Uzman doktorun emekli maaşı tıp profesörünün emekli maaşını geçti

Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında emekli maaşlarında şaşırtıcı dengesizlikler ortaya çıkmaya başladı. Bir tıp profesörünün uzman doktordan daha az emekli maaşı almasına tanık olundu.

  • 254

Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında emekli maaşlarında şaşırtıcı dengesizliklerden birini MEMUR5.COM editörü analiz etti. Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında emekli maaşlarında şaşırtıcı dengesizlikler ortaya çıkmaya başladı. Bir tıp profesörünün uzman doktordan daha az emekli maaşı almasına tanık olundu.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 84. maddesinde yapılan değişiklik sonrasında emekli maaşları arasında ciddi dengesizlikler çıkmıştı. 5434 sayılı Kanunun ek 84. maddesinde yer alan düzenleme ile getirilen yenilikler 4 başlıkta şöyle:

1- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (26.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (20.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır.

2- Yapılacak ödeme, ölenlerin mülga 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerine mülga 68 inci maddede belirtilen oranlar üzerinden ödenir.

3- İlave ödemeden yararlanacaklardan, sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır. Bu fıkra uyarınca ilave ödemeleri kesilenlerin, çalışmalarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilave ödemeleri, çalışmalarının sona erdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yeniden ödenmeye başlanır.

4- Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.

Bu düzenleme sonrasında, 25 yıllık Uzman Doktorun emekli olması halinde alacağı emekli maaşı 43.821 TL ve ikramiyesi 704.794,51 TL'dir. Aynı durumda olan Tıp Profesörünün alacağı emekli maaşı ise (Hizmet süresi 3 yıldan fazla) 42.757 TL ve ikramiyesi 776.012 TL olmuştur.

Aynı durumda olan pratisyen doktorun ise 38.966  TL emekli maaşı ve ikramiyesi 704.794,51 TL olmuştur.

Uzman doktorun emekli maaşının tıp profesörünün emekli maaşını geçmesi normal şartlar altında kabulü mümkün olmayan bir durumdur. Ancak gelinen nokta işte bu.

 ÖZET

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 84. maddesinde yapılan değişiklikler, emekli maaşlarında belirgin bir dengesizliğe neden oldu. Yapılan düzenlemeyle, tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylıklarına ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeler, ölenlerin dul ve yetimlerine de belirli oranlarla veriliyor. İlave ödemelerden yararlananlar arasında sosyal güvenlik destek primi ödeyenler de bulunuyor. Ödemeler, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren kesilebiliyor ve kesilenlere geri alınmak üzere kanuni faizlerle geri ödeme yapılıyor. Düzenleme, 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin belirli kapsamındaki sigortalılara ve hak sahiplerine de uygulanıyor. Bu değişiklikler sonrasında, 25 yıllık uzman doktorun alacağı emekli maaşı 43.821 TL ve ikramiyesi 704.794,51 TL iken, aynı süreye sahip tıp profesörünün maaşı 42.757 TL ve ikramiyesi 776.012 TL olarak belirlendi. Bu durum, uzman doktorun tıp profesörünün emekli maaşını geçmesiyle beklenmedik bir sonuç doğurduğundan, kanundaki değişikliklerin emekli maaşları üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Bakmadan Geçme