Mahalli İdareler Personeli İstihdam Rehberi

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Oldukları Mahalli İdare Birlikleri Personel İstihdam Rehberini okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz.

  • 99

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUKLARI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ PERSONEL İSTİHDAM REHBERİ
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu Rehber, mevcut mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.


i İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER....................................................................................................................................... i
KISALTMALAR....................................................................................................................................ii
GİRİŞ...................................................................................................................................................... 1
1- BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ
İDARE BİRLİKLERİNE MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI.................. 2
A) Personel alımı yapılabilmesi için personel gider oranının tespiti ve kadro ihdası ................. 2
1- Personel gider oranı.................................................................................................................. 2
2- Atama Yapılacak Boş Kadronun Bulunması ......................................................................... 3
B) İlk defa memur ve sözleşmeli personel alım işlemleri............................................................... 3
1- İlk defa atama izni..................................................................................................................... 3
2- Sınava başvuru şartları ............................................................................................................ 4
3- Sınava başvuru için özel şartlar............................................................................................... 5
4- Sınava başvuru için gerekli belgeler........................................................................................ 5
5- Sınava başvuru ve sınav konuları............................................................................................ 6
6- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı......................................................................... 6
7- Atama işlemleri ......................................................................................................................... 6
8- Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin önem arz eden durumlar ....................................... 6
C) Sürekli işçi ve geçici işçi istihdamı.............................................................................................. 7
Ç) İdarenin sermeyesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi istihdamı............. 9
1- Personel gider oranının hesaplanmasında esas alınan kriterler........................................... 9
2- Şirketlerde iş alınacaklarda aranılan nitelikler ................................................................... 10
2- ÖZELLİK ARZ EDEN DİĞER PERSONEL İSTİHDAM TÜRLERİ ..................................... 10
A) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atama işlemleri .................................................... 10
1- Atama izni ve sınav duyurusu................................................................................................ 11
2- Sınava kabul için özel şartlar................................................................................................. 12
3- Sınava başvuru........................................................................................................................ 12
4- Sınavın yapılması .................................................................................................................... 12
5- Uygulamalı sınav..................................................................................................................... 12
6- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı....................................................................... 13
7- Atama işlemleri ....................................................................................................................... 13
B) Müfettiş, mali hizmetler uzmanı ve iç denetçi alımı işlemleri ................................................ 13
C) Özel kalem müdürü atama işlemleri ........................................................................................ 14
Ç) Büyükşehir belediyelerine genel sekreter ile su idarelerine genel müdür ve yönetim kurulu üyesi atama işlemleri........... 14
D) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen atama  işlemleri........... 15
E) 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuşların 657 sayılı Kanuna göre açıktan atanması ........ 15

ii KISALTMALAR

EKPSS : Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı
İdare : Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri
İŞKUR : Türkiye İş Kurumu
KHK : Kanun Hükmünde Kararname
KPSS : Kamu Personeli Seçme Sınavı
ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
Şirket : Sermayesinin yarısından fazlasına belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların
üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin sahip olduğu şirketler

GİRİŞ
Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel istihdamı; memur, sözleşmeli personel ve işçi (sürekli işçi ve geçici işçi) olmak üzere 3 statüde yapılmaktadır.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre, memur statüsünde muhtelif unvanlarda,  bilgisayar işletmeni, memur, mühendis, tekniker, teknisyen, zabıta memuru, itfaiye eri gibi personel; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda mühendis, avukat, programcı gibi unvanlı personel ve 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre işçi (sürekli işçi ve geçici işçi) istihdam edilmektedir.

Öte yandan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin şirketlerinde işçi statüsünde personel istihdamı mümkün bulunmaktadır.

Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel istihdamı ile ilgili olarak ilgili mevzuatta temel bazı sınırlılıklar öngörülmüştür.
Söz konusu sınırlılıklardan ilki norm kadro ilke ve standartlarıdır. Buna göre, ilgili idareler, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki cetvellerde unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanamamakta ve belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamını aşacak şekilde personel alımı yapamamaktadır.

