• Haberler
  • Memur
  • Kamudaki mühendislerin meslek sorunları neler?

Kamudaki mühendislerin meslek sorunları neler?

Kamudaki mühendislerin meslek sorunları ihtiyacı, Memur-Sen tarafından hazırlanan 'Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli/Çalıştayı Raporu'nda etraflıca masaya yatırıldı.

Mühendislik, toplumun yaşam kalitesini artıran ve gelişimine katkı sağlayan bir meslek. Kamuda görevli Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) personeli, mühendislerin liderliğinde dev projelerin hayata geçirilmesini sağlamakta. Ne var ki yürürlükteki Dolayısıyla 1938 tarihli 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun'un günün ihtiyaçlarını karşılamamakta.  Bu nedenle, mühendislik meslek kanun çıkarılması talebi yoğunlaştı.  Mühendislerin ve teknik personelin haklarını güvence altına almak ve mesleki standartları belirlemek için yeni kanun çıkarılması önem arz ediyor.

Bu kapsamda, “kamudaki mühendislerin meslek sorunları” da önemli bir inceleme başlığı.

MEMUR5.COM editörü, meseleyi Memur-Sen'in raporunu baz alarak etraflıca masaya yatırıyor.

Kamudaki mühendislerin meslek sorunları, Memur-Sen tarafından hazırlanan "Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli/Çalıştayı Raporu"nda etraflıca masaya yatırıldı. Çalıştay ve panel şubat ayında Ankara'da gerçekleştirilmişti. 

Kamu mühendislerinin ücretleri, Anayasa’nın 55. Maddesi doğrultusunda mühendislik mesleğine uygun hale getirilmesi geriyor. Memur-Sen ve bağlı sendikalar, toplu sözleşmelerde bu talebi dile getirmiş ancak karşılık bulamamıştır. Mühendislerin sorunları aşırı iş yükü, mali ve özlük haklarındaki eksiklikler, emeklilikteki mağduriyetler, görev tanımı dışında verilen işler ve kariyer basamaklarının belirlenmemesidir. Bu durum, kamu mühendislerinin diğer personelden düşük ücret alması ve kamu barışını bozmasıyla sonuçlanır. Bu sorunların çözümü için mevcut hakların iyileştirilmesi ve yeni ücret düzenlemelerinin yapılması önerilir. Memur-Sen ve yetkili sendikalar, maaş ve özlük hakları için çalışmalar yapmaktadır. Yüksek derecede sorumluluk gerektiren işlere yüksek tazminat verilmesi, kurum mevzuatlarında ayrıca yer alabilir.

 

Memur-Sen raporundaki ilgili bölüm:

Kamudaki Mühendislerin Meslek Sorunları

Sorunları Anayasanın 55. Maddesi ile Devlete yüklenen “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alma” yükümlülüğü çerçevesinde ücretlerinin, mühendis mesleğine yaraşır hale getirilmesi gerektiği açıktır. Bu haklı talep, bugüne kadar Memur-Sen ve bağlı sendikaları tarafından toplu sözleşme görüşmelerinin tamamında teklif olarak sunulmasına rağmen karşılık bulmamış, kamu mühendisleri hak etmiş olduğu statüye kavuşturulmamış, özlük ve mali haklarında bir iyileştirme yapılmamıştır.

Kamu mühendislerinin ana başlıklarda sorunları şu şekilde özetlenebilir. 

• Aşırı iş yükü ve üst düzey sorumluluk altında çalışılması,

• Mali haklara ve özlük haklarına ilişkin sorunlar,

• Emeklilikteki hak mağduriyetleri,

• Görev tanımı dışında verilen işler,

• Kariyer basamaklarının belirlenmemesi,

• Yapılan başarılı işler karşılığında ödül sisteminin bulunmaması,

• Mesleğin itibarının gün geçtikçe azalması vb. 

Kamu Mühendisleri yaptıkları işin karşılığı ve üstlendikleri sorumluluk karşısında diğer personelden düşük ücretler almakta olduklarından bu durum açıkça kamuda çalışma barışını bozmaktadır. Kamu barışının sağlanması adına mühendislerin dengi olan mesleklerle aynı maaş ve özlük haklarına sahip olması gereklidir. Mühendislerin hakkı olana kavuşabilmeleri için mevcut haklarının iyileştirilmesi yanında yeni ücret düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir.

