Bir işçi 'ahlaksızlıkla' suçlanarak işten atılabilir mi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren tarafından 'ahlaksızlık' yaptığı iddiasıyla haksız ve ihbarsız olarak iş akdi feshedilen bir işçinin manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacakları talebinde bulunduğu davada önemli bir karar verdi.

  • 320

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işveren tarafından "ahlaksızlık" yaptığı iddiasıyla haksız ve ihbarsız olarak iş akdi feshedilen bir işçinin manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacakları talebinde bulunduğu davada emsal niteliğinde karar verdi.

Yargıtay'ın 2014/2671 esas numaralı 16.04.2015 tarihli kararında; işveren yetkilisinin, ellerinde bulunan görüntülerle işçiyi ahlaksızlıkla suçlamasının, işçinin kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğu belirtildi. Yargıtay, davalıların kendi iddialarını ispatlayamamaları nedeniyle, işçinin manevi tazminat talebinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Karar özeti

Davacı, iş akdinin işveren tarafından ahlaksızlık iddiasıyla haksız ve ihbarsız olarak feshedilmesi üzerine manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacakları talebinde bulunmuştu. Davalılar ise davacının istifa ettiğini savunarak davanın reddini istemişlerdi. Yerel mahkeme, deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda talebi kısmen kabul etmişti.

Ancak Yargıtay, işverenin ahlaksızlık suçlamasının davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirtti ve davalıların bu iddialarını ispatlayamamaları nedeniyle davacının manevi tazminat talebinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu karar, işçi hakları ve kişilik haklarının korunması açısından önem taşıyor. İşverenlerin, somut delillere dayanmadan işçileri ahlaksızlıkla suçlaması ve bu iddiaları ispatlayamaması durumunda işçinin haklarının korunması gereği Yargıtay kararı ile kayda geçti.

Söz konusu karar:

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas : 2014/2671
Karar : 2015/14580
Tarih : 16.04.2015

Özet: Davacı, ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdinin işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Dosya kapsamına göre "işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının" davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekir.

(4857 s. İş K m. 26) (6098 s. Borçlar K m. 58, 417)
Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, manevi tazminatla yıllık izin ücretiyle ücret alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

YEREL MAHKEMECE, davanın kısmen kabulüne KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.Aygün Dündar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdinin işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.
B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalılar, davacının istifa ederek işten ayrıldığını savunarak davanın reddine karar VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak isteği kısmen hüküm ALTINA ALMIŞTIR.
D) Temyiz:

Kararı davacı avukatı TEMYİZ ETMİŞTİR.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları YERİNDE DEĞİLDİR.

2- Dosya kapsamına göre "işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının" davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, gerekçesi dahi belirtilmeden yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olup BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.04.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

 

Bakmadan Geçme