakanın ya da Bakanın görevlendireceği bir bakan yardımcısının başkanlığında, Akademi Başkam, Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, bir Yükseköğretim Kurulu üyesi, Bakan tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden belirlenecek birer temsilciden olmak üzere yedi kişiden oluşur. Üniversitelerden belirlenecek üyenin görevlendirilmesi ilgili mevzuat uyarmca yapılır. Gündeme göre ilgili Bakanlık hizmet birimi amirleri başkanın daveti üzerine toplantılara katılır.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu Akademinin görev alamna giren konularda politika ve stratejileri belirler; gerçekleştirilen çalışmaları izler ve değerlendirir.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu, yılda en az iki kez toplanır.

Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetleri Akademi Başkanlığı tarafindan yürütülür.

Akademi Başkanlığı ve Akademik Kurul

MADDE 29- (1) Akademi Başkanlığı; Akademi Başkam, Akademik Kurul ve sayısı onu geçmemek üzere hizmet birimlerinden oluşur.

Akademi Başkam, Akademinin en üst amiri olup doğrudan Bakana bağlı olarak görev yapar.

Akademi Başkam, Akademinin temsil ve yönetiminden, Akademi faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.

Akademik Kurula Akademi Başkam başkanlık eder. Akademik Kurul bir başkan ve on kurul üyesinden oluşur.

Akademik Kurul Akademinin görev alanına giren konularda Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenen politikalann uygulanmasına ilişkin standartlan, öğretmen, yönetici ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri, Akademi tarafindan düzenlenecek eğitimlerin programlanm ve Akademinin yıllık çalışma plamm hazırlar ve Bakan onayına sunar.

Akademik Kurul, Akademiden çıkarma cezalanna karşı yapılan itirazlan inceleyerek karara bağlar.

Eğitim personeli

MADDE 30- (1) Bakanlık, Akademi hizmet birimlerinde görevlendirmek ve Akademinin eğitim faaliyetlerini yürütmek üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri çerçevesinde eğitim personeli istihdam edebilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi kadrolar ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi öğretim elemam kadrolannda bulunanların bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmesi hâlinde kadrolarıyla ilişiği kesilir. Bunlardan, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilenlerin, emekli kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları Bakanlık tarafindan karşılanmak suretiyle söz konusu Kanun ile ilgileri devam ettirilir ve haklarında iş sonu tazminatı hükümleri uygulanmaz. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonlan aynı şekilde dikkate alınmaya devam olunur. Ayrıca, bu şekilde geçen süreleri kıdem aylıkları ile 5434 sayılı Kanunun mülga ek 68 inci ve mülga ek 73 üncü maddelerinde belirtilen sürelerin hesabmda dikkate alınır ve bunların emeklilik keseneğine esas aylık kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. Bu fıkra kapsamında istihdam edilenler, kendisinin sözleşmeyi feshetmesi veya Bakanlıkça sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde fesih işlemi ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın yönetici kadrolan dışında önceki kadrosuna kendiliğinden atanmış sayılır. Bunların durumlarına uygun boş kadro bulunmaması hâlinde atama işlemi ile birlikte söz konusu kadrolar kendiliğinden ihdas edilmiş sayılır. Bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması hâlinde herhangi bir işleme gerek olmaksızın söz konusu kadrolar kendiliğinden iptal edilmiş sayılır. Bu madde uyarınca önceki kurumlarına dönen kişilerin Akademide geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir ve bunların Akademide geçen süreleri diğer özlük işlemleri bakımından kendi kurumlarında geçmiş sayılır. Bunlara sözleşmenin feshi durumunda iş sonu tazminatı ödenmez ve bunların Akademide sözleşmeli personel pozisyonunda geçen süreleri emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu fıkra kapsammda istihdam edilenlerden, sözleşmeli personel pozisyonunda iken emekliye

aynlanlarm veya vefat edenlerin sözleşmeli personel pozisyonuna atanmadan önceki kadrolarmda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sürelerine emekli ikramiyesi ödenmez ve bu süreler ödenecek iş sonu tazminatının hesabında dikkate alınır.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek kişi ile Bakan veya yetkili kılması hâlinde Akademi Başkam arasında hizmet sözleşmesi imzalanır. Sözleşmeli personelin; görev yeri, görevi dâhilinde yapacağı işlerin tammları, uyacakları mesleki ve etik kurallar, ödev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hizmet sözleşmesinde belirtilir. Hizmet sözleşmesi yazılı olarak bir yıllık yapılır. Bu süre sonunda tekrar sözleşme imzalanabilir. Sözleşme süresinin sona ermesi hâlinde yeni sözleşme yapılıncaya kadar sözleşme süresi üç aya kadar uzatılabilir.

Akademide eğitim personeli olarak istihdam edilenlerden;

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi ünvanına sahip olanlar haftada asgari on saat ders vermekle yükümlüdür. Bunlara, haftada on saati aşan ders görevleri için bu ders görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok yirmi saate kadar ek ders ücreti ödenir.

