Zabıta memuru sınavsız olarak zabıta müdürü kadrosuna atanabilir mi?

  • 231

Zabıta memurunun sınavsız olarak zabıta müdürü kadrosuna atanması mümkün müdür?

Zabıta memuru unvanlı kadroda 27/03/2014 tarihi itibarıyla göreve başlayan önlisans mezunu personelin, daha önce 30/09/2010-31/12/2012 tarihleri arasında uzman erbaş olarak görev yapmış olması halinde;

1- Zabıta müdürü kadrosuna sınavsız atanması mümkün müdür?

2- Uzman erbaşlıkta geçen süreler torba kadro için atanmada dikkate alınır mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin (B) bendinde, “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4’üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabileceği belirtilerek atanma için gerekli hizmet süreleri belirlenmiştir.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan, Ek-4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinin (I) sayılı Memur Kadro Kütüğü’nde zabıta müdürü kadrosunun en alt ve üst derece aralıkları 1-4 üncü derece olarak belirlenmiş olup 657 sayılı Kanun’un 68’inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan 1 ve 4’üncü derece aralığındaki kadrolara atanabilme şartlarını taşıması halinde atama işleminin gerçekleştirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17’nci maddesinde, “Bu yönetmeliğin 6’ncı maddesinde sayılan unvanlardan zabıta daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır: ....” hükmü yer almaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in “Kadro kütükleri” başlıklı 15’inci maddesinde ise, “Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren mahalli idarelerdeki memur kadroları, yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü’nde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirlenen en alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır.

Sürekli işçi kadrolarının iptal, ihdas ve değişikliklerinde yönetmeliğin ekinde yer alan Ek4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüğünden (II) Sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri İşçi Kadro Kütüğü esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr yönetmelik eki Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü’nde zabıta müdürü kadrolarının derece aralığı 1-4 olarak belirlenmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- Askeri kurum ve kuruluşların genel bütçeye dahil daireler olarak 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yer aldıkları dikkate alındığında, belediye başkanlığınızda devlet memuru olarak görev yapan personelden 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında daha önce hizmetleri bulunanların, söz konusu kanunlar kapsamında geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanun’un 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında dikkate alınması gerekmektedir.

2- Zabıta memuru kadrosunda görev yapan personelin 10 yıl hizmetinin bulunması ve önlisans eğitim şartını sağlaması halinde 3 veya 4’üncü, lisans eğitim şartını sağlaması halinde ise 1, 2, 3 veya 4’üncü dereceli zabıta müdürü kadrosuna atanması mümkündür.

Bakmadan Geçme