Tedavi olacak memurların dikkat etmesi gereken kritik konular

Memurların sağlık raporu, refakat izni ve ayakta tedavi süreçlerinde dikkat etmeleri gereken detaylar neler? Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlayarak sorunsuz bir izin süreci için bilinmesi gerekenler haberimizde.

  • 278

Memurların sağlık raporu alması, refakat izni kullanması ve ayakta tedavi süreçlerinde dikkat etmeleri gereken kurallar neler? Yasa ve yönetmeliklere riayet ederek sorunsuz bir izin süreci için bilinmesi gerekenler haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara ili Nallıhan Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü, devlet memurlarının tedavi olurken dikkat edecekleri hususlarla ilgili bilgilendirme notu hazırlayarak personele duyurdu. MEMUR5.COM, faydalı olduğunu düşünülen bilgileri okurlarıyla paylaşıyor.

AYAKTA TEDAVİ OLACAK MEMURLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

1- Memur işyerinde ise amirine sözlü olarak müracaat ederek, işyerinde değilse telefonla ya da diğer haberleşme araçlarıyla amirine bilgi vererek sağlık kuruluşlarına gitmelidir.

NOT: (Memurun sağlık kurumuna müracaat edeceği ya da bu sebeple görevinden ayrı kalacağı durumlarda, kurumundan izin almasının zorunlu olduğuna dair, ilgili mevzuatta açık bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, mesai saatleri içerisinde görevi başında olması gereken memurun, hastalık  sebebiyle görevi başında bulunamayacağı halleri amirine bildirmesi gerekecektir. (Acil durumlarda bilgi verilemeyebilir) Çünkü hastalık hali, kabul edilebilir bir mazeret olarak değerlendirilebilecek olmakla birlikte, bu mazeretten amirlerin de bilgisinin olması gerekir. Aksi hallerde, mesai saatleri içerisinde görevi başında olmadığı gerekçesiyle memur hakkında yapılacak idari işlemler karşısında memurun sıkıntı yaşaması ve söz konusu sürelerde sağlık kurumunda tedavi amacıyla bulunduğunu ispat etmek zorunda kalması gibi durumlar yaşanabilecektir. Bu çerçevede, hastalık sebebiyle mesai saatleri içerisinde görevi başında bulunamayacak olan memurların, konudan amirlerini haberdar etmelerinin uygun olacağı ve amirleri tarafından istenmesi halinde ise sağlık kurumuna gidildiğini ispata yarayacak bir belgeyi ilgili sağlık kurumundan temin etmeleri gerekeceği unutulmamalıdır.)

2- Memur öncelikle memuriyet mahalli içindeki sağlık kuruluşlarına gitmelidir.

NOT: (13 Ocak 2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 41 No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği’nde memuriyet mahalli şu şekilde tarif edilmiştir.)

Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde memuriyet mahalli 

MADDE 4:

(1) İl mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla;

a) Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından  bütünlük arz eden yerler,

b) Söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

memuriyet mahalli olarak kabul edilir.

(2) Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli olarak kabul edilir.

NOT: (Memura tayini olması halinde veya geçici bir görev için gittiğinde eğer yolluk (yol parası ve gündelik) ödeniyorsa orası memuriyet mahalli dışı olarak kabul edilir. Tedavi sürecinde de bir yeri memuriyet mahalli olup olmadığının değerlendirilmesi yukarıda belirtilen maddeye göre yapılır.)

3- Sağlık kuruluşunda muayenesi veya tetkik ve tahlilleri tamamlanan memur hiç vakit kaybetmeden görevine dönmelidir.

NOT: (Memur muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde izinli sayılır; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu unutulmamalıdır.)

4- Gördüğü tedavi ile ilgili olarak kurumuna “Ayakta Tedavi Beyan Belgesi” vermelidir.

NOT: (Memura verilen bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kurumu tarafından ilgililerden ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebilir.)

5- Muayene sonrasında doktor tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlamayan Devlet memuru hakkında 657 sayılı Devlet  Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılabileceği unutulmamalıdır.

6- Memurlar tedavilerinin memuriyet mahallindeki sağlık kuruluşunda yapılamaması halinde ancak doktor tarafından sevk edileceği memuriyet mahalli dışındaki sağlık kuruluşlarına gitmelidir.

 NOT: (Hastalanan memur, memuriyet mahallindeki sağlık kurumları tarafından sevk edilmeksizin mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık kurumlarına gidemez. Gitmesi halinde de izinli sayılmaz.)

