Mühendisler sınavsız olarak müdür kadrosuna atanabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne Mühendis kadrosunda görev yapan personelin sınavsız ve genel hükümlere göre müdür kadrosuna asaleten atanıp atanmayacağı gibi basit bir soru sorulmuştur. Doğrusu bu sorunun bir kamu kurumu tarafından sorulmasını anlamak mümkün değildir.

  • 130

Mühendis kadrosunda görev yapan personelin sınavsız ve genel hükümlere göre müdür kadrosuna asaleten atanması mümkün müdür?

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5'inci maddesinde; “(1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir: a) Yönetim hizmetleri grubu; 1) Müdür, şube müdürü, 2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi. ...» hükmü ile 19'uncu maddesinde; “... e) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamalar, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Mühendis unvanlı kadrodan 5'inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (c) bendinde sayılan kadrolar ile daha alt düzeydeki diğer kadrolara; en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren diğer unvan değişikliğine tabi kadrolardan, aynı fıkranın (d) bendinde sayılan kadrolara; unvan değişikliğine tabi diğer kadrolardan ise aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolara, söz konusu kadrolar için aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımak kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atama yapılabilir. ...” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, mezkûr Yönetmelikte mühendis unvanlı kadrolardan sınavsız ve genel hükümler çerçevesinde atama yapılabilecek kadrolar açıkça sayılmış olup ilgili personelin müdür kadrosu için görevde yükselme sınavına girerek başarılı olması halinde atanması mümkün bulunmaktadır.

Böyle bir sorunun Bakanlığa sorulmasının üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Eğer bu kadar basit bir soru soruluyorsa ilgili belediyenin personel biriminde ciddi bir bilgi açığı olduğunu göstermektedir. 

Bakmadan Geçme