Hizmet araçları artık evden alıp eve bırakmayacak

Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, münhasıran resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapmaksızın ve mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacaktır. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecektir. Bu hükümler 237 sayılı Kanunun 17'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kullanılan taşıtlar hakkında da uygulanacaktır.

Çıkarılan bu genelge ile, bürokrasideki çalışanlar, hizmet araçlarını sadece görevin gerektidiği amaç ile kullanabilecek, sabah evden alınma, akşam eve bırakılma, çarşı ve pazara gitme gibi özel alanlarda kullanamayacak.

Hangi kurumlar hizmet taşıtları uygulamasına dikkat edecek

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetveller kapsamındaki kamu idareleri ve bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler, özelleştirme kapsam ve programına alınmış hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan özel hukuk hükümlerine tabi kuruluşlar, fonlar, döner sermayeler ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor.

Bakmadan Geçme