İşçi ve sözleşmeliler memur kadrolarına vekalet edebilir mi?

Sayıştay raporlarına yansıdığı kadarıyla işçi ve sözleşmeli personele memur kadrolarına vekalet verildiği görülmektedir. Bunlara ücretsiz vekalet görevi verilip verilmeyeceği açıklamaya çalışacağız.

  • 95

İşçi ve sözleşmeli personelin memur kadrolarına vekalet edebilme durumu merak konusu. Bu konudaki sorulara MEMUR5.COM editörü açıklık getiriyor. Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüş yazısına göre, belirli koşullar altında memur kadrolarına vekalet verilebileceği belirtilirken, yan ödeme kararnamesi gereği sözleşmeli personele vekalet görevi verilebileceği ancak zam ve tazminat farkının ödenmeyeceği ifade ediliyor. Ancak işçi kadrosunda çalışan personele memur kadrolarında vekalet görevi verilmiyor.

Konuyu soru-cevap ile detaylandırlalım.

Uygulamada işçi ve sözleşmeli personele memur kadrolarına ücretsiz vekalet görevi verilmesi mümkün müdür?

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 08/08/2008 tarihli görüş yazısında; “Bu kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir” hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde sayılan bir pozisyonda görev yapmakta olan sözleşmeli personelin, aynı KHK eki (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya veya bir başka sözleşmeli personel pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86'ncı maddesi kapsamında vekalet edemeyeceği belirtilmiştir.

Ancak, yan ödeme kararnamesinde; “…Bu kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm gereğince sözleşmeli personele vekalet görevi verilebilir ancak, zam tazminat farkı ödenemez. İşçi kadrosunda görev yapan personele ise memur kadrolarına hiçbir şekilde vekalet görevi verilemez." ifadesi yer alıyor.

Bakmadan Geçme