• Bugün birçok meslek grubuna (örneğin Askeri Personel, Hakim ve Savcılar, Mülki İdari Personeli gibi) ödenen tazminatlar, benzer bir düzenleme, ile (Mühendislik - Mimarlık Tazminatı adı altında mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarına da ödenmelidir. 

• Görev, sorumluluk ve temsile bağlı olarak Temsil Tazminatı-Sorumluluk Tazminatı-Mühendislik Tazminatı gibi ilave ödeme kalemi düzenlenmelidir. 

• Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatlarının tavanı arttırılarak bu oranın emekli maaşlarına yansıtılan oranı da yükseltilerek emeklilerin mağduriyeti de önlenmelidir. 

• Uygulamakta olan ek göstergeler derece ve kıdeme göre arttırılarak yeniden düzenlenmelidir. 

• İş Gücü, İş Rîskî ve Temininde Güçlük Zammı gibi yan ödemelerin gösterge puanlarında ve katsayılarında tatmin edici bir düzenlemeye gidilmeli bu ücretler enflasyona karşı adil bir şekilde korunmalıdır. 

• Tazminat Yansıtma Oranları adil ve hakkaniyetli şekilde, mühendis, mimar başta olmak üzere tüm teknik personel için de gözden geçirilmeli ve bu şekilde oluşturulmalıdır.

Memur-Sen ve hizmet kolunda yetkili sendikaları tarafından toplu sözleşmelerde 69 Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli/Çalıştayı Raporu Memur-Sen Rapor mühendislerin maaş/ücret ve ek ödemelerinin artırılması için sıkı sıkıya çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Kanun çalışması, ücret ve özlük hakları için mutlak suretle normlar oluşturulması bakımından ayrıca bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Özellikle mühendislerin sorumluluklarının çok fazla olması karşısında yüksek derecede sorumluluk getiren işlere yüksek derecede tazminat verilmesi şeklinde bir belirleme her kurum mevzuatında ayrı ayrı yer alabilir.

Kamu Mühendisleri yaptıkları işin karşılığı ve üstlendikleri sorumluluk karşısında diğer personelden düşük ücretler almakta olduklarından bu durum açıkça kamuda çalışma barışını bozmaktadır. Kamu barışının sağlanması adına mühendislerin dengi olan mesleklerle aynı maaş ve özlük haklarına sahip olması gereklidir. Mühendislerin hakkı olana kavuşabilmeleri için mevcut haklarının iyileştirilmesi yanında yeni ücret düzenlemelerinin yapılması önerilmektedir.

Bugün birçok meslek grubuna (örneğin Askeri Personel, Hakim ve Savcılar, Mülki İdari Personeli gibi) ödenen tazminatlar, benzer bir düzenleme, ile (Mühendislik - Mimarlık Tazminatı adı altında mühendis, mimar, şehir ve bölge plancılarına da ödenmelidir.

Görev, sorumluluk ve temsile bağlı olarak Temsil Tazminatı-Sorumluluk Tazminatı-Mühendislik Tazminatı gibi ilave ödeme kalemi düzenlenmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatlarının tavanı arttırılarak bu oranın emekli maaşlarına yansıtılan oranı da yükseltilerek emeklilerin mağduriyeti de önlenmelidir.

Uygulamakta olan ek göstergeler derece ve kıdeme göre arttırılarak yeniden düzenlenmelidir.

İş Gücü, İş Rîskî ve Temininde Güçlük Zammı gibi yan ödemelerin gösterge puanlarında ve katsayılarında tatmin edici bir düzenlemeye gidilmeli bu ücretler enflasyona karşı adil bir şekilde korunmalıdır.

Tazminat Yansıtma Oranları adil ve hakkaniyetli şekilde, mühendis, mimar başta olmak üzere tüm teknik personel için de gözden geçirilmeli ve bu şekilde oluşturulmalıdır.

Memur-Sen ve hizmet kolunda yetkili sendikaları tarafından toplu sözleşmelerde  mühendislerin maaş/ücret ve ek ödemelerinin artırılması için sıkı sıkıya çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede Kanun çalışması, ücret ve özlük hakları için mutlak suretle normlar oluşturulması bakımından ayrıca bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Özellikle mühendislerin sorumluluklarının çok fazla olması karşısında yüksek derecede sorumluluk getiren işlere yüksek derecede tazminat verilmesi şeklinde bir belirleme her kurum mevzuatında ayrı ayrı yer alabilir."

memur5.com

Bakmadan Geçme