• Haberler
  • Memur
  • Milyonların beklediği haber: Memura disiplin affı yolda

Milyonların beklediği haber: Memura disiplin affı yolda

Türkiye'de milyonlarca memurun sicilini temizleyecek olan disiplin affı için harekete geçildi.

Türkiye'de milyonlarca memurun sicilini temizleyecek olan disiplin affı için harekete geçildi. Bu affın kapsamı FETÖ ve terörle bağlantılı suçları olanlar ile ağır suçlar işlemiş olanları dışlayacak şekilde belirlendi.

Takvim gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, 2023 yılında Memur-Sen tarafından toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen Disiplin Affı düzenlemesi için önemli bir adım atıldı. Hazırlanan taslak çalışmaya göre; FETÖ ile ilişkili olanlar, terör suçları işleyenler ve devlete karşı işlenmiş ağır suçlar dışında kalan diğer suçlardan dolayı ceza alan memurlar affedilecek.

Son tarih 31 Aralık 2023

Taslak düzenlemeye göre, 31 Aralık 2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları tamamen affedilecek. Affa giren cezalarla ilgili olarak disiplin soruşturma ve kovuşturmaları yapılmayacak, devam eden soruşturmalar ise sonlandırılacak. Affedilen cezaların sicil dosyalarındaki kayıtları da geçersiz hale gelecek.

İşte detaylar

Taslak düzenleme kapsamında, devlete karşı işlenen ağır suçlar ve terörle ilişkilendirilen suçlar dışında kalan memurlara yönelik disiplin cezaları affedilecek. Bununla birlikte, kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlara ve diğer kamu görevlilerine verilmiş olan disiplin cezaları af kapsamına alınacak.

Disiplin cezalarına karşı açılan davalar

Düzenleme kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarına karşı açılan davalara ilişkin de düzenlemeler yapıldı. Bu kanunla ilgili olarak idari yargı mercilerine başvurmuş olanların davaları hakkında belirli süreçler ve masraflara ilişkin kararlar alındı.

Af kapsamı dışındaki personel

Ancak, bu düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu ve Askeri Hakimler Kanunu'na tabi personeli kapsamamaktadır.

Bu düzenleme, milyonlarca memurun sicilini temizleyerek, kamu hizmetine devam etmelerine olanak sağlayacak.


İŞTE O TASLAK


MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten veya görevden ihraç edilenler ile bu kapsamda disiplin cezası alanlar , 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 31.12.2023 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

DİSİPLİN CEZALARINA KARŞI AÇILAN DAVALAR
MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 31.12.2023 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

AF KAPSAMI DIŞINDA KALAN PERSONEL
MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.

Bakmadan Geçme