Belirtilen diğer sınırlılık ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 8 inci fıkrasında yer almıştır. Buna göre, ilgili idarelerin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin %30'nu aşamayacaktır. Sözü edilen oran, nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde %40 olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, cari yıl personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamamaktadır.

Çalışmada, ilgili idarelerin personel alımına ilişkin süreçler belirli bir tasnif usulü gözetilerek açıklanmıştır. Buna göre çalışmanın birinci başlığında genel alım ilkeleri, ikinci başlığında ilk alıma ilişkin açıklamalar, üçüncü başlıkta işçi alımına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Diğer başlıklarda ise özellik arz eden personel alımlarına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

1- BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNE MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI

A) Personel alımı yapılabilmesi için personel gider oranının tespiti ve kadro ihdası Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde memur, sözleşmeli personel ile işçi istihdam edilebilmesi için personel gider oranının yasal sınırların altında olması ve norm kadro standartları cetvelinde ilgili idarenin bulunduğu grupta ihdas edilebilecek kadro veya ihdas edilmiş kadrolarının bulunması gerekmektedir.

1- Personel gider oranı Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici işçi istihdam edilebilmesi için yıllık personel giderlerinin gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin %30'nu aşmaması gerekmektedir. Bu oran nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde %40 olarak uygulanmaktadır.
Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planının 830.01 Personel Giderleri bütçe tertibinde;
830.01.01 Memurlar,
830.01.02 Sözleşmeli Personel,
830.01.03 İşçiler,
830.01.04 Geçici Personel,
830.01.05 Diğer Personel,
bütçe kalemlerinde personel gider oranının hesaplandığı tarihe kadar gerçekleşen tutarlar ile bu tarihten cari yıl sonuna kadar ödenmesi gereken tahmini tutarların toplamının, en son yıl gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı ile güncellenmiş değerine oranlanması suretiyle hesaplanmaktadır.
A) Personel gider oranının %30 veya %40’ın altında olması
-Bakanlığımızın “ilk defa atama izni” ile 657 sayılı Kanunun 4/A memur statüsünde bilgisayar işletmeni, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, zabıta memuru, itfaiye eri vb. unvanlı kadrolara personel alınmaktadır.
-5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine göre, Bakanlığımızdan “ilk defa atama izni” ile sözleşmeli personel pozisyonunda (mühendis, tekniker, teknisyen, mimar, avukat, tabip, ekonomist, programcı vb. ile Bakanlığımızca belirlenen unvanlarda) alımı yapılmaktadır.
-4857 sayılı İş Kanununa göre, Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ilgili idarelerin takdiriyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İŞKUR aracılığıyla sürekli ve geçici işçi alımı yapılmaktadır. Ayrıca, “engelli işçi” için mezkûr Yönetmelik, “eski hükümlü işçi” için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işçi alımı yapılmaktadır.

B) Personel gider oranının %30 veya %40’ın üzerinde olması
-657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre memur statüsündeki kadrolar,
-5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonları,
-4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli ve geçici işçiler,
için Bakanlığımızdan “İstihdam İzni” (5393 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereğince) alınması gerekmekte olup, memur statüsünde veya sözleşmeli personel pozisyonunda alım yapabilmek için ayrıca Bakanlığımızdan “İlk defa atama izni” alınması gerekmektedir. İşçi kadrosuna personel alımları ise Bakanlığımızdan alınan “İstihdam İzni”ne müteakiben ilgili idarenin takdiriyle ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan personel alımı dışında; engelli memur alımı, şehit yakını ve gazilerin memur alımı, bakıma muhtaç çocukların memur olarak belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine alınacak personel alım işlemini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 6191 sayılı Kanuna tabi erbaş ve erlerden asgari 7 yıl hizmeti olanların belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine memur olarak alınma işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmektedir.

