Örneklerle kamuda üç yerden maaş almanın formülü

Bazı bürokratların birden fazla yerden maaş almasının zaman zaman haber yapıldığına şahit oluyoruz. Maalesef mevzuat buna cevaz veriyor. Bu nedenle bu soruna köklü bir çözüm üretilerek kamu vicdanının rahatlatılması gerekmektedir. Asgari ücretle evi geçindiren insanların yanında birden fazla yerden maaş alan kamu görevlilerini düşündüğümüzde bu soruna çözüm üretilme zamanı geldi diye düşünüyoruz.

  • 327

631 sayılı KHK'de değişiklik yapılana kadar birçok kamu kurumu ve iştiraklerinden değişik adlar altında ücret alınabilmekteydi. 631 sayılı KHK'de yapılan değişiklikle önce bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilmesi sağlandı. 666 sayılı KHK ile 15.01.2012 tarihinden itibaren de çift maaş alma daha da kısıtlandı. Yani birden fazla yönetim ve denetim kurulu üyeliğinden maaş alma Ak Parti döneminde sürekli olarak kısıtlanmıştır. Ancak açık kapılar hala var mıdır sorusunun cevabı maalesef evet vardır yönlü olacaktır.

Belediye başkanları 631 sayılı KHK'deki sınırlamalara tabi değildir.

Mevcut düzenlemelerin yer aldığı 631 sayılı KHK'deki hükümlere göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kamu kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilecektir.

Bu konularda çok ciddi eleştiriler yapılmakta, algı yönetimine yönelik kirlilikte dikkate alındığında düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğu görülecektir.

Belediye başkanları ile birçok kamu görevlisinin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin anılan 12'nci maddesi kapsamında olmadığını, tartışmanın da buradan çıktığını, özellikle bazı belediye başkanlarının bu konuda sınıfta kaldığını, yapılacak bir değişiklikle hem ödenecek ücretlere tavan getirilmesi hem de birden fazla yerden ücret alınmasının önüne geçilmesi, tavan olarak da KİT yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemelerin esas alınması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.

Örneklerle kamuda üç yerden maaş almanın formülü

Çok sınırlı olsa da 631 sayılı KHK'deki istisnalardan kaynaklı basına yansıyan birden fazla yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinden alınan ücret rahatsızlığı da bu konuda düzenleme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir şirketindeki yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun İBB'deki müdür ve müdür yardımcıları olduğu görülmektedir. En az kendi maaşları kadar da Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ücret almaktadırlar. Üstüne üstlük bunlara özel sağlık sigortası da yaptığı görülmektedir.

Şimdi de üç maaşın formülünü açıklayalım. Emekli olan bir bakan yardımcısı veya 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde emekli olduğu halde emekli maaşı kesilmeden çalışanlara yer verilmiştir. Buna göre emekli maaşı kesilmeden çalışanlar şunlardır:

1- Cumhurbaşkanlığına seçilenler.

2- Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar.

3- Yasama Organı üyeliğine seçilenler.

4- Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar.

5- Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler.

6- Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.).

7- Vakıf üniversitelerinde görev alanlar.

8- Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler.

9- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

10- 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Millî Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar.

11- 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları.

İşte burada sayılanlar hem görev maaşını hem de emekli maaşını alabilmektedirler. Dolayısıyla bunlardan birisi yönetim veya denetim kurulu üyeliği görevine de atandığında toplam da üç maaş birden alabilmektedir. Bu durumlar istisnai de olsa mevzuat gereği mümkün olabilmektedir. Halen bu durumda olanlar var mıdır diye sorulacak olursa maalesef vardır cevabını vermek zorundayız.

Bu nedenle çift-üç maaş meselesine köklü çözüm getirilmezse baş ağrıtmaya devam edecektir.

memur5.com

Bakmadan Geçme