Sözleşmeli personelden iş güvenliği uzmanı olanlara ek ödeme imkanı

  • 137

Sözleşmeli personel iş güvenliği uzmanlığı ek ödemesi alabilir mi?

Belediyede 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda tam zamanlı olarak istihdam edilen personele, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilmesi durumunda ücret ödenebilir mi?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8’inci maddesinin 7’nci fıkrasında, “Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 8/9/2023 tarihli ve E-59461153-045.99-286288 sayılı görüş yazısında da belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde görev yapan her statüdeki personelden iş sağlığı ve güvenliği sahip olanlar arasından görevlendirme yapılabileceği belirtilmiştir.

Buna göre, belediyede 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda tam zamanlı olarak istihdam edilen personelin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilecek ve mevzuatta öngörülen ilave ödemeden yararlanabilecektir.

Bakmadan Geçme