• Haberler
  • Memur
  • Sözleşmeli erbaş ve erlere uzman erbaş olma hakkı getiriliyor

Sözleşmeli erbaş ve erlere uzman erbaş olma hakkı getiriliyor

Meclise sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri personel sisteminin geliştirilmesi, tecrübe kazanmış personelin çalışmasından faydalanmaya devam edilmesi amacıyla sözleşmeli erbaş ve erlerin bağlı olduklan kuvvet komutanlıklarında statü geçişi kapsamında uzman erbaşlığa geçebilmelerinin sağlanması ile aranacak genel niteliklerin belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır.

Kanun teklifinde neler yer alıyor?

Kanun teklifinin sözleşmeli erbaş ve erlerin uzman erbaşlığa geçirilmeyi düzenleyen 53 üncü maddesine aşağıda yer verilmiştir:

MADDE 53- 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Uzman erbaşlığa geçirilme:

EK MADDE 5- (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden bu fıkradaki şartları sağlayanlar; kuvvet komutanlıklarının, Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç duyacağı miktar kadarı, aynı kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içerisinde olmak şartı ile uzman erbaşlığa nasbedilirler. Uzman erbaşlığa geçirilmeye ilişkin usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) En az lise mezunu olmak veya komando nitelikliler için en az ilköğretim okulu mezunu olmak.

b) Uzman erbaş olmaya istekli olmak.

c) Başvuru tarihinde ikinci hizmet yılını tamamlamış olmak.

ç) Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak.

d) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda ve bu Kanuna göre yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, kişisel ve ahlakî niteliklere, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, mesleki yeterliliğe ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak.

e) Tabi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa naspedilecekler;

a) Uzman çavuş rütbesinde göreve başlatılırlar.

b) Tabi tutulacakları eğitimler esnasında özlük haklan yönünden sözleşmeli erbaş ve er statüleri devam eder. Eğitimlerde başanh olamayanlar ile kendi isteği ile ayrılanlardan, istekli olan ve sözleşmeli erbaş ve er olmak için gerekli olan şartları kaybetmemiş olanlar sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmete devam ettirilirler. Eğitimini başarıyla tamamlayarak, bu madde kapsamında uzman erbaş naspedilenler için, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen intibak dönemi uygulanmaz.

c) Bu personelin sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri uzman erbaşlık hizmet süresinden sayılmaz."

Bakmadan Geçme