Kamu sektöründe kaç milyon kişi çalışıyor?

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında kamu sektöründe çalışan sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı. IV. Çeyrekte, yani Aralık 2023'te toplam istihdam sayısı 5.036.795 olarak kaydedildi.

  • 217

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında kamu sektöründe çalışan sayılarına ilişkin veriler paylaşıldı. IV. Çeyrekte, yani Aralık 2023'te toplam istihdam sayısı 5.036.795 olarak kaydedildi.

Kamu sektöründe çalışanların dağılımı şöyle:

Toplam çalışan sayısı: 5.175.771

  • Kadrolu personel: 3.477.259
  • Sözleşmeli personel: 330.863 
  • Sürekli İşçi: 1.224.967 
  • Diğer: 38.848
  • Sürekli işçi: 103.834
  • Geçici işçi:  38.848

Verilere göre, kamu sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde istihdam ediliyor. Bunun yanı sıra, yüksek öğretim kurumları, özel bütçeli diğer idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi farklı alanlarda da istihdam edilenler bulunuyor.

Kamu sektöründe çalışan sayısının açıklanması, ülke ekonomisi ve istihdam politikaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bu veriler, kamu sektörü çalışanlarının dağılımı ve istihdam politikalarının değerlendirilmesinde önemli bir kaynak teşkil ediyor.

 

Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), IV. Çeyrek (2): Aralık, 2023

             

Data on public sector employment (1), Quarter IV (2): December, 2023

             
 

Bütçe türü
Type of budget

Toplam
Total

Kadrolu personel
Civil servant

Sözleşmeli personel
Contracted

İşçi
Workers

Diğer
Others

Sürekli işçi
Permanent workers
Geçici işçi (7)
Temporary workers (7)
  Genel toplam - Total 5.175.771 3.477.259 330.863 1.224.967 38.848 103.834
Bölüm 1 (3) Toplam - Sub-total of section 1 4.222.496 3.328.268 250.558 505.541 34.295 103.834
Section 1 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri - General budget administrations 3.507.393 2.943.425 219.401 211.165 29.568 103.834
  YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri - Higher education institutes, universities and high-tech institutes 317.482 256.265 15.288 45.522 407 0
  Özel bütçeli diğer idareler - Other special budget administrations 105.915 41.289 9.576 54.877 173 0
  Düzenleyici ve denetleyici kurumlar - Regulatory and supervisory agencies 5.919 3.997 434 1.488 0 0
  Sosyal güvenlik kurumları - Social security institutions 42.721 34.632 1.374 6.714 1 0
  Döner sermayeler ve kefalet sandıkları - Revolving funds and caution funds 236.761 47.086 2.735 182.794 4.146 0
  Diğer kamu idareleri - Other public institutions 6.305 1.574 1.750 2.981 0 0
Bölüm 2 (3) (4) Toplam - Sub-total of section 2 133.561 9.144 71.748 51.760 909 0
Section 2 (3) (4) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT'ler (Bağlı ortaklıklar dahil)
State-owned enterprises covered by decree law no.233 (including subsidiaries)
94.558 4.268 43.297 46.084 909 0
  Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (5) - Organizations in the privatization portfolio (5) 223 22 57 144 0 0
  Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) - Public enterprises with special laws (6) 38.780 4.854 28.394 5.532 0 0
Bölüm 3 (3) Toplam - Sub-total of section 3 819.714 139.847 8.557 667.666 3.644 0
Section 3 (3) İl özel idareleri - Special provincial administrations 10.284 5.582 49 4.166 487 0
  Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri - Municipalities, affiliates and local administration units 184.647 134.265 8.508 38.717 3.157 0
  BİT'ler - Municipality economic enterprises 624.783 0 0 624.783 0 0
               
               

(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.

             

(1) The numbers refer to actual (occupied) positions.

             

(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.

             

(2) First quarter refers to 31 of March, second quarter refers to 30 of June, third quarter refers to 30 of September and fourth quarter refers to 31 of December.

             

(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.

             

(3) Section 1 is based on Presidency of Strategy and Budget data, Section 2 is based on the Ministry of Treasury and Finance data, Section 3 is based on Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change and Ministry of Interior data.

             

(4) Kamu sermayeli bankalar dahil değildir.

             

(4) State banks are not included.

             

(5) Sümer Holding ve TDİ'yi kapsamaktadır.

             

(5) Covers Sümer Holding and TDI.

             

(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.'dir.

             

(6) Public Enterprises that have a special law are TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. and İlbank Incorporated.

             

(7) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.

             

(7) The number of employed person whose earnings are given from special income for the service field of health, culture and sport in universities are shown in special budget.

             

 

Bakmadan Geçme