Fenne aykırı sağlık raporu alan memurun nelere dikkat etmesi gerekir?

Kamu çalışanlarının aldığı sağlık raporlarının fenne aykırı olduğunun tespiti halinde nasıl bir yol izleneceği birçok memurun bilmediği bir konu. Haberimiz bu konuya açıklık getiriyor.

  • 165

Kamu çalışanlarının aldığı sağlık raporlarının fenne aykırı olduğunun tespiti halinde nasıl bir yol izleneceği birçok memurun bilmediği bir konu. MEMUR5.COM editörü bu konuya açıklık getiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, belediyede görev yapan personelin aldığı 45 günlük sağlık raporunun fenne aykırı olduğu gerekçesi ile sağlık iznine çevrilmemesi halinde personelin göreve gelmediği günlerin yıllık izninden düşülüp düşülmediğini açıklığa kavuşturdu.

ÖZET

Hastalık raporu fenne aykırı kabul edilirse, memur en yakın hakem hastaneye sevk edilir. Hakem hastane raporu fenne aykırı bulursa, memura yazılı olarak bildirilir ve hastalık izni verilmez. Memur, bildirim sonrası göreve başlamazsa yasal işlem görür. Fenne aykırı raporu veren hekim hakkında işlem yapılır ve durum ilgili kuruma bildirilir. Ancak fenne aykırı raporunun, memurun izin günlerinden düşülmesi mümkün değil.

Genel Müdürlüğün verdiği görüşte şunlar kaydedildi:

"Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde konu detaylarıyla açıklanmıştır. Ayrıca mülga Devlet Personel Başkanlığının 6/4/2015 tarihli ve 2109 sayılı görüş yazısında konunun detaylarına yer verilmiştir. Bu görüşe göre;

1- Devlet memurunun almış olduğu ve anılan Yönetmelikte belirtilen sürede çalıştığı kuruma intikal ettirdiği hastalık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarınca söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmemesi halinde en kısa sürede memurun bulunduğu yere yakın ve Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir hakem hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir.

2- Hakem hastanece hastalık raporunun fenne aykırı olduğuna karar verilmesi halinde memura hastalık raporunun fenne aykırı olması sebebiyle hastalık iznine çevrilmediğine ve görevine başlaması gerektiğine ilişkin yazılı bildirimin yapılması gerekmektedir.

3- Yazılı bildirim yapılmasına rağmen memurun bildirimin yapıldığı günü takip eden gün görevine başlamaması halinde söz konusu memurun izinsiz ve özürsüz olarak görevini terk etmiş sayılması ve hakkında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir.

4- Fenne aykırı olduğuna karar verilen hastalık raporunu veren hekim hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla bu durumun hekimin bağlı olduğu kuruma bildirilmesi gerekir.

5- Bahse konu fenne aykırı olduğu tespit edilen hastalık raporunun tesisinde ilgili memura atfedilebilecek bir sorumluluğun bulunması halinde ilgili memur hakkında da disiplin hükümlerinin işletilmesi gerekir.

Ancak personelin aldığı sağlık raporunun fenne aykırı olması halinde ise ilgilinin bu rapor gereğince göreve gelmediği günlerinin yıllık izinden düşülmesi mümkün değildir."

Bakmadan Geçme