AK Parti'nin 2024 Yerel Seçim Beyannamesi'nde memur, işçi, emekli için neler vadediliyor?

AK Parti'nin 2024 Yerel Seçim Beyannamesi'nde memur, işçi ve emeklilere yönelik de vaatler bulunuyor.

  • 367

AK Parti de 2024 Yerel Seçim Beyannamesi'nde memur, işçi ve emeklilerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar ve vaatler ön plana çıkıyor.

Beyannamede; AK Parti'nin 2002'deki ilk seçim beyannamesinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesine vurgu yaptığı ve merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet ve kaynak dengesinin kurulacağına dair taahhütte bulunduğu hatırlatılıyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, merkezi idare ile uyum içinde çalışması ve halkın katılımının sağlanması politikası güdüldüğü ifade ediliyor.

Beyannamede 2020'de yaşanan Covid-19 salgını sürecinde ise AK Parti'nin kriz yönetimi örnek gösteriliyor. Salgın sürecinde güçlü şehir hastaneleri altyapısı ve yerel yönetimlerin gösterdiği çaba övgüyle dile getiriliyor.

AK Parti'nin yeni vizyonu, şehirlerin salgın hastalıklara, kuraklığa, su baskınına ve depreme karşı dirençli hale getirilmesini öngörüyor.

Yükseköğretim hizmetlerinin tüm şehirlere ulaştırılmasında ve yerel yönetimlerde çalışan personelinin yetkinliklerinin artırılmasında önemli adımlar atıldığı dile getiriliyor. Yerel yöneticiler ve çalışanlar için uzmanlık kazandırma süreçlerine ağırlık verilecek.

Yardım ve destek hizmetleri konusunda da önemli adımlar atılacağı, Personelin ayrımcılık, iletişim ve yaklaşım konusundaki eğitimlerin artırılacağı dile getiriliyor.

Beyannameye göre, belediyelerde sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçişi düzenlenerek iş barışı sağlanacak. Ayrıca itfaiye ve zabıta personeline uluslararası standartlara uygun araç, gereç ve teçhizat sağlanacak.

Beyannamenin memur, işçi ve emekli ile alakalı tespit ve vaatların bulunduğu bölümleri şöyle:

"2002’deki ilk seçim beyannamemizde “Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi” başlığı altında, “İdarenin Bütünlüğü” ilkesi gereğince merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet ve kaynak dengesini kuracağımız ve aralarında koordinasyonu tam olarak sağlayacağımız vaadinde bulunarak; • Merkezi idare ile yerel yönetimler arasında görev, yetki ve kaynak paylaşımını etkinlik, verimlilik ve çağdaş yönetim ilkelerine göre belirleyecek yeni düzenlemeleri yapacağımızı, • Yerel yönetimlerin mali kaynaklarını, insan kaynaklarını, teknik altyapılarını güçlendireceğimizi, • Belediyelerin kendi arasında ve bakanlıkların taşra teşkilatları arasında görev ve yetki paylaşımını, hizmetlerde aksamaya yol açmayacak şekilde yeniden düzenleyeceğimizi, • İl idaresinin, il genel meclislerinin görev ve yetkilerinin yeniden yapılandırılacağını, • Yerel yönetim personel giderlerinin bütçelerinin yüzde 35’ini geçemeyeceğini, • Yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine, STK’lerin ve vatandaşların katılımını sağlayacağımızı ifade etmiştik.


***
2020’de ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bir yandan güçlü şehir hastaneleri altyapısı ve ulusal tedbirler, diğer yandan yerel yönetimlerimizin yüksek gayretleri neticesinde dünyada örnek gösterilen bir kriz yönetimi sergiledik.


 Şimdi şehirlerimizi salgın hastalıklar, kuraklık, su baskını, deprem gibi risklere karşı dirençli kılmak için yeni bir vizyon ortaya koyuyoruz.

