• Haberler
  • Memur
  • Askerlerin yaş şartı aranmadan emekli olabilmelerine ilişkin düzenlemenin detayları

Askerlerin yaş şartı aranmadan emekli olabilmelerine ilişkin düzenlemenin detayları

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclise sunuldu. Teklifle 25 hizmet yılını tamamlayan askeri personelin yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı alabilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanuna tabi olanlarla 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar arasındaki eşitsizlik sona erdiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi Meclise sunuldu.

MEMUR5.COM editörü, kanun teklifini analiz masasına yatırdı.

Teklifle 25 hizmet yılını tamamlayan askeri personelin yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı alabilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanuna tabi olanlarla 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar arasındaki eşitsizlik sona erdiriliyor.

5510 sayılı Kanun kapsamında, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim Ödeme gün sayısının 9000 gün olması halinde yaşlılık aylığı bağlanırken 5434 sayılı Kanun kapsamında kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler ile ilgili hizmet ve yaş şartına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmediği için bunların genel hükümler çerçevesinde, tabi oldukları hizmet süresi ve yaş şartını tamamlamaları gerekmekteydi.

Kanun teklifiyle ö düzenleme ile askerlerden 5510 sayılı Kanuna tabi olanlarla 5434 sayılı Kanuna tabi olanların emekli olabilmelerine ilişkin hükümler eşitleniyor.

Bu çerçevede, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi ile sosyal sigorta sistemi tek çatı altında birleştirilmiştir. Kanunun "Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller" başlıklı 44 üncü maddesinde kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin hükümler belirlenmiş ve 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayılarının tamamlanması halinde yaşlılık aylığı bağlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Belirlenen yaş hadleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kademeli olarak artırıldığı için 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ve Yüksek Askeri Şura kararı ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu veya 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kanunu kapsamında emekliye sevk edilen personelin çoğu emeklilik şartlarım sağlamakta iken, 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personelden bazılanna yaş şartını sağlayamadığından emekli aylığı bağlanamamıştır.

5510 sayılı Kanun kapsamında, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim Ödeme gün sayısının 9000 gün olması halinde yaşlılık aylığı bağlanacağı; ancak, 5434 sayılı Kanun kapsamında kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler ile ilgili hizmet ve yaş şartına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, sigortalılara aylık bağlanabilmesi için, bunlannda genel hükümler çerçevesinde, tabi oldukları hizmet süresi ve yaş şartını tamamlamaları gerekmektedir.

1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine eklenen; "Ancak albaylar ile rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızm Yüksek Askerî Şûra Başkanının kararıyla Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine almabilirler." hükmü ile Yüksek Askeri Şuranın değerlendirilmesine tabi tutulacak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kapsamına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Bu itibarla düzenleme ile, 5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun arasındaki farklılığın giderilmesi ve düzenlemenin 1/2/2018 tarihinden itibaren kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler hakkında uygulanması amaçlanmaktadır.

Madde gerekçesinde ve metninde neler yer alıyor?

5510 sayılı Kanuna tabi olanlarla 5434 sayılı Kanuna tabi olanları eşitleyen düzenlemenin madde gerekçesine aşağıda yer verilmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi ile sosyal sigorta sistemi tek çatı altında birleştirilmiştir. Kanunun "Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller" başlıklı 44 üncü maddesinde kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin hükümler belirlenmiş ve 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayılarımn tamamlanması halinde yaşlılık aylığı bağlanabileceği hüküm altına alınmıştır. Belirlenen yaş hadleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kademeli olarak artırıldığı için 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ve Yüksek Askeri Şura kararı ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu veya 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kanunu kapsamında emekliye sevk edilen personelin çoğu emeklilik şartlarım sağlamakta iken, 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personelden bazılanna yaş şartını sağlayamadığından emekli aylığı bağlanamamıştır.

5510 sayılı Kanun kapsamında, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere yaş şartı aranmaksızın, prim Ödeme gün sayısının 9000 gün olması halinde yaşlılık aylığı bağlanacağı; ancak, 5434 sayılı Kanun kapsamında kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler ile ilgili hizmet ve yaş şartına ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmediğinden, sigortalılara aylık bağlanabilmesi için, bunlannda genel hükümler çerçevesinde, tabi oldukları hizmet süresi ve yaş şartını tamamlamaları gerekmektedir.

