Memurlara yapılan yan ödeme zammı nedir?

Memurlara yapılan yan ödeme zammını açıklamaya çalışacağız.

  • 119

Yan Ödeme Aylığı (Zamlar):

Yan ödeme puanı ile yan ödeme katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır.

657 sayılı Kanunun 152’nci maddesi gereğince ödenmesi öngörülmüştür. Hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154’üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur.

Yan ödeme puanları, 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı BKK’nin I sayılı Cetvelinde belirlenmiştir (Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar).

Gelir ve damga vergisine tabidir.

657 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken zamlar:

➢ İş Güçlüğü Zammı

➢ İş Riski Zammı

➢ Mali Sorumluluk Zammı

➢ Temininde Güçlük Zammı

Yan Ödeme Aylığı = Yan Ödeme Puanı X Yan Ödeme Katsayısı

Bakmadan Geçme