2- Atama Yapılacak Boş Kadronun Bulunması Her idare kadrolarını, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde her alt grup için belirlenen
standarda uygun olarak tespit eder. Bu çerçevede meclis kararı ile ihdas edilen ve boş bulunan kadrolara atama yapılabilmektedir.

B) İlk defa memur ve sözleşmeli personel alım işlemleri
Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine memur alımı ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna yapılacak olan alımlar ilk defa alım usulüne göre yapılmakta olup, söz konusu alımlar merkezi yerleştirme yoluyla atama veya ilgili idare tarafından yapılacak sınav yoluyla atama olmak üzere iki
yöntemle yapılmaktadır.
1- İlk defa atama izni
İdarelerdeki boş memur kadrolarına ve sözleşmeli personel pozisyonuna ilk defa yapılacak
atama işlemleri Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği
hükümlerine göre yürütülmektedir. Memur kadrolarına ve sözleşmeli personel pozisyonuna
yukarıda yer verilen her iki yöntem ile atama yapılabilmesi için, boş memur kadrosu ile
sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilecek personelin unvanı, sınıfı ve sayıları
belirtilmek suretiyle Bakanlığımızdan izin alınmaktadır. İzin taleplerine ilgili Yönetmeliğin
ekinde yer alan talep edilen kadro veya pozisyon unvanına ait Atama İzin Formu (Ek-3) ile
Personel Gider Oranı Cetveli (Ek-4) eklenmesi gerekmektedir.
Atama izni verilen kadro ve pozisyonlara her iki yöntem ile personel alımı yapılabilir. İzin
verilmeyen kadrolar ve pozisyonlar için merkezi yerleştirmeye başvurulamaz, duyuru ve sınav
yapılamaz.
A) Merkezi yerleştirme yoluyla yerel yönetimlere atama
Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde Bakanlığımız
tarafından atama izni verilen memur kadrolarına veya sözleşmeli personel pozisyonuna, Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümlerine göre merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılabilmektedir.
Merkezi yerleştirme yoluyla yapılacak atamalarda; idareler tarafından başvuru yapılması,
atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgilerin ve aranan koşulların ilgili kuruma
bildirilmesi, kazananların göreve başlatılması ve diğer hususlar için söz konusu bölümde yer
alan kural ve şartlara göre yürütülmektedir.
Merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılan kadrolara ilişkin unvan ve sayı bilgileri, göreve
başlama tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığımıza bildirilecektir.
B) İdare tarafından yapılacak sınav yoluyla atama
İlgili idareler, atama izni verilen memur kadro ve pozisyonlarına, sınav yaparak atama işlemi
gerçekleştirir. Sınav; başvuran adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü
olarak yapılabilir ve sınav sonucundaki başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Yazılı veya
sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro unvanına
ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. Yazılı sınav, idareler
tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim
kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili idarenin tabi olduğu
mevzuat hükümlerine göre yaptırılabilir.
Atama yapılacak kadro ve pozisyonların unvan ve sayılarına ilişkin izin alımını müteakip ilgili
idarelerde beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu kurul tarafından
yürütülür. Atama yapılacak kadro ve pozisyon sayıları ile bu kadro ve pozisyonların sınıf,
unvan ve dereceleri; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri
ile başvuru yöntemi; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeler;
yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli
görülen diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazetede, ilgili idare
ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü kurumsal internet sitesinde duyurulur. Adayların herhangi bir mağduriyet
yaşamaması amacıyla mücbir sebepler dışında başvuruları başlamış duyuruların iptal
edilmemesi veya duyurularda değişiklik yapılmaması esastır. Atama yapılacak kadro ve
pozisyonlarda aranılacak nitelikler ve istenilen belgeler; adayların başvurularını kısıtlayacak ve
belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte olmamalıdır. Duyurular Bakanlığımız tarafından gerekli
kontrol işlemi yapıldıktan sonra Resmi Gazete ile ilgili idare ve Bakanlığımız resmi internet
sayfasında yayımlanır.
2- Sınava başvuru şartları
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibarıyla;
- Memur veya sözleşmeli personel olabilmek için aranan genel şartları taşımak,
- İlgili idarelerin bu kadrolar için belirleyecekleri diğer nitelikleri taşımak,
şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.
Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde ilk defa
memur alımı iş ve işlemleri Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre, ilgili idarelerde
istihdam edileceklerde aranacak genel şartlar;