SAĞLIK RAPORU ALACAK MEMURLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Devlet memurlarının hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

NOT: (Hastalık raporlarının; kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından alınması esastır. SGK ile sözleşmesi olmayan kurumlarca verilen raporların sözleşmeli kurumlarca onaylanması gerekmektedir. SGK ile sözleşmesi olmayan kurum tarafından 10 güne kadar verilen raporların sözleşmeli kurum tek hekimi tarafından; 10 günü geçen raporların da sözleşmeli kurum sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir.)

1- Memurların aldığı rapor usul ve fenne uygun olmalıdır.

a) Hastalık raporları öncelikle memuriyet mahallindeki sağlık kurumlarından alınmalıdır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesine göre, hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının geçici görev ve kanuni izinlerinin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık birimlerinden alınması gerekmektedir.

Özellikle, bu hükmü bilmeyen birçok memur yönetmeliğe aykırı şekilde rapor almakta ve kurumlarının sözlü veya yazılı uyarılarına maruz kalmaktadır.

Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe göre memuriyet mahalli dışında almış olunan hastalık raporlarının uygun olabilmesi için kamu personelinin;

a) Geçici görevli olması,

b) Görevli olduğu ildeki sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevkinin yapılmış olması,

c) Kanuni iznini kullanıyor olması (yıllık, mazeret, evlilik vb.)

d) Sağlık hizmeti sunucusunun acil kliniğinden giriş yapılarak muayene olması

koşullarını taşıması gerekmektedir.

Kişinin sevkli, izinli, görevli ve sağlık kuruluşlarının acil servisleri hariç olmak üzere, memuriyet mahalli dışına çıkarak aldığı raporlar mezkür yönetmeliğe uygun değildir. Usul dışı alınan bu raporlar izne çevrilemez ve kişi derhal göreve çağrılmalıdır.

b) Hastalık raporunun süre sınırları uygun olmalıdır.

"Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinde kamu görevlilerinin hastalıkları sebebiyle alacakları izne ilişkin verilecek raporların usul ve esasları ile süre sınırları detaylı şekilde açıklanmaktadır.

Buna göre;

a) Aylık ve özlük hakları korunmak şartıyla; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedavi gerektiren hastalıklarda 18 aya kadar izin verilebilir.

b) Diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar verilebilir.

c) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılır.

d) Tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün, bir evvelki raporda doktor tarafından kontrol muayenesi öngörülmüş ise en çok 10 gün daha rapor verilebilir.

e) Bir takvim yılı içerisinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez. Bu süre geçtikten sonra verilecek hastalık raporlarının Sağlık Kurulu tarafından verilmiş olması gerekir.

f) Bir takvim yılı içerisinde muhtelif tarihlerde tek hekimler tarafından verilen raporların 40 günü geçmesi halinde, yine tek hekimden alacakları ilk raporun geçerli olması için sağlık kurullarınca onaylanmış olması şarttır.

g) Aile hekimleri ile kurumların sağlık birimlerinde görevli doktorlar tarafından verilecek raporlar tek hekim raporu olarak değerlendirilmektedir.

NOT: (Düzenlenen istirahat raporlarında takvim günü esastır. Takvim günü saat 00.00’dan 23.59’a kadar olan süreyi kapsar. Kişiye mesai sonrası (Örneğin: saat 20.00’da dahi rapor verilmiş ise raporun birinci günü raporun tanzim edildiği gün saat 23.59’da sona erer.)

c) Hastalık raporları fenne uygun olmalıdır.

Bu durumla ilgili olarak, "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 nci maddesinin 7 nci fıkrasında şu hüküm yer almaktadır:"Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur iznini kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır."

Bu hükme göre kurumlarımızca yapılması gerekenler ise şunlardır:

a) Yönetmeliğe göre kişinin sunmuş olduğu raporun fenne uygun olmadığı konusunda tereddüt oluşması halinde bağlı olduğu disiplin amiri tarafından görev yaptığı yere yakın bir hakem hastaneye resmi yazı ile durum bildirilmelidir.

b) Hakem hasteneye sevkedilen memurun sağlık raporunun değerlendirilmesi ile ilgili başvurusu ilgili sağlık birimleri tarafından öncelikle sonuçlandırılması gerekmektedir.

c) Rapor alan memurun hakem hastaneye sevkedilmesi durumunda memur rapor aldığı gün kadar izinli sayılmaktadır.

