Beş yıllık hizmet süresine sahip olanlar daire başkanı atanabilir mi?

Beş yıllık hizmet süresi, yükseköğrenim sonrasında kamu kurumlarında geçirilen süreler için geçerli. Ancak bu sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde nasıl değerlendirileceği önem arz ediyor

  • 111

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin cevaplar ve bu konudaki uzmun değerlendirmeleri ilgi çekiyor.

Cevap aranan sorulardan biri de şu: Beş yıllık hizmet süresine sahip olanlar daire başkanı olarak atanabilir mi? MEMUR5.COM editörü, devlet personel rejimi alanında duayen isim Ahmet Ünlü'nün tespit ve analizlerini sizler için özetliyor.

Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesine göre, Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda belirli hizmet süresi şartları aranıyor. Daire başkanlığı gibi üst düzey kamu yöneticisi pozisyonları için de benzer hizmet süresi kriterleri geçerli. Ancak bu sürelerin hesaplanmasında belirli kriterler göz önünde bulundurulmakta.

Beş yıllık hizmet süresi, yükseköğrenim sonrasında kamu kurumlarında geçirilen süreler için geçerli. Ancak bu sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde nasıl değerlendirileceği önem arz ediyor. Özellikle, memuriyet dışında geçen sürelerin nasıl değerlendirileceği ve hangi koşullar altında atamaların gerçekleşeceği önem arz ediyor. Daire başkanlığı kadrosuna atanabilmek için iki temel husus bulunuyor:

-Beş yıllık hizmet süresinin kamu kurumlarında memur kadrolarında geçirilmiş olması gerekiyor.

-Kazanılmış hak aylığında sayılacak hizmetlerde geçirilen sürelerin belirli kadrolara atanılması durumunda değerlendirileceği vurgulanmaktadır. Bu nedenle, öncelikle belirli hizmet sınıflarında bulunan bir kadroya atanıp geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında sayılması icap ediyor.

Bu açıklamalar ışığında, yükseköğrenim sonrası kamu kurumlarında beş yılı aşkın memuriyet hizmeti bulunan personelin daire başkanlığı kadrosuna atanabileceği belirtiliyor. Aynı şekilde, kamu kurumlarındaki daire başkanlıklarına da benzer hizmet şartları çerçevesinde atama yapılabileceği ifade ediliyor.

Yerel yönetimlerin personel atama süreçlerindeki detaylar ve hizmet şartları, kamu personelinin kariyer planlaması ve ilerlemesi açısından önem arz ediyor. Bu çerçevede, atama süreçlerine ilişkin detaylı bilgiye sahip olmak, adayların doğru kariyer tercihleri yapmalarına yardımcı olabilir.

Detaylı okuma yapmak isteyenler için Ahmet Ünlü'nün konuya ilişkin değerlendirmesi:

   

BEŞ YIL HIZMETI OLANLAR DAIRE BAŞKANI OLARAK ATANABILIRLER MI?
Belediyede boş bulunan daire başkanı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinin ek hükmü uyarınca 5 yıllık hizmet süresi şartını sağlayanlar atanabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesinin üçüncü fıkrasında; “Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.” hükmüne yer verilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun “Personel istihdamı” başlıklı 22’nci maddesinde; “... Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar...” hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte, memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapılan hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceği hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasında düzenlenmiştir.

Mezkûr fıkraya göre, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler; Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri Sınıfları ile Millî Eğitim Bakanlığı kadroları ve basınla ilgili kadrolar için dikkate alınırken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ait kadrolar bakımından kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Dolayısıyla daire başkanı kadrosuna atanmak için iki husus ortaya çıkmaktadır; Birincisi; zorunlu olan 5 yıllık hizmet süresinin kamu kurumlarında memur kadrolarında geçirilmesi gerekmektedir.

İkincisi; kazanılmış hak aylığında sayılacak hizmetlerde geçirilen sürelerin yalnızca mezkûr maddede belirtilen kadrolara atanılması durumunda sayılacağından öncelikle bu hizmet sınıflarında bulunan bir kadroya atanıp geçen sürelerin kazanılmış hak aylığında sayılmasını müteakip yeterli hizmet süresinin karşılanması kaydıyla daire başkanlığı kadrosuna atama yapılabilecektir.

Yukarıda verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yükseköğrenim sonrası kamu kurumlarında 5 yılı aşkın memuriyet hizmeti bulunan ilgili personel daire başkanı kadrosuna atanabilecektir. Aynı şekilde kamu kurumlarındaki daire başkanlıklarına da aynı şartlarda atamanın mümkün olduğunu ifade edebiliriz.

Bakmadan Geçme