• Haberler
  • Memur
  • PTT Kanunu'nda 4 değişiklik: Liman başkanlıklarındaki fazla çalışmaya ek ücret

PTT Kanunu'nda 4 değişiklik: Liman başkanlıklarındaki fazla çalışmaya ek ücret

7519 sayılı Kanunla PTT Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, PTT'ye ait şirketlerde personel alımı kuralları yeniden düzenlenmiş ve liman başkanlıklarındaki fazla çalışmaya ek ücret getirildi.

7519 sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte PTT Teşkilat Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. Kanun kapsamında, öncelikle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm yeniden düzenlendi; artık PTT'ye ait şirketlerde kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımı süreçleri belirli kurallar dahilinde yapılacak. Ayrıca, PTT'de idari hizmet sözleşmeli personel için disiplin cezaları ve uygulamaları ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu çerçevede, disiplin cezalarının türleri ve disiplin amirleri tarafından verilecek cezalar net bir şekilde tanımlandı. Kanunun diğer bir düzenlemesi ise liman başkanlıklarında fazla çalışma yapan personele ek ücret ödenmesini içeriyor. Buna göre, belirli şartlar altında limanlarda fazla çalışma yapılması halinde ilgili personele ek ücret ödenmesi sağlanacak. Bu düzenlemeler, PTT Teşkilatı'nın işleyişini ve personel politikalarını önemli ölçüde etkileyecek nitelikte.

Getirilen düzenmeler

1- AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ HÜKÜM DÜZENLENDİ MADDE

22- 6475 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. "(7) Sermayesinin yarıdan fazlası PTT'ye ait olan şirketlerde kamu kurum ve kuruluşlarına personel istihdam edilmesine dair mevzuat hükümlerine tabi olunmaksızın 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel istihdam edilir. Şirketlerde istihdam edilecek personelin işe alınması ve mali hakları hususlarında; görev yapılan unvan, eğitim, tecrübe, dil bilgisi ve alanında uzmanlığı esas alınmak kaydıyla ilgili şirketlerin yönetim kurulları yetkilidir." Anayasa Mahkemesince İptal edilen hüküm şu şekildeydi: "Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz."

2- PTT KANUNU'NA 3 YENİ EK MADDE EKLENDİ

MADDE 23- 6475 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Disiplin cezalarının çeşitleri ve uygulanacak haller

EK MADDE 1- (1) PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personele uygulanacak disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve haller hakkında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır. Ancak; a) Aylıktan kesme cezası; brüt sözleşme ücretinden 1/30 ila 1/8 arası oranlarda kesinti yapılması, b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası; brüt sözleşme ücretinden 1/4 ila 1/2 arası oranlarda kesinti yapılması, c) Devlet memurluğundan çıkarma cezası; bir daha PTT'de herhangi bir göreve alınmamak üzere sözleşmenin feshi, suretiyle uygulanır. (2) PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak görev yapan personel hakkındaki disiplin işlemlerine ilişkin, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının "Disiplin" başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır."

MADDE 24- 6475 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve kurullar EK MADDE 2- (1) Disiplin işlemleri; disiplin amirleri, Teşkilat Disiplin Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunca yürütülür. (2) Uyarma, kınama ve 1/30 ila 1/8 arası ücret kesintisi yapılması cezası disiplin amirleri; 1/4 ila 1/2 arası ücret kesintisi yapılması cezası merkez teşkilatında Merkez Disiplin Kurulu, taşra teşkilatında ise Teşkilat Disiplin Kurulu; sözleşmenin feshi cezası Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir. (3) Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri ve disiplin kurulları, disiplin kurullarının kuruluşu, üyeleri, çalışma ve karar usulü, disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların yetki ve sorumlulukları ve diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 25- 6475 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Görevden uzaklaştırma

EK MADDE 3- (1) Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmasında sakınca görülen personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir. Görevden uzaklaştırmaya; atamaya yetkili amirler, müfettişler ve denetçiler yetkilidir. (2) Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler, 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının "Görevden Uzaklaştırma" başlıklı Sekizinci Bölümünde yer alan hükümlere göre yapılır."

- LİMAN BAŞKANLIKLARINDAKİ FAZLA ÇALIŞMAYA EK ÜCRET GELDİ MADDE

27- 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Çalışma zamanı ve mesai dışı hizmet bedeli

EK MADDE 2- (1) Bölge liman başkanlıkları ve liman başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen denetim, ölçüm, belgelendirme ve diğer denizcilik işlemlerinin normal çalışma saatleri içinde yapılması esastır. Ancak, bu saatler dışında veya tatil zamanlarında işin yapılacağı bölge liman veya liman başkanlığınca, gerekli önlemler alınmak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenecek mesai dışı hizmet bedelinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması şartıyla işlem yapılabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenler ve kontrol eder. (2) Birinci fıkra kapsamında; bölge liman veya liman başkanlığınca yürütülen fazla çalışmalar karşılığında elde edilen gelirlerden, bu başkanlıklarda fiilen görev yapıp mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan memur veya sözleşmeli personelden ilgili mevzuatı kapsamında denetim yapmaya yetkili olanlara ve denetim konusunda eğitim alarak yetkilendirilmiş olanlara saat başına 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşmamak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen tutarda ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu madde kapsamında ödeme yapılanlara diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez."

Bakmadan Geçme