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporları ile Hastalık (İstirahat) Raporlarına İtiraz:

30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan;

“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”nin aşağıda belirtilen maddelerine göre itiraz işlemleri yürütülecektir,

Sağlık kurulu raporlarına itiraz işlemleri

MADDE 35-

(1) Raporlara; raporu alan kişi, raporu alan kişinin velisi veya vasisi, raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve sağlık raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, itiraza konu sağlık kurulu raporunu tanzim eden sağlık hizmet sunucusunun bulunduğu ya da adına rapor düzenlenecek kişinin ikametgâhının bulunduğu ilin il sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğü gerektiğinde il dışı hakem hastane görevlendirmesi yapabilir. Bu durumda görevlendirme yapılan hakem hastanenin bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne bilgi verilir.

(2) İl sağlık müdürlüğünce, sağlık raporu alacak kişi Yönerge eki Ek- 12 Hakem Hastane Listesinde yer alan aynı veya üst roldeki en yakın sağlık hizmet sunucusuna gönderilir İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir.

(3) İlk sağlık kurulu raporu ile itiraz sonrasında tayin edilen hakem hastanece düzenlenen ikinci sağlık raporu arasında çelişki olması halinde, kişi ilk rapor için itirazda bulunulan ilin il sağlık müdürlüğü tarafından Ek-13 Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nde yer alan ilgili branş/branşların bulunduğu en yakın hastanelerden birine sevk edilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. İl sağlık müdürlüğü tarafından Bölge Hakem Hastaneler Listesi’nden hakem hastane belirlenirken ikinci raporu düzenleyen hastaneye göre itiraza konu kararın verildiği branş/branşların var ise eğitim kliniği düzeyinde olması tercih sebebidir.

(4) İtiraza konu sağlık kurulu raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir. Rapor Bölge hakem Hastanelerinden biri tarafından düzenlenmiş ise kişi diğer en yakın bölge hakem hastanelerinden birine sevk edilir. İtiraz edilen sağlık raporu ile itiraz üzerine verilen sağlık raporundaki kararlar aynı yönde ise sağlık raporu kesinleşir. Sağlık raporları arasında çelişki olması halinde, en yakın farklı bir bölge hakem hastaneye, sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla kişi gönderilir. Bölge hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.

İstirahat raporlarına itiraz işlemleri

MADDE 36-

(1) İstirahat raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan Bakanlıkça belirlenen Yönerge eki Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alan sağlık hizmet sunucularından memurun bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.

(2) İtiraza konu istirahat raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki

Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir.

(3) İstirahat raporlarına yönelik yapılan itirazlar sevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir.

(4) Hakem hastanenin sağlık kurul kararı kesindir. Bu karara itiraz edilemez.

(5) Hakem hastaneye sevk edilen kişi sevk yazısı ile birlikte ilgili hastaneye doğrudan müracaat eder.

(6) Devlet memuru statüsü bulunanların raporları dışında sağlık raporlarına itiraz halinde ortaya çıkacak giderler itirazda bulanan kişi veya kurumca karşılanır.

2- Hastalık raporunun kuruma ibrazı

Kamu görevlilerinin hastalık izinleri, görev yaptığı kamu kurumunun izin vermeye "yetkili kıldığı birim amirlerince" verilmektedir. Buna göre;

a) Memurun hastalık raporunu düzenlendiği günü takip eden mesai bitimine kadar elektronik ortamda veyauygun yollarla görev yaptığı kurumdaki disiplin amirine ulaştırması gerekmektedir.

Burada memurun hastalık hali gözönüne alınmış ve raporu elektronik posta, faks vb. diğer teknolojik yollarla ulaştırması istenmiştir. (Bağlı olduğunuz amirinizin kabul etmesi halinde raporun ekran görüntüsünün Whatsapp gibi uygulamalar aracılığıyla ulaştırılmasında da bir sakınca yoktur)

Ayrıca, hastalık izninin bitiminde göreve başlandığında raporun aslının kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

b) Raporun, aslını veya bir örneğini söz konusu süre içerisinde kurumuna iletmeyen ilgili hakkında 657 sayılı Kanunun 125 nci maddesi çerçevesinde işlem yapılabilir.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci veya ilgili mevzuatı uyarınca kadrosunun bulunduğu kurumdan başka bir kamu kurumunda geçici görevli olanların hastalık izin onayları, halen görevli olduğu birimlerce verilir.

3- Hastalık raporuna bağlı olarak hastalık izni verilmesi

Kamu görevlileri tarafından alınan hastalık raporlarının ilgili yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olmaması halinde, konu yazılı olarak memura bildirilir. Bu çağrının yapıldığı günü takip eden gün memurun görevinin başında olması gerekmektedir. Yönetmelikte bildirimin yazılı veya elektronik ortamda  yapılacağına yönelik açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, kurumlarımızın teyidi mümkün olan yollarla memura bildirim yapmasında yarar vardır.

