Dört başlıkta üniversitelerdeki idari personelin yaşadığı sorunlar

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan Akademisyenlerin Mali Hakları Tespitler ve Talepler raporunda akademisyenlerin mali haklarına ilişkin önemli tespitlerde bulunularak yaşanan sorunların çözümüne ilişkin bir çok öneride bulunuluyor. MEMUR5.COM raporda yer alan üniversitelerdeki idari personelin yaşadığı sorunları dört başlıkta topladı.

  • 177

Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan Akademisyenlerin Mali Hakları Tespitler ve Talepler raporunda akademisyenlerin mali haklarına ilişkin önemli tespitlerde bulunularak yaşanan sorunların çözümüne ilişkin bir çok öneride bulunuluyor. 

Raporda yer  üniversitelerdeki idari personelin yaşadığı sorunları MEMUR5.COm editörü dört başlık altında topladı. İlk olarak, ücret sorunu belirtilirken, üniversite personelinin genel ücret sorununun yanı sıra en düşük ücret skalasına sahip oldukları vurgulandı. İkinci olarak, görevde yükselme sorunu ele alındı ve sınavların seyrek aralıklarla yapıldığı ve bu durumun kariyer ilerlemesini olumsuz etkilediği belirtildi. Üçüncü olarak, yer değişikliği sorunu tartışıldı ve idari personelin diğer kamu kurumlarındaki meslektaşlarına kıyasla sınırlı yer değişikliği imkanlarına sahip olduklarına dikkat çekildi. Son olarak, mobbing sorunu üzerinde duruldu ve üniversitelerde sıkça hukuka aykırı uygulamaların yaşandığı ve bu durumun mobbing olarak kullanıldığı vurgulandı.

İşte dört başlıkta üniversitelerdeki idari personelin yaşadığı sorunlar:

1- Üniversitelerdeki idari personelin ücret sorunu

Türkiye’deki memurların yaşadığı genel ücret sorununun yanında üniversitede çalışan idari personelin kamu çalışanlarının içinde ücret skalasının en altında bulunan kamu personeli olduğu görülmektedir. İdari personel, eğitim durumu, kadro ve pozisyonları, yetenek ve tecrübesiyle orantılı bir ücret alamamakta; yükseköğretim tazminatı, geliştirme ödeneği, döner sermaye katkı payı gibi üniversitelere özgü ücret kalemlerinden de mahrum bırakılmaktadır.

2- Üniversitelerdeki idari personelin görevde yükselme sorunu

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 17. maddesinde boş kadro durumu ve talepler göz önüne alınarak, her unvan için ayrı ayrı ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere görevde yükselme sınavı yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Üniversitelerde çalışan idari personel, görevde yükselme sınavlarının çok seyrek aralıklarla yapılıyor olmasından dolayı sıkıntı çekmektedirler. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecinin işletilmiyor oluşu, idari personelin bir başka kuruma geçişine de çoğu zaman muvafakat verilmediği unsuruyla birlikte değerlendirildiğinde, üniversite idari personelinin mesleki ilerleme ve kariyer yapma imkânlarını fiilen ortadan kaldırmaktadır.

3- Üniversitelerdeki idari personelin yer değişikliği sorunu

657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen üniversite idari personeli, kadro ve pozisyon unvanları itibariyle her bir üniversitede aynı yeterliliğe sahip olarak aynı işi yapmalarına rağmen bakanlık ve taşra teşkilatı bulunan diğer merkezi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan idari personelin iller arasında/ kurumlar arasında yer değişikliğine benzer bir merkezî yer değişikliği hakkında sahip değillerdir. Üniversite idari personelinin bir diğer üniversiteye yer değişikliği yapabilmesi, kadrosunun bulunduğu üniversitenin muvafakatine bağlıdır.

Bu muvafakatin verilmemesi uzun dava süreçlerine neden olmakta; çoğu durumda yer değişikliği yapılmak istenen üniversite de personel ihtiyacı için beklemek zorunda olmadığı için lehe sonuçlanan muvafakat davaları dahi sonuç doğuramamaktadır. Hâlihazırda çoğu üniversite, diğer üniversitelere yer değişikliği yapmak isteyen idari personelinin bu taleplerini yönergeler aracılığıyla düzenlemektedir. Bu yönergelerde, yer değişikliği yapmak isteyen idari personel için asgari görev yapma süresi, kadro unvanı/ hizmet sınıfı bazında kontenjan, geçerli mazeret vb. şartlar aranmaktadır.

Ancak bu yönergelerin yeksenak olmadığı ve uygulama birliği sağlanamadığı gibi diğer üniversiteleri bağlayıcı hükümler tesis edemediği açıktır.

4- Üniversitelerdeki idari personelin mobbing

Mobbing kavramının ülkemizde literatüre girmesinde üniversitelerdeki hukuka aykırı uygulamaların başat rol oynadığını üzüntüyle görmekteyiz.

Bu bağlamda 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4 maddesinin amacı dışında üniversite yönetimince bir mobbing aracı olarak sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Sınırları çizilmemiş atama ve görevlendirmeye dair yetkilerin suiistimal edilerek bir baskı, sürgün, mobbing, hukuksuzluk, sendikal ayrımcılık aracı olarak kullanılması üniversitelerde yaygın bir sorundur.

Bakmadan Geçme