Cumhurbaşkanlığı'ndan kadroya geçirilen sözleşmelilerle ilgili kritik görüş

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilenlerden yeniden sözleşmeli personel pozisyonu kazanması halinde bekleme süresine tabi olup olmadıklarını açıklığa kavuşturan önemli bir görüş verdi. Bu görüşe aşağıda yer veriyoruz.

  • 649

 

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilenlerden yeniden sözleşmeli personel pozisyonu kazanması halinde bekleme süresine tabi olup olmadıklarını açıklığa kavuşturan önemli bir görüş verdi.

Görüş yazısında, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında, memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin, bu kadrolara atanma tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden sözleşmeli pozisyona atanıp atanamayacakları konusunda açıklama yapılmasının gerektiği belirtildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da, sözleşmeli personelin sözleşme ihlali durumunda bir yıl süreyle kamu kurumlarında yeniden istihdam edilemeyeceği hükmü yer aldığı hatırlatıldı. Bu kuralın sözleşmeli personelin sözleşmeye aykırı hareketi veya idarenin beklenmedik bir şekilde sözleşmeyi feshetmesi durumunda geçerli olduğu vurgulandı.

Söz konusu yazı:

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-74073113-010.99-217942  
Konu: 657 sayılı Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam hakkında  

Tarih: 28.02.2023 tarihli ve E-74073113-010.99-140151 sayılı yazımız.  

Bilindiği üzere, 19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanun, 26/1/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanunun 3'üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenen geçici 48'inci madde'de kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve tağra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanma hususu düzenlenmiştir. Aynıca, söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik gerekli açıklamaları içeren ilgide kayıtlı yazımız tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yaparken 657 sayılı Kanunun geçici 48'inci maddesi ile memur kadrolarına atanarak söz konusu kadrolara atanma tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilip edilemeyeceklerine ilişkin olarak kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması ve ortaya çıkabilecek hak kayıplarının önlenmesi bakımından açıklama yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinin dördüncü fıkrasında; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere, mezkur hükümde belirtilen bir yıllık bekleme süresi, sözleşmeli personelin sözleşmeye aykırı şekilde hareket etmesi veya idarenin öngörmediği şekilde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde geçerlidir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun geçici 48'inci maddesi ile sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanların söz konusu pozisyonlardan ayrılarak yine mezkur maddenin belirlediği çerçevede memur kadrolarına atanmaları hususu kanun koyucu tarafından getirilen bir düzenlemedir.

 

 

Cumhurbaşkanlığı'ndan sözleşmeliden kadroya geçenlerle ilgili krtik görüşCumhurbaşkanlığı'ndan sözleşmeliden kadroya geçenlerle ilgili krtik görüş

Bakmadan Geçme