-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
olarak belirlenmiştir.
3- Sınava başvuru için özel şartlar
-İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak.
-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
-İlgili idarelerin bu kadrolar için belirleyecekleri diğer nitelikleri taşımak; (Öğrenim şartları,
sürücü belgesi vb.)
4- Sınava başvuru için gerekli belgeler
Sınava girmek isteyen adaylar için başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya
elektronik ortamda yapılabilir. Sınava girmek isteyen adaylar, idarelerin internet adresi
üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir;
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili
belediyece tasdik edilebilir),
-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece
tasdik edilebilir),
-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece tasdik edilebilir),
-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
-Hangi kadroya veya pozisyona başvuracağına dair dilekçe.

5- Sınava başvuru ve sınav konuları
Sınav kapsamında, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları
yer almaktadır. Ayrıca, sınav atanılacak kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve
yeteneğin ölçülmesini de kapsamaktadır.
6- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı
Sınav Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro
unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu
başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en
az 60 olması şarttır. Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Adayların atamaya esas başarı puanı; ilgili idare tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve idarenin internet adresinde ilan
edilir.
Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılır ve bunlardan yazılı veya
sözlü sınav sonucuna göre atamaya hak kazananlar belirlenerek atamaları yapılır.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro veya
pozisyon sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Asıl ve
yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayrıca yazılı
tebligat yapılır.
7- Atama işlemleri
İdarenin internet sitesinde, başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden
atamaya hak kazananlar, yapılan duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte
atanmak üzere yazılı başvuruda bulunurlar.
İdarece yapılan belge incelemesinden sonra atanmaya haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları
yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde
getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.
8- Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin önem arz eden durumlar
7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/1/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup anılan Kanun ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu
maddesinin 3 üncü fıkrasına, “Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa
alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar
talepleri hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına
atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına nakli yapılamaz…” hükmü eklenmiştir. Mezkûr Kanunun yayım tarihinden
itibaren belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde
Bakanlığımızca belirlenmiş unvanlarda boş bulunan pozisyonlara ilk defa yapılacak atama işlemleri, mahalli idarelere ilk defa memur olarak atanacaklara dair mevzuat hükümleri kapsamında yürütülecektir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre ilk defa yapılacak sözleşmeli
personel alımları (mühendis, mimar, şehir plancısı, tabip, veteriner, tekniker, teknisyen, avukat,
programcı vb.), merkezi yerleştirme yoluyla atama veya yerel idare tarafından yapılacak sınav
yoluyla olmak üzere iki yöntemle yapılmakta ve sözleşmeler yıllık olarak imzalanmakta olup
sözleşme sonu hiçbir şekilde cari yılsonunu geçmeyecektir.
İdarelerde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenlerin;
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesi gereğince ilgili
kurumların belirleyeceği özel koşulların yanı sıra 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları
taşımaları gereklidir.
Bakanlığımızca yürürlüğe konulan 31/12/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelge ile belirlenen
unvanlarda istihdam edilecek sözleşmeli personelin, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslar eki 4 sayılı Cetvelde yer alan nitelikleri veya Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair
Yönetmelikte yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir.
İlgili idareler ile sözleşmeli çalıştırılacak personel arasında yapılan sözleşmenin bir örneği ile
ilgili diğer belgelerin, incelenmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
7433 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin (B) bendinde ve 5393 sayılı
Kanunun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına eklenen düzenlemeler sonrası 3 yıl süre ile
sözleşmeli personel olarak çalışanlar bu süre sonunda talep etmeleri halinde sözleşmeli personel
olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacaklardır. Bu süreler içinde her yıl
yenilenen sözleşmeler de Bakanlığımıza gönderilmeye devam edilmektedir. 3 yıl süre sonunda
Devlet memuru kadrolarına geçmek için başvurmayan sözleşmeli personel aynı statüde
çalışmaya devam edebilmektedir.
C) Sürekli işçi ve geçici işçi istihdamı
Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında İŞKUR aracılığıyla sürekli ve geçici işçi alımı yapılmaktadır. Ayrıca, “engelli işçi”
için mezkûr Yönetmelik, “eski hükümlü işçi” için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski
Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işçi alımı
yapılmaktadır.
Buna göre; ilgili idarelerde işçi statüsünde çalıştırılacakların;
a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
İdareler, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki Türkiye İş Kurumu İl
Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verirler. İşçi talepleri, İŞKUR internet sayfasında ilan edilir.
Söz konusu talepler İŞKUR tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna
duyurulabilir. Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim
düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim
düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım
ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı
işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek
kura ile belirlenir.
Açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde İŞKUR tarafından aşağıda
sayılanlara öncelik hakkı tanınır:
a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede
üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.
b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli
olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince
hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.
İlgili idareler, işe yerleştirilecek kişileri, İŞKUR tarafından gönderilen listelerdeki adaylar
arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi
kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri,
güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura
sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.
İşe alım sürecinin; kamu kurum ve kuruluşlarınca, İŞKUR tarafından gönderilen listelerin
ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır.
Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre, yerel yönetimler toplam işçi
sayısının %4 oranında engelli, %2 oranında ise eski hükümlü çalıştırmak zorundadırlar.
Öte yandan, 2/1/2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Bakanlık Genelgesine göre, %30 veya %40 olan
personel gider oranlarına bakılmaksızın ve Bakanlığımız iznine tabi olmaksızın, ilgili idareler
engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapabilmektedirler.