1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile 926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine eklenen; "Ancak albaylar ile rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızm Yüksek Askerî Şûra Başkanının kararıyla Yüksek Askerî Şûra değerlendirmesine almabilirler." hükmü ile Yüksek Askeri Şuranın değerlendirilmesine tabi tutulacak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kapsamına ilişkin değişiklik yapılmıştır.

Bu itibarla düzenleme ile, 5434 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun arasındaki farklılığın giderilmesi ve düzenlemenin 1/2/2018 tarihinden itibaren kadrosuzluktan emekliye sevk edilenler hakkında uygulanması amaçlanmaktadır. 

5510 sayılı Kanuna tabi olanlarla 5434 sayılı Kanuna tabi olanları eşitleyen düzenlemenin madde metnine aşağıda yer verilmektedir.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"5434 sayılı Kanunun mülga 39 uncu maddesi kapsamında olup, özel kanunları gereğince kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, yaş şartı aranmaksızın kadın ve erkek 25 hizmet yılını tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanır ve bağlanan aylıklar, anılan maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan yaş şartı tamamlanıncaya kadar, ödenmesini takip eden iki ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir."

5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

"GEÇÎCÎ MADDE 103- Bu Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsammda olup, 1/2/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar özel kanunları gereğince kadrosuzluktan emekliye sevk edilenlerden, yaş şartı dışındaki tabi oldukları emeklilik koşullarını kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarih itibarıyla sağlamış olanlara, emekliye sevk tarihlerini takip eden aybaşından geçerli olarak emekli aylığı bağlanır. Bunlara, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan katsayılar uygulanmak suretiyle emeklilik ikramiyesi ödenir. Ancak, yargı kararları veya tabi oldukları yaş şartım sonradan tamamlamalan nedeniyle veyahut bu Kanunun geçici 95 inci maddesinden yararlanarak bu maddenin yürürlük tarihinden önce emekli aylığı bağlanarak emekli ikramiyesi ödenenlere, bu madde hükümlerine göre ayrıca ikramiye veya ikramiye farkı ödenmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin altmcı fıkrası hükmü saklıdır. Yargı kararlan kapsammda bağlanan emekli aylıkları yine yargı kararları uyarınca kesilenlere, ödenmiş olan emekli ikramiyesi tutarlan borç çıkarılmaz, çıkarılmış borçların ödenmemiş olan kısımlan kurumlannca terkin edilir, maddenin yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar ilgilisine iade edilir. Yaş şartı aranmaksızın aylık bağlanması talebiyle açılan davalarda aynca bir başvuru şartı aranmaksızın mahkemelerce davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilir. Yargılama giderleri bunları çalıştıran kamu idareleri üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Ayrıca, ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkmda Sosyal Güvenlik Kurumunca kanun yollanna başvurulmaz ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan istinaf başvurularından vazgeçilmiş sayılır. Bu madde kapsamına girenlere daha önce ödenmiş olan emekli aylıklan ve emekli ikramiyeleri ile bunlardan uzun vadeli sigorta kollanna tabi olarak çalışmalan nedeniyle ilgililer adına ödenmiş olan sigorta primleri sosyal güvenlik destek primine dönüştürülerek, ilgili mevzuat uyannca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yararlamlan prim teşvik, destek ve indirimler usulüne uygun olarak ödenmiş ve yararlamimış sayılır. Bu madde kapsamında olanlardan;

a) îlk defa bu madde kapsamında aylık bağlanacak olanlara, kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşı ile 1/4/2023 tarihi,

b) Tabi olduğu yaş haddinin daha sonra tamamlanması nedeniyle bu maddenin yürürlük tarihinden önce aylık bağlananlara, kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşı ile tabi oldukları yaş haddini tamamlamaları üzerine bağlanan aylığın başlangıç tarihi,

c) Yargı kararları gereğince bu maddenin yürürlük tarihinden önce aylık bağlananlara ise söz konusu yargı karan gereği bağlanan aylığın başlangıç tarihi ile 1/4/2023 tarihini geçmemek üzere tabi oldukları yaş şartımn tamamlandığı tarihi takip eden aybaşı, arasında geçen süre için bu madde kapsamında ödenecek aylık tutarlan, ödenmesini takip eden iki ay içerisinde faturası karşılığında, bunları çalıştıran kamu idarelerinden tahsil edilir."

Bakmadan Geçme