• Haberler
  • Memur
  • Sosyal denge tazminatı ödemesinde kritik ayrıntı

Sosyal denge tazminatı ödemesinde kritik ayrıntı

Sayıştay'ın 2018 tarihli Temyiz Kurulu Kararı ile kurum dışından geçici görevle gelen personele sosyal denge tazminatı ödenip ödenmeyeceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Geçici süreli olarak başka kurumda görevlendirilen veya başka kurumlardan görevlendirilen memurlara sosyal denge tazminatı ödenip ödenmeyeceği Sayıştay Temyiz Kurulunca açıklığa kavuşturulmuştur.

68 sayılı İlamın 3. maddesi ile, kurum dışından geçici görevle gelen personele sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucu ... TL’nin tazminine hükmedilmiştir. Bu hüküm, 08.09.2021 tarih ve 49945 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararı ile tasdik edilmiştir.

Sorumlular, söz konusu Temyiz Kurulu Kararının karar düzeltme yolu ile incelenerek kaldırılmasını talep etmişlerse de;

26.11.2022 tarih ve 32025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde;

“MADDE 10-25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla; bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu Kanun veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümlerine aykırı olarak sosyal denge tazminatı ödediği tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin yetkili veya görevli olan sorumluları hakkında yapılan bu ödemeler nedeniyle idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz; başlamış olanlar işlemden kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm karşısında ... ... Belediyesi 2018 yılı hesabı ile ilgili olarak Sayıştay 1. Dairesince çıkarılan 68 sayılı ilamın 3. maddesinde yer alan tazmin hükmünün tasdikine ilişkin 08.09.2021 tarih ve 49945 tutanak numaralı Temyiz Kurulu Kararının, 7421 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi kapsamında bulunduğu anlaşılan maddeleri hakkında mali yargılama ve takibat yapılamayacağından karar düzeltme konusu dosyanın ilgili maddesinin İŞLEMDEN KALDIRILMASINA, oybirliği ile 11.01.2023 tarihinde karar verildi.

1. Daire nasıl bir karar vermişti?

Daire Kararında da;"... Belediyesi’nde geçici süreli olarak görevlendirilen personel tüm mali ve sosyal haklarını kendi kurumundan almaktadır. Anılan Belediyenin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilmeyen adı geçen personele sosyal denge tazminatı adı altında yapılan ödeme kamu zararı olup, dilekçilerin dilekçelerinde yer verdiği 2012 yılında verilmiş 12282 sayılı yazısı ile idare ile sendika arasında akdedilen sözleşmede yer verilen çalışanlar arasında ayrım yapmamak hususu idarenin kendi kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen personele ilişkin olduğundan Daire kararının esasını etkiler mahiyette değildir." ifadesine yer verilmiştir.

Bu Karara göre mahalli idarelere geçici olarak görevlendirilen personel maaşını kendi kurumundan alıyorsa bu personele sosyal denge tazminatı ödenmeyecektir. Ancak kendi kurumundan aylıksız izinli sayılarak Kurumlar arası geçici görevlendirme ile yapılan görevlendirmelerde sosyal denge tazminatı ödenecektir.

Nitekim 375 sayılı KHK'nin ek 25 inci maddesinde; "Kurum veya kuruluşların kadro veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartları bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar geçici görevlendirildikleri süre boyunca kurumlarından aylıksız izinli sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir." hükmüne yer verilmiştir. 

Sosyal denge tazminatına ilişkin düzenleme

375 sayılı KHK'nin ek 15 inci maddesinde; "Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilir. Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere ilgili belediye ve il özel idaresi ile ilgili belediye ve il özel idaresinde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında anılan Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bakmadan Geçme