Basın İlan Kurumunun gazetecilere 'borç para' desteği 12 bin liraya yükseldi

Gazetecilere faizsiz 'borç para' desteği 12 bin liraya çıkarıldı. Basın mensuplarına evlenme ve çocuk doğumu dolayısıyla verilen 'borç para' miktarı ise 15 bin lira oldu. Muhtaçlık yardımı' 6 bin, 'ölüm yardımı' ise 9 bin liraya yükseltildi.

  • 137

Basın İlan Kurumu (BİK),  gazetecilere faizsiz "borç para" desteğini 12 bin liraya çıkardı. Basın mensuplarına evlenme ve çocuk doğumu dolayısıyla verilen "borç para" miktarı ise 15 bin lira odu. Muhtaçlık yardımı" 6 bin, "ölüm yardımı" ise 9 bin liraya yükseltildi.

BİK'in konuya ilişkin "Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BİK  Yönetim Kurulu, yangın, deprem, sel ve benzeri afet durumlarında, gerçekleştiği yerlere özgü olmak üzere,  verilecek borç para miktarını iki katına kadar artırıp, taksit geri ödemelerini 6 aya kadar erteleyebilecek.

Yardım kapsamına girenler arasında, basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış ve şu anda yardıma muhtaç durumda olanlar ile afetler gibi olağanüstü durumlar nedeniyle muhtaç hale gelmiş olanlar bulunuyor.

Yardım talep edenlerin, çalışamaz durumda olduklarını ve muhtaç olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Bu belgeler, basın dernekleri veya sendikaları tarafından onaylanmış "Yardım Talebi Formu" ve resmi sağlık kuruluşlarından alınan raporlarla sağlanıyor.

Ayrıca, basın mensuplarının sosyal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kurulmuş bir vakıf veya muhtarlık tarafından verilen belgeler ile aylık gelirlerini gösteren belgeler de taleplerinin işleme alınması için gerekiyor.

Ölüm yardımı ise ölen basın mensuplarının eşleri, çocukları veya diğer yasal mirasçılarına yapılıyor ve bir defaya mahsus olmak üzere 9.000 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak bu yardımın işleme konulması için veraset ilamının ibraz edilmesi gerekiyor.

Geçmişten beri var olan düzenleme

BİK, resmi ilanlara aracılık hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk faaliyetlerini de sürdürüyor. Kurum, resmi ilan ve reklamların yanı sıra, gazetelerde çalışanlara vadesi iki yılı geçmemek üzere faizsiz "borç para" sağlıyor. Ayrıca muhtaç basın mensuplarına "muhtaçlık yardımı" ve vefat eden basın mensuplarının ihtiyaç sahibi ailelerine "ölüm yardımı" adı altında maddi destek sunuluyor.

"Borç Para", "Muhtaçlık ve Ölüm Yardımı" talepleri, özel talepnameler aracılığıyla Basın İlan Kurumu şube müdürlüklerine iletilebiliyor.

 Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili bölümleri şöyle:

Borç Miktarı ve Taksitleri

MADDE 11- (1) Verilecek borç miktarı 12.000,- Türk Lirası, ödeme süresi ise bir yıldır. (2) Borç, verildiği tarihi takip eden ilk ay başından başlamak ve her ay kesilmek üzere, on iki eşit taksitte ödenir. Borç, ayın 15'inden sonra verilmişse, ilk taksitin tahsiline ikinci ay başından başlanır. (3) Yönetim Kurulu, borç verme fonunun mevcudu ile Kurumun nakit imkanlarını dikkate alarak, verilecek borç limitini ve taksit sayısını azaltabilir. (4) Evlenen veya çocuğu olanlar için, evlilik veya çocuğun doğum tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başvuru yapılması ve bu durumun bir belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen borç miktarı 15.000, - Türk Lirasıdır. (5) Yönetim Kurulu, yangın, deprem, sel ve benzeri afet durumlarında, gerçekleştiği yerlere özgü olmak üzere, birinci fıkraya göre verilecek borç para miktarını iki katına kadar artırıp, taksit geri ödemelerini 6 aya kadar erteleyebilir.

Kesintisiz Ödeme

MADDE 12- (1) Verilecek borç paradan faiz, masraf karşılığı gibi her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılmaz. Ancak, Damga Vergisi Kanununun öngördüğü yükümlülükler, borç alanlara aittir.

Müracaat ve Kayıt İşlemleri

MADDE 13- (1) Borç para isteğine ilişkin müracaatlar, bu amaçla hazırlanmış özel talepnamelerin doldurulması suretiyle, Kurum şubelerine yapılır. (2) Bu karar gereğini yerine getirmek üzere, özel talepnamelere eklenecek belgeleri Kurum tespit eder. (3) Müracaatlar, geliş tarihine göre sırasıyla kaydedilir.

Para Yardımlarına İlişkin Hükümler

Yardım yapılacaklar ve nitelikleri
MADDE 19- (1) Bu Karar hükümlerine göre kendilerine para yardımı yapılabilecek kişiler, basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışanlar ile ölenlerin yardıma muhtaç aileleridir.
(5)    Yardım yapılacaklarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.
a)    İlgili kanunlar uyarınca basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışıp da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunmak veya ölüm hali,
b)    Basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışmakta iken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşmek.
Muhtaçlık yardımı
MADDE 20- (1) Muhtaçlık yardımı 6.000,- Türk Lirası olup, yılda bir defa yapılır. Yardım talep edenin:
a)    Çalışamaz durumda olduğunu;
1)    “Yardım Talebi Formu”nun, üyesi bulunduğu basın derneği veya sendikasınca onaylanması, herhangi bir basın demek veya sendikasına üye olmayanların ise, fikren veya bedenen çalışmış basın mensubu olduğunu gösteren bir belge ile,
2)    Resmî bir sağlık kuruluşundan alınan raporla.
b)    Muhtaç olduğunu;
(1)    Basın mensuplannın sosyal dayanışma ve yardımlaşması amacıyla kurulmuş bir vakıfça veya muhtarlıkça verilen bir belge ile,
(2)    Aylık net gelirinin, net asgari ücretin 3/4'ünün altında olduğunu gösteren bir belge ile, tevsik etmesi şarttır.
(3)    Çalışamaz dummda ve muhtaç olduğunu belgelendiremeyenlerin talepleri işleme konulmaz.
Ölüm yardımı
MADDE 21- (1) Ölüm yardımı, ölen basın mensuplarının yardıma muhtaç eşleri ile aynı durumdaki çocuklarına, bunların yokluğu halinde kanunen bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve kardeşlerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılır.
(4)    Ölüm yardımı 9.000,- Türk Lirasıdır.
(5)    Bu yardım talebinin işleme konulması veraset ilamının ibrazına bağlıdır."

Bakmadan Geçme