• Haberler
  • Memur
  • 'İşini dikkatli ve özenli yap' diyen amirini dava etti

'İşini dikkatli ve özenli yap' diyen amirini dava etti

Isparta'da görevli 3. sınıf emniyet müdürü, görevini daha dikkatli yapması için yapılan yazılı uyarıyı yargıya taşıdı. Danıştay, bu uyarının hukuki etkileri olabileceğini belirterek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Isparta'da görevli 3. sınıf emniyet müdürü, görevini daha dikkatli ve özenli yapması için yazı ile uyarıldı. Polis şefi, kendisine yapılan bu uyarı ve ikaz yazısını yargıya taşıdı. 

İdare Mahkemesi, verilmiş bir disiplin cezası bulunmaması nedeniyle kesin ve yürütülebilir bir idari işlem bulunmadığını değerlendirerek davayı incelemeksizin reddetti. Ancak kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay 12. Dava Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Danıştay, her ne kadar disiplin cezası niteliğinde olmasa da memura yapılan ikaz ve uyarının özlük dosyasına konulmasının ileride idarece takdir yetkisi kullanıldığında dikkate alınabileceğini ve bu nedenle hukuki durumda ciddi etkiler yapabileceğini belirtti. Bu nedenle, devlet memuruna yapılan yazılı ikazın idari işlem niteliğinde olduğu ve dava açıldığında esasa girilerek inceleme yapılması gerektiği vurgulandı


İçtihat metni:

12.DD, 24.02.2010tarih, 2007/4200Esas, 2010/1065Karar
........

Dava, davacının 3. sınıf emniyet müdürü olan … hakkında disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmaması, dosyanın işlemden kaldırılması ve kendisi hakkında görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda yazılı ikaz edilmesine ilişkin 12.3.2007 günlü, 2007/191 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Isparta İdare Mahkemesince verilen 24.5.2007 günlü, E:2007/1734, K:2007/761 sayılı kararıyla; davacının amirine disiplin cezası verilmemesine ilişkin kısmı hakkında davacının menfaatini etkilemediği gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine, kendisinin yazılı olarak ikaz edilmesine ilişkin kısmı için ise idari davaya konu olacak kesin ve yürütülebilir idari işlem niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.
Davacı, dava konusu işlemin hukuk ve idare hukukunun temel esaslarına aykırı olduğunu öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Davacının temyiz dilekçesinde, Mahkeme kararının; dava konusu… hakkında disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmayarak dosyasının işlemden kaldırılmasının ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmı hakkında ileri sürülen hususlar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49/1.maddesinde belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp, dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında kararın bu kısmının bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Davanın, davacının görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda yazılı ikaz edilmesine ilişkin kısmına gelince;

Davacının tutum ve davranışlarında daha dikkatli ve tutarlı davranması hususunda ikaz edilmesine ilişkin işlem her ne kadar disiplin cezası niteliği taşımasa da, davacının özlük dosyasına konulması karşısında davacı hakkında davalı idarenin takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde dikkate alınması olasılığı karşısında; davacının hukuki durumuna ciddi etkiler yapabileceği görüldüğünden söz konuşu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olduğu açıktır.
Bu durumda uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davacının yazılı olarak ikaz edilmesine ilişkin uyuşmazlıkta idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu idari nitelikte bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle, Isparta İdare Mahkemesince verilen 24.5.2007 günlü, E:2007/1734, K:2007/761 sayılı kararın… hakkında disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmaması, dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin kısmında usul ve hukuka aykırılık bulunmadığından davacının temyiz isteminin reddi ile kararın bu kısmının onanmasına davacının kendisi hakkında görevinde daha dikkatli ve duyarlı olması konusunda yazılı ikaz edilmesine ilişkin kısmı yönünden ise davacının temyiz isteminin kabulüyle kararın bu kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına,...

 

Bakmadan Geçme