***

AK Parti iktidarlarında yükseköğretim hizmetlerini ülkemizin tüm şehirlerine, her köşesine ulaştırdık. Şimdi üniversitelerimiz ile birlikte çalışarak yerel yönetimlerimizde çalışan personelimize uzmanlık kazandırma ve belediye personelimizin yetkinliğini artırma süreçlerine yoğunlaşacağız. Nitelikli yerel yöneticiler ve çalışanların desteğiyle yerel yönetimlerde hizmet kalitemizi mükemmeliyet anlayışıyla yükselteceğiz.

***
Yardım ve destek hizmetleri konusunda önyargıları ve uygulama hatalarını önlemek amacıyla öncelikli olarak personele yönelik ayrımcılık, iletişim ve yaklaşım konusundaki eğitimlerin sayısını artıracağız.

***
Yerel yönetimlerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla belediyelerimize sınav yoluyla personel alınmasını sağladık.

***

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışanların 26/1/2023 tarihi itibarıyla memur kadrolarına geçişini düzenleyerek belediyelerdeki iş barışını sağladık.

***

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışanların 26/1/2023 tarihi itibarıyla memur kadrolarına geçişini düzenleyerek belediyelerdeki iş barışını sağladık.

***

Belediye itfaiye ve zabıta yönetmeliklerinde günün şartlarına göre değişiklikler yaparak ilgili teşkilatların görevde yükselme esaslarını yeniden düzenledik. Böylelikle daha adil bir sınav yöntemi geliştirdik. İtfaiye ve zabıta personeline verilecek araç, gereç ve teçhizatları uluslararası standartlara göre güncelledik.

***

Belediyelerde genç istihdamına önem veriyoruz. Bu kapsamda çıkardığımız genelge ile yerel yönetimlerin yapım işlerinde istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20’sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla üç yıl geçmiş olan mimar, mühendis, şehir plancısı, peyzaj mimarı, iç mimar ve tekniker ünvanına sahip olma şartını getirdik.

***
Belediyelerimizin bütçeden aldıkları payları artırdık, gelirlerini çoğalttık ve personel giderlerini azaltacak tedbirler aldık. Ayrıca borçlarını yeniden yapılandırdık. Böylelikle altyapı ve üstyapı kalkınma seferberliğinde belediyelerimizin işlerini kolaylaştırdık.

***

Belediyelerdeki Kent Bilgi Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında yapılacak çalışmalarda istihdam edilmesi için insan kaynakları yetkinlik programları oluşturarak özel sektör ve belediyelere Mesleki Yeterlilik Kurumundan akredite belgeye sahip personel kazandırdık.

***

 Belediye bünyesinde çalışan kadınlara ve ihtiyacı olan erkeklere daha fazla esnek çalışma imkanlarının sunulmasını sağlayacağız.

***

Eğitimde veya istihdamda olmayan (NEET) gençlere özel mesleki eğitim faaliyetlerinin ve sertifikalandırmaların artırılmasını ve çalışan/çalışacak gençlere mesleki eğitim ve kurs programlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

***

Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışanların 26/1/2023 tarihi itibarıyla memur kadrolarına geçişini düzenleyerek belediyelerdeki iş barışını sağladık.

***

Aile bireylerinin beraber zaman geçirebildikleri atölyeleri, çocuk oyun alanları, kreşleri, havuzları, spor salonları, toplantı salonları, kafeteryaları ve diğer birimleriyle tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile eğitim alabildikleri aile yaşam merkezleri kurduk. Ev kadınları ve çalışan kadınlar arasında sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi adına lokaller tesis ettik.
***
Bu genel çerçeve içinde şehir ekonomileri veya ekonomik belediyecilik alanında; • İş ve yatırım bağlantılı altyapı yatırımlarına öncelik vereceğiz. Bu kapsamda organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar gibi üretim merkezlerinin altyapı ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Aynı zamanda gerekli altyapı ve üstyapı yatırımlarını sürdüreceğiz. • Bu merkezlerde işletmeler için rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapacak, çalışanların temel ihtiyaçları başta olmak üzere şehir bazlı hizmet ve kalite koşullarını iyileştireceğiz. Toplu taşıma sistemleri, sosyal konutlar ve sosyal donatılar planlanırken üretim merkezlerinin ihtiyaçlarını sistemli bir şekilde ele alacağız."

 

Bakmadan Geçme