• Haberler
  • Memur
  • Başkan danışmanlarının kullanmadıkları yıllık izinleri için ücret ödenebilir mi?

Başkan danışmanlarının kullanmadıkları yıllık izinleri için ücret ödenebilir mi?

5216 sayılı Kanuna göre görevlendirilen belediye başkanı danışmanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerin ücretle karşılanması mümkün müdür?

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü konuyla ilgili vermiş olduğu görüşte şu ifadelere yer vermiştir:

"Bilindiği üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20 nci maddesinde, "Nüfusu ikimilyonu aşan büyükşehir belediyelerinde on, diğer büyükşehir belediyelerinde beşi geçmemek üzere başkan danışmanı görevlendirilebilir. Danışman olarak görevlendirileceklerin en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması şarttır. Danışman olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez. Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz. Danışmanlara, her türlü ödemeler dâhil, büyükşehir belediyesi genel sekreterine ödenen brüt aylık miktarının % 75'ini aşmamak üzere belediye meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde, "Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir. ..." hükmü yer almaktadır.

Yine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 5.2.2024 tarihli ve E-74073113-010.99-207385 sayılı görüş yazısında, "Bu itibarla, büyükşehir belediyelerinde başkan danışmanı olarak görevlendirilenlerin;

- Herhangi bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilmediği,

- Memur, işçi veya sözleşmeli personel statülerinden farklı olarak 5216 sayılı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında sözleşme ile çalıştırıldıkları,

- Akdettikleri sözleşmeye ilişkin olarak 5216 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yalnızca ücret ve süreye ilişkin üst sınırın belirlendiği, ayrıca bu şekilde görevlendirilmelerinin memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil, ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmeyeceği,

- İstihdam statülerinden kaynaklı, 5216 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta başkaca herhangi bir konuda özel bir düzenlemeye yer verilmediği, mütalaa edilmektedir." denilmiştir.

Bu itibarla, Başkanlığınızda 5216 sayılı Kanuna göre görevlendirilen belediye başkanı danışmanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerin ücretle karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin olarak sözleşmesinde yer alan hükümlere göre hareket edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir."

Bu görüş yazısına göre belediye başkanı danışmanlarının kullanmadıkları yıllık izinlerin ücretle karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin olarak sözleşmesinde hüküm varsa ödeme yapılabilecektir.

Bakmadan Geçme