Günübirlik hastaneye gidişler yıllık izinden düşülebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personelin günübirlik hastane gidiş gelişleriyle ilgili yaşanan uygulama sorunu ve bu durumun yıllık izinlere etkisi tartışmalara neden oluyor. Bu konuyu uzmanımız sizler için analiz ediyor.

  • 112

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görev yapan personelin günübirlik hastane gidiş gelişleriyle ilgili yaşanan uygulama sorunu ve bu durumun yıllık izinlere etkisi tartışmalara neden oluyor.

MEMUR5.COM editörü, devlet personel rejimi konusundaki duayen isim Ahmet Ünlü'nün konuya ilişkin analizini sizler için derledi.

Devlet Memurları Kanunu'nun yıllık izinlerle ilgili maddelerine göre, devlet memurlarının yıllık izin hakları belirli kurallara bağlı olarak düzenlenmekte. Ancak kanunda günübirlik izinlere özel bir düzenleme bulunmamakta.

657 sayılı Kanun, mazeret izinlerinin yıllık izinden düşülebileceğini belirtmekte. Ancak, günübirlik hastane gidiş gelişlerinin yıllık izinlerden düşülüp düşülemeyeceği konusunda açık bir hüküm bulunmamakta.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 2/9/2014 tarihli ve 4645 sayılı görüş yazısında da belirtildiği gibi, gün içinde personele verilen saatlik izinlerin yıllık izinlerden veya mazeret izinlerinden düşülmesine imkan bulunmuyor. Bu tür izinler, kanunda belirtilen izin hakları dışında özel bir düzenlemeye tabi tutulmamakta.

Bu çerçevede, günübirlik hastane gidiş gelişlerinin yıllık izinlerden düşülmesinin hukuki bir dayanağı bulunmuyor. Bu durum, çalışanların haklarına aykırı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Çözüm Önerileri: Bu bağlamda, ilgili kamu kurumlarının yaşadığı sorunlara çözüm üretebilmek adına kapsamlı bir genelge çıkarılması ve bu konuda personeli bilgilendirici adımlar atılması önem arz ediyor. Bu sayede, kamu kurumlarının işleyişi daha şeffaf hale getirilirken, personelin de haklarının korunması sağlanabilir.

Bu vesileyle, ilgili Genel Müdürlüğün iş yükünün azalması ve kamu personelinin haklarının korunması adına yapıcı adımlar atılması gerektiği düşünülüyor.

Sonuç olarak; günübirlik hastane gidiş gelişleri ve yıllık izinlerle ilgili yaşanan bu sorunun çözümü için, hukuki zeminde adımlar atılması ve ilgili kurumlar arasında iş birliğinin sağlanması önemlidir. Bu sayede, personelin haklarına uygun bir düzenleme sağlanarak adaletli bir çalışma ortamı oluşturulabilir.

Detaylı okuma yapmak isteyenler için Ahmet Ünlü'nün konuya ilişkin değerlendirmesi:

GÜNÜBİRLİK HASTANEYE GIDIŞ VE GELIŞLER YILLIK IZINLERDEN DÜŞÜLEBILIR Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görev yapan personelin kendi muayene ve kontrolleri için günübirlik hastane gidiş gelişleri yıllık izinlerinden düşülebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yıllık İzin” başlıklı 102 nci maddesinde; “Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.” hükmü ile “Yıllık İzinlerin Kullanılışı” başlıklı 103 üncü maddesinde, “Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” hükümlerine yer verilmiş olup yıllık iznin kapsamı belirlenmiş ve bu izinlerin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, mezkûr Kanunun “Mazeret İzni” başlıklı 104 üncü maddesinde mazeret izinleri hüküm altına alınmış olup (C) bendinde, “(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.” ifadelerine yer verilerek, birim amirlerinin muvafakati ile duruma göre atamaya yetkili amir, vali, kaymakam veya diplomatik misyon şefi tarafından memurlara on “gün” mazeret izni verilebileceği, aynı usulle ikinci kez bu iznin verilmesi halinde ise bu kısmın yıllık izinden düşüleceği ifade edilmiştir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde “Hastalık ve Refakat İzni”, 108 inci maddesinde ise “Aylıksız İzin” halleri düzenlenmiştir. Öte yandan, (mülga) Devlet Personel Başkanlığının 2/9/2014 tarihli ve 4645 sayılı görüş yazısında; “Kamu kurum ve kuruluşları memurun mesai saatleri dışında yerine getirme imkanı olmayan özel durumları için gün içerisinde birim amirinin bilgisi dahilinde belli bir saate kadar izin vermekte ve bu izin türü uygulamada “saatlik izin” olarak anılmakla birlikte, 657 sayılı Kanunda saatlik izin ifadesine yer verilmemiş ve izinler konusundaki tüm düzenlemeler “gün hesabı” üzerinden ifade edilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; çalışanların izin haklarının kanunla düzenleneceği hususu Anayasamızda güvence altına alınmış ve 657 sayılı Kanunda izinler konusu detaylı bir şekilde düzenlenmiş olup, kurum içi uygulamalar sonucu ortaya çıkan ve saatlik izin olarak anılan konuda ise herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığından gün içinde verilen bu tür izinlerin toplanarak her 1 güne isabet eden kısmının yıllık izinden veya mazeret izninden düşülmesinin hukuka uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Bu itibarla, gün içinde çeşitli sebeplerle personele verilen saatlik izinlerin yıllık veya mazeret izinlerinden düşülmesine imkan bulunmamaktadır.

Yukarıda yer vermiş olduğumuz görüşler doğrultusunda ilgili Genel Müdürlük tarafından kapsamlı bir genelge çıkarılarak kamu kurumların sorunlarına çözüm üretilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu vesileyle de Genel Müdürlüğün iş yükü ciddi oranda düşecektir.

Bakmadan Geçme