Usule uygun olmayan rapor alan memurun görevine dönmesi yönündeki kurumun bildirimine rağmen ilgilinin görevine başlamaması halinde hakkında disiplin hükümleri uygulanacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, "Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek" Aylıktan Kesme cezasına, "Özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmemek" Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezasına, 10 gün kesintisiz göreve gelmemek ise Müstafi (Görevden kendi isteğiyle ayrılma) durumuna karşılık gelmektedir.

Sonuç olarak; memur tarafından alınan hastalık raporları usul ve fenne uygun olsa bile, alındığı yer ve zamanı uygun olmayan raporlar hastalık iznine çevrilmemektedir. Bu ayrıntıları bilmeden istediği zamanda istediği doktor veya sağlık kuruluşundan hastalık raporu alan ve bu rapora güvenerek mesaisine gelmeyen memurlar, haklarında yapılan idari işlemler karşısında sıkıntı yaşayabilmektedirler. Aşağıda, konu ile ilgili Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerden bazı örnekler sıralanmıştır.

Hangi hallerde hastalık raporu hastalık iznine çevrilir veya çevrilmez:

1- Memuriyet mahallindeki sağlık kuruluşlarından alınan hastalık raporlarının bahsi geçen Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere de uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

2- Mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alınması halinde hastalık raporunun alındığı günün hastalık izninin başlangıç tarihi olarak belirlenmesi ve söz konusu raporun mezkûr Yönetmelikte yer verilen usul ve esaslara uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

3-Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapması ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması halinde raporun izne çevrilmesi ve söz konusu memur hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmaması gerektiği,

4- Zorlayıcı sebepler hariç olmak üzere Devlet memurunun günlük çalışma saatleri içerisinde bağlı olduğu amire hasta olduğuna ilişkin olarak bildirim yapmaması ve mesai saatinin bitiminden sonra sağlık hizmeti sunucularına başvurarak hastalık raporu alması halinde ise günlük çalışma saatleri içinde göreve gelinmediği süreler için memurun söz konusu rapor esas alınarak özürlü olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı ve ilgili memur hakkında 657 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılmasının mümkün bulunduğu,

5-Mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,

6-Mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının memuriyet mahalli dışındaki;

a) Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

b) Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,

7- Mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile genel tatil günlerini takip eden günün mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,

8-Devlet memurlarının mezkur Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında;

a) Resmi sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ancak acil servisleri tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

b) Özel sağlık hizmeti sunucularından almış oldukları hastalık raporlarının ise acil servislerce düzenlenmiş olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği,

9- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te sağlık kurulunca verilen hastalık raporlarının bitiminde aynı veya başka bir hastalığa dayalı olarak tek hekim raporu alınamayacağına dair herhangi bir hükmün bulunmaması sebebiyle, Devlet memuruna sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca verilen rapor süresinin bitiminde aynı hastalığa veya başka bir hastalığa ilişkin olarak alınan tek hekim raporlarının mezkûr Yönetmelikte yer verilen usul ve esaslara uygun olması kaydıyla hastalık iznine çevrilmesi gerektiği,

10- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmeyen rapora dayanılarak memura hastalık izni verilemeyeceği; mezkûr Yönetmeliğe göre memura tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebileceği, SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporların SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, istirahat süresi on günü aşan raporların ise SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onaylanması halinde geçerli olduğu,

11- SGK ile sözleşmesi bulunmayan özel bir psikiyatri kliniğince düzenlenerek on dört seanslık tedavi öngören ve tek hekim tarafından imzalanan belgeye istinaden memura hastalık izni verilemeyeceği,

12- Devlet memurunun kanuni iznini kullanırken memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularından 10 günlük hastalık raporu alması halinde söz konusu raporun adı geçen Yönetmelikte yer alan diğer usul ve esaslara uygun olması halinde geçerli olduğu ve hastalık iznine çevrilmesi gerektiği, söz konusu raporun bitiminde memurun görevine başlaması gereken günün mesai saatleri içerisinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularında kontrol muayenesinin yapılarak tekrar hastalık raporu alması halinde ise bahsi geçen raporun adı geçen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olduğu, mezkur Yönetmeliğe aykırı olarak alınan raporun ise hastalık iznine çevrilemeyeceği,

13- Memurun görevde bulunması gereken günün mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden almış olduğu hastalık raporunun adı geçen Yönetmeliğin 7 inci maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olduğu, anılan Yönetmelik ile tespit edilen usul ve esaslara aykırı olarak alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği 

14- Devlet memurunun almış olduğu ve anılan Yönetmelikte belirtilen sürede çalıştığı kuruma intikal ettirdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi ve kurumca belirlenecek en kısa sürede memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,

