İşçi ve sözleşmeli personel memur kadrolarına vekalet edebilir mi?

İşçi ve sözleşmeli personelin memur kadrolarına vekaleten atanması sınırlıdır. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki sözleşmeli personele vekalet görevi verilebilir, ancak zam ve tazminat farkı ödenmiyor.

  • 105

İşçi ve sözleşmeli personelin memur kadrolarına vekaleten atanması konusu kamuoyunda sıkça tartışılıyor. Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 08/08/2008 tarihli görüş yazısına göre, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarındaki sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86'ncı maddesi kapsamında memur kadrolarına vekalet edemiyor. Aynı görüş yazısında, saymanlık kadrolarının boşalması durumunda memurlar arasından vekalet aylığı verilerek atama yapılıyor.

MEMUR5.COM editörü konuyu soru-cevapla açıklıyor...

İşçi ve sözleşmeli personelin memur kadrolarına vekaleten veya tedviren atanması veya  görevlerndirilmesi mümkün müdür?

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın 08/08/2008 tarihli görüş yazısında; “Bu kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir” hükümleri yer almaktadır. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvelde sayılan bir pozisyonda görev yapmakta olan sözleşmeli personelin, aynı KHK eki (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya veya bir başka sözleşmeli personel pozisyonuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86'ncı maddesi kapsamında vekalet edemeyeceği belirtilmiştir.

Ancak, yan ödeme kararnamesinde; “…Bu kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç) vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm gereğince sözleşmeli personele vekalet görevi verilebilir ancak, zam tazminat farkı ödenemez.

Sayıştay Başkanlığı da kamu kurumlarına ait dentim raporlarında bu türden atamaları veya görevlendirmeleri eleştirmektedir.

İşçi kadrosunda görev yapan personele ise memur kadrolarına hiçbir şekilde vekalet görevi verilemez.

 

Bakmadan Geçme