Bu konu yaklaşık 17,3 milyon işçiyi yakından ilgilendiriyor

Çalışanların işyerlerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi de ücretin zamanında ödenmemesidir. Ücretin zamanında ödenmemesi işçilere bazı haklar vermektedir.

  • 248

Ücreti zamanında ödenmeyen işçi, hem geciken ücretini hem de kıdem tazminatını isteme hakkına sahiptir.

Ücretin gecikmesinin 20 günü aşması gerekiyor

En az 20 gün geçtiği halde, mücbir sebep olmadan, ücretin ödenmemesi halinde işçinin haklı nedenle iş akdini fesih hakkı vermektedir. Bunun diğer bir anlamı ise kıdem tazminatı alma hakkıdır.

4587 sayılı İş Kanunu’na göre (32. madde), işçi ücretinin (aksine sözleşme olmadığı takdirde), işçi bir ay çalıştıktan sonra ödenmesi gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda değerlendirildiği için ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi de işçiye haklı fesih imkanı verir (Yarg. 9.HD. E.2007/22062, K.2008/16398).

Ücreti 20 gün içinde ödenmeyen işçi;

1) İş yapmaktan kaçınabilir. 
2) Ücretinin 20 gün geçtiği halde ödenmediğini bir “ihtarname” ile bildirip, geciken ücret, fazla çalışma, bayram, hafta tatili ücretleri ile birlikte “kıdem tazminatını” talep edebilir (İş K. Md. 24/II-f).

Bu tür durumlarda iş akdi feshinde “ihbar tazminatı” ödenmez.

Kısmi ücret ödemesi de işvereni kurtarmaz

İşverenin, ücreti kısmen ödemesi durumu değiştirmiyor. Ücretin tamamı 20 gün geçtiği halde ödenmemişse, işçinin işten ayrılmadan işverene ihtarname göndermesi durumunda, kıdem tazminatı alma hakkı doğuyor. (Yarg. 9. HD, E.2007/22062, K.2008/16398).

İşçinin ücretinin bir kısmını İş Kanunu’nun 33. maddesinde öngörülen ücret garanti fonundan alabilecek olması da işçinin fesih hakkını ortadan kaldırmamaktadır (Yarg. 9. HD. E.2008/14913, K.2010/1276).

Bakmadan Geçme