Resmi Gazete'de bugün (13.06.2024)

Resmi Gazete'nin 13 Haziran 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

13 Haziran 2024 tarihli ve 32575 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. 


Yürütme ve İdare Bölümü'nde iki yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliklerden ilki, "Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" olup, yayın hizmetlerine ilişkin bazı usul ve esaslarda değişiklikler öngörüyor. İkinci yönetmelik ise "Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" başlığını taşıyor ve lisansüstü eğitim-öğretim süreçlerine dair düzenlemeler içeriyor.


Resmî Gazete’nin Tebliğler Bölümü'nde, iki önemli tebliğ yer aldı. Bunlardan ilki, "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/37)" olup, belirli uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinin süreli olarak durdurulmasına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. İkinci tebliğ ise "Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/38)" başlığı altında yayımlandı ve bazı gözetim şirketlerinin statülerinin geri alınması hususunu kapsıyor.


Resmî Gazete’nin Yargı Bölümü'nde, Anayasa Mahkemesi’nin çeşitli kararları yer alıyor. 15 Şubat 2024, 9 Ocak 2024, 25 Ocak 2024, 7 Şubat 2024 ve 28 Şubat 2024 tarihlerine ait farklı başvuru numaralı kararlar yayımlandı. Ayrıca, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun E: 2023/10, K: 2024/5 sayılı kararı da bu bölümde yer aldı.


İlan Bölümü'nde ise yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar bulunuyor. Ayrıca, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerlerine ilişkin bilgiler de bu bölümde yer alıyor.

 

Bakmadan Geçme