- Hakem hastanece hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memura hastalık raporunun fenne aykırı olması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirimin yapılması gerektiği,

- Yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde ise söz konusu memurun izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,

- Fenne aykırı olduğuna karar verilen hastalık raporunu veren hekim hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla bu durumun Kurumunuzca hekimin bağlı olduğu kuruma bildirilmesinin uygun olacağı,

- Bahse konu fenne aykırı olduğu tespit edilen hastalık raporunun tesisinde ilgili memura atfedilebilecek bir sorumluluğun bulunması halinde ilgili memur hakkında da disiplin hükümlerinin işletilebileceği,

15- Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi gerektiği değerlendirilmekte olup, bahsi geçen hastalık raporunun mezkur Yönetmelikte belirtilen sürede kamu kurum ve kuruluşlarına intikalinden sonra memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiği,

- Devlet memurunun hastalık raporunda belirtilen sürenin bitiminden önce hakem hastaneye gitmesi gerektiği,

- Hakem hastane sağlık kurullarınca Devlet memurunun almış olduğu hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde ise ilgilinin hastalık raporlarında belirtilen sürede izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiği,

16- Devlet memurunun görev yaptığı yerdeki tıbbı yetersizlikler sebebiyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavi amacıyla il dışına sevk edilmesi halinde refakatçi olan Devlet memuruna 5510 sayılı Kanunun 65 inci maddesine göre gündelik ve yol giderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumda olan Devlet memurunun izinli veya görevli sayılacağına ilişkin bir hükmün ne 5510 sayılı Kanunda ne de 657 sayılı Kanunda yer almaması sebebiyle, tedavi amacıyla il dışına sevk edilen bakmakla yükümlü olduğu kişilere refakat eden Devlet memurunun izinli veya görevli sayılmasının mümkün bulunmadığı, ayrıca memurun bakmakla yükümlü olmadığı yakınlarının il dışına sevki halinde söz konusu kişilere refakat eden Devlet memurunun da aynı şekilde izinli ve görevli sayılmasının mümkün bulunmadığı yönünde görüşler verilmiştir.

Sağlık kurumlarınca verilecek olan hastalık raporlarının memur tarafından kullanılabilmesi için çalıştığı kurumunca izne çevrilmesi gerekmektedir. İzne müteakip alınan sağlık raporları memur tarafından kullanılabilecektir.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7. maddesinin (2) fıkrasındaki “Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir.” amir hükmü uyarınca hastalık izinlerini, memurun görev yaptığı ilgili birim amirleri verecektir.

REFAKAT İZNİ ALACAK MEMURLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Hastalık konusunda bir diğer düzenleme ise Refakat İzinleridir. Memurun ana, baba, eş ve çocuklarından birinin rahatsızlanması durumunda memur refakat izni kullanarak hastasına bakabilecektir. Tabi bu durumun doktor raporuyla ifade edilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Refakat izni 6111 sayılı yasayla memurlara verilmiş olup yönetmelikle de bu iznin kullanım esasları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Refakat izni verilebilmesi için;

Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Refakat izin süresi üç aydır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memurun çocuğunu veya eşini doktora götürmesi halinde izinli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığının 10.05.2013 tarihli ve 6759 sayılı görüşü bulunmaktadır. Devlet Personel Başkanlığı söz konusu görüşünde "Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği, Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla Devlet memuruna verilen iznin bahsi geçen personelin yıllık izninden veya mazeret izninden düşülmemesi gerektiği," yönünde görüş bildirmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı görüşü ve mevzuat hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde;

a) Devlet memuru eş ve çocuğunu doktora götürdüğüne dair kurumuna bilgi vermelidir.

b) Devlet memuru eş ve çocuğunu doktora götürdüğünde ilgili sağlık kuruluşunca muayene, teşhis ve tedavi aşamalarında düzenlenen evrakları saklamalı ve gerektiğinde kurumuna ibraz etmelidir.

c) Devlet memuru eş ve çocuğunu doktora götürdüğünde eğer mesai saati içerisinde işlemler tamamlanır ise kurumuna görevinin başına dönmelidir.

 

Memur5.com editörünün notu:  Sağlık raporu alacak memurların raporun alındığı yer ve zaman konusunda hassas olmaları, refakat izni alacak memurların ise izin süresi ve belge talepleri konularında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Memurların izin süreçlerinde dikkat etmeleri gereken kurallar, tedavi süreçlerinin aksamadan yürütülmesi için önem arz ediyor. Sağlık raporu, refakat izni ve ayakta tedavi süreçlerinde yasal düzenlemelere uyum sağlayarak memurlar, işlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilirler.

Bakmadan Geçme