12 başlıkta 2024'te işsizlik maaşı hakkında bilinmesi gereken her şey

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gerekenleri 12 başlıkta derledik.

  • 134

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gerekenleri MEMUR5.COM editörü 12 başlıkta derledi:

1- İşsizlik ödeneği nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

2- İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları nelerdir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

3- İşsizlik ödeneğine başvuru nasıl yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekaletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

4- İşsizlik ödeneğine hak kazananlara sunulan hizmetler nelerdir?

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Yeni bir iş bulma

Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

5- İşsizlik Ödeneğinin Süresi ne kadardır?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

6- İşsizlik Ödeneği Miktarı ne kadardır?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2024 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Oranı

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay 2024 Yılına Ait Asgari Ücretle Çalışan

20.002,50

8.001,00

0,00759

7.940,27

Son 4 Ay 25.000 TL ile Çalışan

25.000,00

10.000,00

0,00759

9.924,10

Son 4 Ay 41.000 TL ile Çalışan

41.000,00

 16.002,00(*)

0,00759

15.880,54

(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için sigortalı işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır.

7- İşsizlik ödeneğinden hangi kesintiler yapılmaktadır?

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

8- İşsizlik ödeneğinin hangi dönemlerde ödenir?

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTT Bank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA

İşsizlik maaşı, sigortalı kişilere belirli bir süre ve miktar dahilinde ödenen bir destek. Başvuruda bulunmak için belirli koşulları karşılamak icap eder. İşsizlik ödeneğine başvuru, işsiz kaldıktan sonra son 30 gün içinde İŞKUR birimine şahsen ya da online olarak yapılmaktadır. Başvuruların gecikmesi hak sahipliği süresinden düşürülebilmekte. İşsizlik ödeneği başvurusuyla iş arayan kaydı yapılır ve danışmanlık hizmetleri sağlanır.

Ödeneğin miktarı, son dört aylık prime esas kazançlara göre hesaplanır ve aylık asgari ücretin %80'ini geçemez. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Başvuruların sonuçları aylık olarak işsizin kendisine ödenir.

İşsizlik ödeneği alırken, belirli koşulların yerine getirilmemesi durumunda ödenek kesilebilir. Ödenekten yararlananlar, değişiklikleri en yakın İŞKUR birimine bildirmelidir. İşsizlik ödeneğinin yeniden başlatılması, belirli şartlar altında mümkün olabiliyor.

9- İşsizlik ödeneğinin kesildiği haller nelerdir?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,

Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,

işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

10- Sağlık hizmetinden yararlanmak mümkün müdür?

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

11- İşsizlik ödeneği alırken yapılması gerekenler nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

- İkamet adresinin değişmesi,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,

- Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,

- Silahaltına alınılması,

- Yurtdışına çıkılması,

- Bir işte çalışmaya başlanması veya

- Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

12- İşsizlik ödeneğinin yeniden başlatılması mümkün müdür?

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR'a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

 

Bakmadan Geçme