Ç) İdarenin sermeyesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde işçi istihdamı
İdarelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları sözleşmeleri kapsamında
çalıştırılanlar, 375 sayılı KHK'nin Geçici 24 üncü maddesi uyarınca, sermayesinin yarısından
fazlası belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine ait
şirketlere, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmayanlar mezkûr KHK’nin Ek 20 nci
maddesine göre münhasıran bu amaçla kurulan şirketlerde işçi statüsüne geçirilmiştir.
Bu kapsamda, idareler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini doğrudan hizmet alımı
yöntemiyle bu şirketlere gördürmekte olup bu şirketlere yeni personel alımı ise, 375 sayılı
KHK'nin Ek 20 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve
Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel
Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslara göre
yapılmaktadır.
1- Personel gider oranının hesaplanmasında esas alınan kriterler
Mezkûr Esaslara göre belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare
birliklerinin şirketlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında işçi
alımlarında personel gider oranının %40 olarak uygulanmaktadır. Bu oran büyükşehir
belediyelerinde %30 olarak uygulanmaktadır.
Personel gider oranı, ilgili idarenin Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planının 830.01 Personel
Giderleri bütçe tertibinde;
830.01.01 Memurlar,
830.01.02 Sözleşmeli Personel,
830.01.03 İşçiler,
830.01.04 Geçici Personel,
830.01.05 Diğer Personel,
bütçe kalemlerinde personel gider oranının hesaplandığı tarihe kadar gerçekleşen tutarlar ile bu
tarihten cari yıl sonuna kadar ödenmesi gereken tahmini tutarların toplamı ile personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında şirket personeline (Personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı yapılan şirketin/şirketlerin yöneticiler, işçiler ve destek personeli) ödenen
ve cari yıl sonuna kadar ödenmesi tahmin edilen ücretlerin toplanması suretiyle hesaplanan
tutarın, ilgili idarenin en son yıl gerçekleşen bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranı ile
güncellenmiş değerine oranlanması suretiyle hesaplanmaktadır.
Doğrudan hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalışan işçi sayısı, 375 sayılı KHK’nın geçici 24
üncü maddesine göre işçi statüsünde geçişe esas sözleşme kapsamında o iş için öngörülen işçi
sayısını aşamaz.
Ancak, personel gider oranının %40’ın altında (büyükşehir belediyelerinde %30) kaldığı
idarelerin şirketleri; bu oranın aşılmaması kaydıyla;
-işten ayrılanların yerine,
- iş artışının zorunlu olduğu durumlarda (375 sayılı KHK’nın geçici 24 üncü maddesine göre
işçi statüsünde geçişe esas sözleşme kapsamında o iş için öngörülen işçi sayısının %20’si)

