Sınavsız ayniyat saymanı olarak atanabilir miyim?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda görev yapan bir memurun sınava girip başarılı olmadan Sayman kadrosuna atanıp atanamayacağına ilişkin ilgili kritik bir görüş verdi.

  • 158

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışmakta olan ilgili personelin görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında yer alan ayniyat saymanı kadrosuna naklen atanıp atanması mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi” başlıklı 76’ncı maddesinde; “Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68’inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığı’na gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında görevde yükselmeye tabi kadrolar hizmet gruplarına ayrılarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda bulunan personelin ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için gerekli öğrenim süresi ile alt hizmet süresi ve görevde yükselme sınavında başarılı olma şartlarının sağlanması durumunda ayniyat saymanı kadrosuna atanabilecektir.

Bakmadan Geçme