Kadrolu belediye işçisi işten çıkarılabilir mi?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, belediyelerde çalışan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin tartışmalar alevlendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından, belediyelerde çalışan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin tartışmalar alevlendi.

Bu noktada şu soru gündemde: Kadrolu belediye işçisi işten çıkarılabilir mi?

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin belediyelerdeki kadro geçişi açıklayan geçici 24. maddesi'ne göre, taşerondan kadroya geçen işçilerin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilmeleri zorunlu değil. Bu durum, iş mevzuatında belirtilen fesih hallerinin gerçekleşmesi durumunda işçilerin işten çıkarılabileceğini gösteriyor.

Ancak iş mevzuatına uygun şekilde fesih süreci işletilmelidir. Belediye şirketlerinde işçiliğe geçenlerin diğer işçilerle aynı şekilde iş mevzuatına tabi olduğu değerlendiriliyor. Dolayısıyla, fesih sürecinde iş mevzuatındaki hükümlere uyulması gerekiyor.

MEMUR5.COM editörü konuyu detaylıca inceledi:

96 sayılı KHK'nın belediyelerdeki geçişi açıklayan geçici 24. maddesine bakmakta fayda var:

"Geçici Madde 24 - İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare veya şirket ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,
kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır. Sınavlarda başarılı olanlar, varsa bu fıkranın (c) bendinde öngörülen davalardan feragat ettiklerini tevsik eden belgeyi ve/veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi ibraz etmek, bu fıkranın (ç) bendinde öngörülen sulh sözleşmesini ibraz etmek ve aynı fıkrada öngörülen şartları taşımaya devam etmek kaydıyla, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde topluca işe başlatılır. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez.

Geçici 23 üncü maddenin ikinci, üçüncü, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onikinci ve onaltıncı fıkraları hükümleri bu madde kapsamında yer alanlar hakkında da kıyasen uygulanır. "

Hükümleri dikkatlice incelediğimizde, belediye taşeron personelinin artık şirket işçiliğine geçtiğini görüyoruz. Bu, onları diğer işçilerden farklı kılan bir özellik taşıyor: emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar istihdam edilmeleri zorunluluğu.

Ancak bu hüküm tarafımızdan tam anlamıyla bir güvence olarak değerlendirilmiyor. Çünkü işçiler için belirlenen çalışma süresinin sonuna kadar işlerini koruma garantisi sunmuyor gibi görünüyor.

Bu durumda, belediye şirketlerinde işçiliğe geçenlerin aslında diğer işçilerle aynı iş mevzuatına tabi olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, iş mevzuatındaki fesih hallerinin gerçekleşmesi durumunda, bu personelin iş sözleşmelerinin emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarih beklenmeden de belediye şirketi tarafından sonlandırılabileceğini öngörüyoruz.

 

Bakmadan Geçme