• Haberler
  • Memur
  • Görevde yükselme mahiyetinde naklen atama yapılabilir mi?

Görevde yükselme mahiyetinde naklen atama yapılabilir mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü mahalli idarelerden gelen personel konularına ilişkin soruları cevaplıyor.

Bakanlıkta infaz ve koruma baş memuru olarak görev yapan personel belediye başkanlığında boş bulunan müdür, şef, zabıta amiri gibi kadrolara naklen atanabilir mi?

Belediye başkanlıklarının Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne sormuş oldukları görüşler incelendiğinde bu kadar basit soruların niçin sorulduğu anlaşılamıyor. Çünkü görevde yükselme veya unvan değişikliği mahiyetinde naklen atama olmayacağı bilinen sıradan bilgilerdir.

Genel Müdürlük yukarıda yer verilen soruya aşağıdaki cevabı vermiştir:

"2.7.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliği 4 üncü maddesinde, "... c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri, ..." hükmü ile 23 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında, "(1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan, bu Yönetmelikte belirtilen aynı unvana, bu unvanla aynı düzeydeki veya daha alt düzeydeki diğer unvanlara, söz konusu unvanlar için mevzuatla aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olma şartlarını taşımaları kaydıyla, genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir. Söz konusu personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar hakkında 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerindeki hükümler de uygulanabilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Yönetmelik ile görevde yükselmeye tabi unvanlar hizmet grupları adı altında çeşitli gruplara ayrılmış, bu gruplar içinde de alt görev gruplarına yer verilmiştir. Bu gruplama sonucunda hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer kadrolar sayılmıştır. Unvan değişikliğine tabi kadrolara ise ayrı bir düzenlemede yer verilmiş olup unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamaların, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Adalet Bakanlığı bünyesinde infaz ve koruma baş memuru olarak görev yapan bir personelin Başkanlığınızda münhal bulunan müdür, şef, zabıta amiri gibi kadrolara naklen atanması mümkün bulunmamaktadır."

Bakmadan Geçme