- yeni hizmet alanlarında çalıştırılmak üzere,
Bakanlığımızdan izin almadan yeni işçi alımı yapabilir.
A) Personel gider oranının %30 veya %40’ın altında olması
-Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ilgili idarenin takdiriyle ve İŞKUR tarafından ilan edilmek
suretiyle, belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerin
şirketine işçi alınmaktadır.
B) Personel gider oranının %30 veya %40’ın üzerinde olması
-Bakanlığımızdan izin alınması ve akabinde İŞKUR tarafından ilan edilmek suretiyle, belediye
ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri şirketine işçi alınmaktadır.
2- Şirketlerde iş alınacaklarda aranılan nitelikler
Mezkûr Esaslara göre, belediye şirketlerinde işe alınacakların;
-5/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını
Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin
Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
-18 yaşını tamamlamış olmak,
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,
-Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
-İlgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartları
taşımak, şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
Şirketlere işçi alımı, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun takdiriyle ve İŞKUR tarafından ilan
edilmek suretiyle yapılmaktadır.
Ayrıca, 2/1/2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Bakanlık Genelgesine göre, %30 veya %40 olan
personel gider oranlarına bakılmaksızın ve Bakanlığımız iznine tabi olmaksızın, idarelerin
şirketlerine engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılabilmektedir.
2- ÖZELLİK ARZ EDEN DİĞER PERSONEL İSTİHDAM TÜRLERİ
A) Zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atama işlemleri
Belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi zabıta memuru ve itfaiye eri
kadrolarına ilk defa yapılacak atama işlemleri Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

1- Atama izni ve sınav duyurusu
Belediyeler tarafından atama yapılacak zabıta memuru ve itfaiye eri kadro unvan ile sayıları
belirtilmek suretiyle Bakanlığımızdan izin alınacaktır. İzin taleplerine zabıta memuru kadroları
için Belediye Zabıta Yönetmeliği eki Atama İzin Formu (Ek-4) ile Personel Gider Oranı Cetveli
(Ek-5), itfaiye eri kadroları için Belediye İtfaiye Yönetmeliği eki Atama izin Formu (Ek-5) ile
Personel Gider Oranı Cetveli (Ek-6) eklenecektir.
Atama izni verilmeyen kadrolar için, duyuru ve sınav yapılmaz.
Atama yapılacak kadroların unvan ve sayılarına ilişkin Bakanlığımızdan alınacak personel alım
izni sonrası belediyede beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu
kurul tarafından yürütülür. Atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların dereceleri;
sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemi;
başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeler; yapılacak sınavın yeri,
zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar son
başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazetede, ilgili belediye ile Cumhurbaşkanınca
belirlenen kurumun internet sitesinde ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet
sitesinde duyurulur. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla mücbir sebepler
dışında başvuruları başlamış duyuruların iptal edilmemesi veya duyurularda değişiklik
yapılmaması esastır. Atama yapılacak kadrolarda aranılacak nitelikler ve istenilen belgeler,
adayların başvurularını kısıtlayacak ve belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte belirlenmemektedir.
Duyurular Bakanlığımız tarafından gerekli kontrol işlemi yapıldıktan sonra Resmi Gazete ile
ilgili idare ve Bakanlığımız resmi internet sayfasında yayımlanır.
Zabıta memuru ve itfaiye eri alım sınavına kabul için aranan genel şartlar (Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesi, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesi);
Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibarıyla;
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,
-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,
-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az
1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı
ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,
-Geçerliliği devam eden KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı
almış olmaları,
-İtfaiye eri için, sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak
kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları,
gerekir.

