Danıştay'dan borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenlere kötü haber

Danıştay 12. Dairesi, borçlarını ödemediği için maaşına haciz gelen bir çok kamu personeli için emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

  • 138

Danıştay 12. Dairesi'nin karara bağladığı olayda, bir KİT'te koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personele, borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirdiği için, 'kısa süreli durdurma cezası içinde sayılan 10 ay süreli durdurma cezası' verildi.

Koruma ve güvenlik görevlisi, verilen cezaya rağmen borçlarını ödememeye devam etti. KİT yönetimi de söz konusu koruma ve güvenlik görevlisinin işine son verdi.

".... Oolayda davacının borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirdiğinden dolayı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42/d maddesi uyarınca 30.4.2004 günlü işlemle 10 ay süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı daha sonra borçlarını zamanında ödemediğinden bahisle savunmasının istendiği ve Kuruluş Personel Yönetmeliği 95 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yineleme başlıklı 47 maddesine istinaden sözleşmenin feshi ve sona erdirilmesi cezası ile cezalandırıldığı, ancak borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek fiilinin tekerrür edip etmediğinin kesin olarak saptanabilmesi için bu konuda geniş kapsamlı soruşturma yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken , aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline , davacının açıkta geçirdiği döneme ilişkin maaş ve özlük haklarının 9.11.2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir"

Danıştay 12. Dairesi'nin verdiği karar ise şöyle:

Bu durumda davacının disiplin cezasını gerektirir eyleminin sübut bulması halinde kendisine tekerrürden verilecek cezanın meslekten veya işten çıkarma cezası olmayacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçenin ilavesi suretiyle onanmasına temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına 31.12.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

Danıştay 12. Dairesi 2005/4259 E. , 2007/6576 K. nolu Kararı ile borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getiren bir KİT personelinin görevine son verilip verilemeyeceği karara bağlanmıştır.

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince davacının 5525 sayılı Af Yasası uyarınca davasına devam edilmesi istemini içeren … günlü dilekçesi dikkate alınarak işin gereği düşünüldü:

… İdare Mahkemesinin … günlü, E: …, K: … sayılı kararıyla, olayda davacının borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirdiğinden dolayı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42/d maddesi uyarınca 30.4.2004 günlü işlemle 10 ay süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırıldığı daha sonra borçlarını zamanında ödemediğinden bahisle savunmasının istendiği ve Kuruluş Personel Yönetmeliği 95 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yineleme başlıklı 47 maddesine istinaden sözleşmenin feshi ve sona erdirilmesi cezası ile cezalandırıldığı, ancak borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek fiilinin tekerrür edip etmediğinin kesin olarak saptanabilmesi için bu konuda geniş kapsamlı soruşturma yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken , aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline , davacının açıkta geçirdiği döneme ilişkin maaş ve özlük haklarının 9.11.2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Davalı idare haciz müzekkerelerinden anlaşılacağı üzere davacının eyleminin sübut bulduğunu, bu konuda yaptıkları işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan ve davacının statüsü itibariyle tabi olduğu Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 47 maddesinde disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem işlem tutum ve davranışın cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde yinelenmesinde bir derece ağır ceza uygulanacağı belirtilmiştir.

Aynı yönetmeklikte disiplin cezaları ise;
a-uyarma
b- kınama
c-aylık veya ücret kesimi
d- kısa süreli durdurma
e-uzun süreli durdurma
f- meslekten veya işten çıkarma cezası olarak sıralanmıştır.Kısa ve uzun süreli durdurma cezaları da kendi içinde alt ve üst sınırı gösterecek şekilde kademeli olarak belirtilmiştir.

Cezanın tekerrürü yanlış değerlendirilmiş

Davacıya dava konusu disiplin cezasının verilmesinden önce borçlanıp ödememeyi alışkanlık haline getirmek eyleminden dolayı kısa süreli durdurma cezası içinde sayılan 10 ay süreli durdurma cezası verilmiş olduğundan, bu eyleminin tekerrüründe verilecek cezanın bir derece ağır ceza niteliğinde olan uzun süreli durdurma cezası olacağı açıktır.Çünkü Yönetmelikte uzun süreli durdurma cezası, kısa süreli durdurma cezasının üst sınırını belirleyen aynı nitelikte bir disiplin cezası olarak değil eylemin ağırlık derecesine göre ayrı bir katogoride ve bir üst disiplin cezası olarak düzenlenmiştir.

Bu durumda davacının disiplin cezasını gerektirir eyleminin sübut bulması halinde kendisine tekerrürden verilecek cezanın meslekten veya işten çıkarma cezası olmayacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz istemi reddedilmiştir.

memur5.com

Bakmadan Geçme