• Haberler
  • Memur
  • Memurların yan ödeme kararnamesinde 7 maddelik değişiklik

Memurların yan ödeme kararnamesinde 7 maddelik değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda önemli değişiklikler yapıldı. Bu karar, 2024 yılı boyunca uygulanacak şekilde düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Karar, 2024 yılında da uygulanacak şekilde düzenlendi.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar, Resmi Gazetede yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 8702 sayılı karar, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Karar kapsamında, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki maddeler öne çıkıyor:

1. Özel Hizmet Tazminatı: Üst yönetim ve genel idare hizmetleri bölümündeki sayman kadrolarına ayniyat saymanı ve diğer saymanlar eklendi. Ayrıca, yüksekokul sekreteri unvanı da eklendi.

2. Diğer Tazminatlar: Eğitim-öğretim tazminatında çeşitli değişiklikler yapıldı. Makine Teknolojisi, Kimya Teknolojisi ve Hayvan Sağlığı gibi alanlarda isim değişiklikleri ve kapsam genişletmeleri gerçekleştirildi.

3. Din Hizmetleri Tazminatı: Diyanet Akademisi eğitim görevlilerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görev yapanlara tazminat oranları belirlendi.

4. Adalet Hizmetleri Tazminatı: Müdür ve sayman kadrolarına ayniyat saymanı ve diğer saymanlar eklendi.

5. Yeni Okul ve Kurumlar: Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Özel Eğitim Okulları yeni cetvele eklendi.

Değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, belirli maddeler 15 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Cumhurbaşkanı, kararın hükümlerini yürütmekle yetkilendirilmiştir.

Karar, devlet memurlarının maaş ve tazminatlarına doğrudan etki edeceğinden, kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Yeni düzenlemeler, memurların yan ödeme kalemlerinde çeşitli iyileştirmeler ve eklemeler yaparak daha kapsayıcı hale getirildi.

 

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8702

Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2024 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

    MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2024 yılında da devam olunur.

    MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı "Özel Hizmet Tazminatı" Cetvelinin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri" bölümünün;

    a) 10 uncu Grubunun 5 inci, 12 nci Grubunun 1 inci, 13 üncü Grubunun 1 inci ve 15 inci Grubunun 1 inci sıralarında yer alan "Sayman," ibareleri "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

    b) 13 üncü Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Enstitü Sekreteri," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yüksekokul Sekreteri," ibaresi eklenmiştir.

    c) 16 ncı Grubunun 4 üncü sırasında yer alan "Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymam ve Diğer Saymanlar (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil)," şeklinde değiştirilmiştir.

    MADDE 3- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (II) numaralı sırasının;

    a) (a) bendinde yer alan "Makine Teknolojisi," ibaresi "Makine ve Tasarım Teknolojisi," şeklinde değiştirilmiş, "Tasarım Teknolojileri," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

    b) (b) bendinde yer alan "Kimya/Kimya Teknolojisi" ibaresinden sonra gelmek üzere "(Kimya Teknolojisi alan derslerini okutanlar)" ibaresi eklenmiş, "Matbaa, Meteoroloji," ibaresi "Maden, Matbaa Teknolojisi," şeklinde ve "Tarım Teknolojileri," ibaresi "Tarım," şeklinde değiştirilmiştir.

    c) (c) bendinde yer alan "Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği," ibaresi "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı," şeklinde, "Sağlık;" ibaresi "Sağlık Hizmetleri;" şeklinde değiştirilmiştir.

    ç) (d) bendinde yer alan "Bahçecilik, El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Sanat ve Tasarım;" ibaresi "El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Plastik Sanatlar;" şeklinde değiştirilmiştir.

    d) (e) bendinde yer alan "Büro Yönetimi," ibaresi "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı," şeklinde ve "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri," ibaresi "Halkla İlişkiler," şeklinde değiştirilmiş, "Eğlence Hizmetleri," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 4- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "B. Din Hizmetleri Tazminatı" bölümünün (b) bendinin başına "Diyanet Akademisi" ibaresi eklenmiş, (c) bendinde yer alan "Diyanet İşleri Başkanlığı" ibaresi "Diyanet Akademisi" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

    "f) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Diyanet Akademisine tahsisli eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

    -1 inci dereceden aylık alanlar :115

    -2 nci dereceden aylık alanlar : 111

    -3 üncü dereceden aylık alanlar : 109

    -4 üncü dereceden aylık alanlar : 105

    -Diğer derecelerden aylık alanlar :90

    g) (c) bendinde sayılanlardan Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi Müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara ayrıca :10"

    MADDE 5- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "F. Adalet Hizmetleri Tazminatı" bölümünün 1 inci sırasının (b) bendinde yer alan "Müdür ve Sayman" ibaresi "Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Sayman" şeklinde,

    MADDE 6- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "G" bölümünün (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Sayman," ibaresi "Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

    MADDE 7- Aynı Kararın eki (V) sayılı Cetvele aşağıdaki sıralar eklenmiştir.

    "28 Çok Programlı Anadolu Lisesi (mesleki ve teknik eğitim programları)

    29 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    30 Mesleki ve Teknik Özel Eğitim Okul ve Kurumları"

    MADDE 8- Bu Kararın;

    a) 2 nci maddesinin (b) bendi ile 4 üncü maddesi 15/7/2024 tarihinde,

    b) Diğer hükümleri 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

    MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bakmadan Geçme