2- Sınava kabul için özel şartlar
-İlan edilen unvanlar için geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, sınav duyurusunda belirtilen
asgari KPSS puanını almış olmak.
-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
-Belediyelerin bu kadrolar için belirleyecekleri diğer nitelikleri taşımak; (öğrenim şartları,
sürücü belgesi vb.)
3- Sınava başvuru
Zabıta memuru ve itfaiye eri alım başvuruları şahsen yapılır. Zabıta memuru ve itfaiye eri alım
sınavına girmek isteyen adaylar, belediyenin internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru
formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:
-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili
belediye tarafından tasdik edilebilir),
-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece
tasdik edilebilir),
-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),
-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
-2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili
belediyece tasdik edilebilir).
4- Sınavın yapılması
Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak
üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı veya sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler ile
ilgili temel mevzuat konularından oluşur.
5- Uygulamalı sınav
Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini, itfaiye eri için uygulamalı sınav;
kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve fiziksel
dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

6- Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı
Zabıta memuru sınav sonuçları; yazılı veya sözlü sınav, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/D
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın birinci
bölümünün %50’si, uygulamalı olan ikinci bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır
ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak
için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı
puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
İtfaiye eri sınav sonuçları; yazılı veya sözlü sınav, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/D
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 25’er puan olmak
üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilir. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu
üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın birinci
bölümünün %40’ı, uygulamalı olan ikinci bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve
sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak
için en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
belirlenir ve belediyenin internet adresinde ilan edilir. Adayların atanmaya esas başarı
puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
7- Atama işlemleri
İlgili idarelerin internet sitesinde başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı
belirlenenlerden atamaya hak kazananlar, yapılan duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen
belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunur. İdarece yapılan belge
incelemesinden sonra atanmaya haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama
için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların
atamaları yapılmaz.
B) Müfettiş, mali hizmetler uzmanı ve iç denetçi alımı işlemleri
Norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında müfettiş ve mali hizmetler uzmanı
öngörülen idareler bu unvanlarda personel istihdam edebilirler.
Müfettiş veya müfettiş yardımcısı istihdamı için teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü
bulunan idarelerin mevzuata uygun olarak hazırladıkları teftiş kurulu yönetmeliklerini
Bakanlığımızdan alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar. Söz konusu yönetmelik
için uygun görüş alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılamaz.
Teftiş kurulu yönetmelikleri uygun görülen idareler bu kadrolara atama yapmak için 2018/7
Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Cumhurbaşkanlığından izin alınması gerekmektedir.
İlgili idareler sınav iznine müteakip alımları kendi teftiş kurulu yönetmelikleri uyarınca
gerçekleştirmektedirler.