(a) bendi kapsamında bulunmayanlar haftada asgari on beş saat ders vermekle yükümlüdür. Bunlara, haftada on beş saati aşan ders görevleri için bu ders görevlerinin fiilen yapılması şartıyla haftada en çok on beş saate kadar ek ders ücreti ödenir.

Fiilen yapmış oldukları ders görevleri karşılığında eğitim personelinden;

Profesör ünvanına sahip olanlara ders saati başına 320,

Doçent ünvanına sahip olanlara ders saati başına 270,

Doktor öğretim üyesi ünvanma sahip olanlara ders saati başına 220,

ç) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında bulunmayanlara ders saati başına 160,

gösterge rakamınm memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ders ücreti ödenir.

Sözleşmeli personelden, araştırma, proje, yayın ve benzeri bilimsel çalışmalarda görevlendirilenlere haftada 5 saati geçmemek kaydıyla ayrıca ders ücreti ödenir.

Sözleşmeli personel kazanç getirici başka bir iş yapamaz, resmî veya özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmış bulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.

Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde, yönetici olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine, bu görevlerinden dolayı ilave bir ücret ödenmez.

Akademide görevlendirme

MADDE 31- (1) Akademide, yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği yapılarak 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükümlerine göre geçici olarak öğretim elemam görevlendirilebilir.

Birinci fıkra kapsamında istihdam edilen personelin Akademideki çalışma süresi yükseköğretim kurumlannda geçmiş sayılır.

Eğitim personeli dışında, yüksek öğrenimli olmak koşuluyla Akademide ders vermek üzere görevlendirilenlere, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bunlara, fiilen yapmış olduklan ders görevleri karşılığında ders saati başına ünvanlan dikkate alınarak 30 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirlenmiş gösterge rakamları üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Yönetmelikler

MADDE 32- (1) Akademinin hizmet birimlerinin görev dağılımı, Akademik Kurul ve Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları ile bu bölümde düzenlenen diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması

MADDE 33- (1) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kuramlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlan ve özel öğretim kurumlannda ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlannda görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106 ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125 inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265 inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlannda:

İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yan oranında artırılır.

5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasımn ertelenmesi hükümleri uygulanmaz.

Hizmet sınıfının değiştirilmesi

MADDE 34- (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklannda yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.

Diğer kanun hükümleri

MADDE 35- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları hariç bu Kanun kapsamındaki personel bakımından 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 36- (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (VI) sayılı cetvelin 45 inci sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“46 Millî Eğitim Akademisi Başkam Bakanlık Genel Müdürü

47 Millî Eğitim Akademik Kurul Üyesi Talim ve Terbiye Kurulu üyesi”

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen projelerde öğretici/öğretmen veya rehber danışman; Özel Öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlan ve özel öğretim kuramlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama suçu.”

5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adayları, eğitim gördükleri süre içinde genel sağlık sigortalısı sayılırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortası primleri, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutan üzerinden Millî Eğitim

Bakanlığı bütçesinden ödenir. Bu kişilerin 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine göre tespit edilecek eş ve çocukları ile ana ve babaları da, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortasından yararlandırılır.”

25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Bannma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “eğitim fakültelerinin ilgili” ibaresi “Millî Eğitim Bakanlığmca belirlenen” şeklinde değiştirilmiştir.

25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarından askerlik yükümlülüğü bulunanlann askerlik hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığımn teklifi üzerine Millî Eğitim Akademisindeki eğitimleri süresince ertelenir.”

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 37- (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralan yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı” ibaresi fıkra metninden çıkarılmış ve aym Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

3/2/2022 tarihli ve 73 54 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 1/9/2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında ve yönetici görevlendirilmelerinde, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu Kanun ile Akademiye verilen görevler 1/1/2025 tarihine kadar amlan Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 1/9/2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar, mesleğe, memuriyete, görev yaptığı kuruma ve içinde bulunduğu sosyal çevreye en iyi şekilde hazırlanmaları amacıyla;

Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayan, memuriyete ve mesleğe hazırlığı içeren ve en az 240 ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimden,

Görev alacağı kurumun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri gözlemleyeceği ve bir danışman nezaretinde kendisinin de tatbik edeceği uygulamalardan,

oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programına tabi tutulur. Adaylık süreci bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Aday Öğretmen Yetiştirme Programım tamamlayan ve bir yıllık görev süresini dolduran aday öğretmenlerin adaylıkları, adaylık süreci sonunda kaldırılarak öğretmenliğe atamaları yapılır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar, birinci fıkra kapsamında aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkmda adaylık hükümleri uygulanmaz.

Aday öğretmenlikte geçen süreler, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanlarının verilmesinde öğretmenlikte geçmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler, öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte yirmi yıllık çalışma süresini tamamlamaları ve 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla başöğretmen ünvam için başvuruda bulunabilir.

Yürürlük

MADDE 38- (1) Bu Kanunun;

7 nci, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci ve 21 inci maddeleri 1/9/2025 tarihinde,

26 nci, 27 nci, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 inci ve 32 nci maddeleri 1/1/2025 tarihinde, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

Bakmadan Geçme