Yargıtay işçilerin 'İhbar tazminatından feragat ettim' imzalalarını gerçekçi bulmadı

Yargıtay, işçilerin ihbar tazminatı hakkından vazgeçmelerinin geçerli olmadığına dair emsal nitelikte bir karar verdi. Yüksek mahkeme, ihbar tazminatından feragat edildiğine dair işçilerin imzalarını gerçekçi bulmadı.

  • 166

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçilerin ihbar tazminatı hakkından feragat etmelerinin geçerli olmadığına dair önemli bir karar aldı. Kararda, işverenin işçilere ihbar tazminatı ödenmesi karşılığında iş akdinin feshedildiği belirtildi. Dolayısıyla, işçilerin ihbar tazminatı hakkından vazgeçmelerinin, işçi haklarına aykırı olduğuna hükmedildi.

Dava dosyasına göre, davacı işçi 2005 yılından 2009 yılına kadar bir iş yerinde çalıştığını, iş akdinin sonlandırılması sırasında işverenin kendisine ihbar tazminatından feragat etmesi gerektiği yönünde baskı yaptığını iddia etti. Ancak Yargıtay, işverenin bu yöndeki talebinin hukuken geçerli olmadığına hükmetti.

Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda işçinin ihbar tazminatı talebi reddedilmişti. Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak işçinin ihbar tazminatı hakkının geçerli olduğunı kararlaştırdı,

Bu kararla birlikte işçilerin, iş akdinin feshi sırasında ihbar tazminatı hakkından vazgeçmelerinin geçerli olmadığına ve bu yönde yapılan taleplerin hukuka aykırı olduğuna dair önemli bir emsal oluşmuş oldu.

İşverenlerin, işçilerin haklarını korumak ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde iş akdini sonlandırmakla yükümlü olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda işçilerin haklarını aramak adına Yargıtay'ın bu kararı, işçi hakları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MEMUR5.COM, konuyla ilgili gelişmeleri takibe devam edecek.

"İçtihat Metni" 

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ 
 
DAVA :Davacı, ihbar tazminatı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. 
Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir. 
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 
 
Y A R G I T A Y K A R A R I 
 
A) Davacı İsteminin Özeti: 
Davacı, 09/09/2005 tarihinden 05/02/2009 tarihine kadar davalıya ait iş yerinde çalıştığını, 05/02/2009 tarihinde kendisine fesih yazısı verilmeden önce "bundan böyle hiç bir işçiye ihbar tazminatı ödemesi yapılmayacağını, ihbar tazminatından feragat etmezse kıdem tazminatı alamayacağı" korkutmasıyla ihbar tazminatından feragat ettiğine ilişin bir feragat yazısı alındığını, 05/02/2009 tarihli iş akdinin feshine ilişkin yazının kendisine tebliğ edildiğini, böylelikle doğmamış haktan feragat ettirildiğini, bunun yasal olmadığını, iradesinin sakata düşürülmesi suretiyle alınan feragat yazısının geçersiz olduğunu iddia ederek fazlaya ilişkin hakkı saklık kalmak kaydı ile 3.000 TL ihbar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 
B) Davalı Cevabının Özeti: 
Davalı, davacının davalı birlik tarafından iş akdinin fesih edildiği hususunun doğru olmadığını, davacının kendi isteği ile iş akdini sona erdirdiğini, bu nedenle ihbar tazminatını hak etmediğini belirterek açılan davanın reddini savunmuştur. 
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: 
Mahkemece, davacının, ihbar tazminatından vazgeçme olgusunu yeni bir iş bulması nedenine bağlı tuttuğu, aslında ihbar tazminatının iş akdinin feshinden sonra yeni bir iş buluncaya kadar dönemin ücretlendirilmesi niteliğinde olmadığı, iş akdinin feshinde yasal olarak önceden bildirimde bulunulmamasının bir tazminatı niteliğinde olduğu, işçinin bildirim şartına uymadan işi bırakıp giderse işverene tazminat ödemek zorunda olduğu, ihbar tazminatının sadece işverenin ödeyeceği bir tazminat olmadığı, aynı şekilde fesih bildirim süresine uymayan işi bırakan işçinin de işverene karşı tazminat ödemekle yükümlü olduğu, ihbar tazminatının süresi belirsiz iş sözleşmelerinin feshinde haklı bir sebep bulunmadığı halde bildirim süresine uymayan tarafça diğer tarafa ödenmesi gerektiğini, Yargıtayın bir kararında, "İhbar tazminatı yeni bir iş arama olanağı sağlama amacına yönelik olup emekliye ayrılan bir işçi için ihbar tazminatı verilmesi, tazminatın mahiyeti ile bağdaşmaz." denildiğini, bu nedenlerle davacının ihbar tazminatını hak etmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
D) Temyiz: 
Kararı davacı temyiz etmiştir. 
E) Gerekçe: 
Yerel mahkemece yapılan yargılama sonunda davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ise de mahkemenin bu kabulü dosya kapsamına uygun değildir. 
Davalı işveren 05.02.2009 tarihli fesih yazısında kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle iş akdinin feshedildiğini bildirdiğine göre işçinin ihbar tazminatı alacağından vazgeçmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki davacı işçi feragat dilekçesinin daha önce alınıp tarih kısmının fesihten sonra atıldığını iddia etmektedir. Söz konusu feragat dilekçesi incelendiğinde ilk bakışta tarih kısmının farklı bir kalemle yazıldığının görülmesi bir yana bu husus varit olmasa bile işverenin yukarıda sözü edilen yazılı fesih bildirimi içeriğine göre davacının ihbar tazminatı alacağının hüküm altına alınması gerekirken hatalı değerlendirme sonucu reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. 
F) Sonuç: 
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 02/05/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

memur5.com

Bakmadan Geçme