Müfettiş yardımcısı olarak istihdam edileceklerin; idarelerin teftiş kurulu yönetmeliklerinde
belirttikleri şartlar ile birlikte en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat,
işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmaları gerekmektedir.
Mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrolarında istihdam
edileceklerin Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğindeki hükümler uyarınca idarelerin Hazine
ve Maliye Bakanlığına yapmış olduğu talepler üzerine gerçekleştirilir. Bu istihdama ilişkin iş
ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.
Mali hizmetler uzman yardımcısı olarak istihdam edileceklerin;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen genel şartları taşımak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari
bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmak,
-Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,
şartlarını sağlamaları gerekmektedir.
Belediye ve büyükşehir belediyesi bağlı kuruluşlarının iç denetçi kadroları Cumhurbaşkanı
kararı ile ihdas edilmekte olup ihdas edilen bu kadrolar ilgili idarenin norm kadrosuna dahil
edilmiş sayılmaktadır. Bu çerçevede 28/8/2006 tarihli ve 2006/10911 sayılı ve 6/5/2013 tarihli
ve 2013/4747 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile iç denetçi kadroları ve dereceleri
belirlenmiştir.
Mezkûr Kararlarda iç denetçi kadro sayıları belirlenmiş olan idarelerin iç denetçi kadrolarına
atama yapabilmesi için bu kadrolara ilişkin derecelerin de Cumhurbaşkanınca belirlenmiş
olması gerekmektedir. Bu bakımından iç denetçi kadro derecelerinin belirlenmesine yönelik
taleplerin Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü üzerinden Cumhurbaşkanlığından talep edilmesi
gerekmektedir.
C) Özel kalem müdürü atama işlemleri
İstisnai memurluklar arasında sayılan özel kalem müdürü kadrosu ile ilgili olarak 657 sayılı
Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan unvanlar arasında özel kalem müdürü kadrosuna yer
verilmiştir.
Bu kapsamda, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde özel kalem müdürü kadrolarına, Bakanlığımızdan
izin alınmak suretiyle atamaya yetkili amir tarafından atama yapılabilmektedir.
Ç) Büyükşehir belediyelerine genel sekreter ile su idarelerine genel müdür ve yönetim
kurulu üyesi atama işlemleri
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesine göre, genel sekreter, belediye
başkanının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından atanır. Aynı
şekilde, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 11 inci maddesi çerçevesinde, su ve kanalizasyon idarelerinin genel
müdürleri ilgili büyükşehir belediye başkanlarının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı tarafından atanır.
Diğer taraftan, 2560 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, yönetim kurulunun büyükşehir
belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürü ile genel müdür yardımcılarından hizmette en
eski olanın dışındaki diğer üç üyesi 3 yıl süreyle büyükşehir belediyesi başkanının teklifi ve
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının onayı ile atanır. Yönetim kuruluna atanacak
üyelerin, su ve kanalizasyon idarelerinin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya
işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş
olmaları şartı aranır.
D) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından yürütülen atama işlemleri
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi gereğince, memur kadroları ile
sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına, kura sonucuna göre Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atama teklifi yapılanlar,
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları
Hakkında Yönetmelik kapsamında dolu memur kadro sayısının yüzde üçü oranında tahsis edilen
kadrolara EKPSS sınav sonucu veya kura (ilkokul, ortaokul mezunları) sonucuna göre Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından memur statüsüyle yerleştirilenler,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında, toplam kadrolarının
(memur, sözleşmeli personel, işçi) binde biri oranında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından belirlenen hak sahipleri,
6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun Ek 1 inci maddesine göre, sözleşmeli erbaş ve
er olarak en az 7 yıl hizmet yılını tamamlayanlar arasından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından gönderilen adaylar arasından mülakat sınavında başarılı olanlar memur ve
sözleşmeli personel statüsüne,
ilgili idarelerce atanırlar.
6191 sayılı Kanun kapsamında yapılacak atamalar kurumların talebiyle isteğe bağlı, diğer
atamalar ise zorunludur.
E) 3269 sayılı Kanuna tabi uzman çavuşların 657 sayılı Kanuna göre açıktan atanması
10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı
Kanunun 14 üncü maddesi ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesine, "Uzman
erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92’nci maddesi
hükmünden yararlanabilmeleri için en az yedi yıl hizmet yılını tamamlamış olmaları gerekir."
hükmü eklenmiş olup söz konusu düzenlemede Kanunun yürürlük tarihinden önce görevinden
ayrılmış olanlara ilişkin herhangi bir istisna hükmü yahut geçici maddeye yer verilmemiştir.
Bu minvalde, 3269 sayılı Kanuna tabi görev yapmakta iken kendi isteğiyle istifa ederek
görevinden ayrılan ve en az 7 yıl hizmeti bulunan uzman erbaşların 657 sayılı Kanunun 92 nci
maddesine göre belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare
birliklerinin zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları hariç olmak üzere münhal bulunan memur
kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesine göre açıktan
atanabilmektedir.

YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bakmadan Geçme