• Haberler
  • Memur
  • Açıktan atama izni aranmayacak kadrolar belli oldu

Açıktan atama izni aranmayacak kadrolar belli oldu

02.05.2024 tarihli ve 2024-117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre açıktan atama izni aranmayacak kadrolara ilişkin detaylı bilgi haberimizde.

02.05.2024 tarihli ve 2024-117 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre açıktan atama izni aranmayacak kadrolara ilişkin detaylı bilgi haberimizde. 

 Açıktan atama izni aranmayacak kadrolar

Cumhurbaşkanlığı kararına göre açıktan atama izni aranmayacak kadrolar şunlardır:

1- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar.

2-  7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar.

3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları.

4- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar.

5- Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller.

6-  24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller.

7- Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar.

8- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar.

9- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden yapılacak atamalar.

10-  3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara, yurt dışı teşkilatı adına ihdas edilmiş kadrolara, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolara, bakan müşaviri ünvanlı kadrolara yapılacak atamalar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar.

11- 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası ve 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar.

12- Milli Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar.

13- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 10 uncu maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 19 uncu maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yapılacak atamalar.

14- Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında yapılacak atamalar.

15- Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına, 2023 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle yapılacak atamalar 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen atama sayısı sınırına tabi değildir.

16- 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen atama sayısı şunlar tabi değildir:
a)    4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren bir yıl içinde adına eğitim gördükleri yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak atamalar.

b)    Öğretim elemanları arasından kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar.

c)    Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan personelden Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin profesör, doçent ile 1/1/2024 tarihindeki profesör ve doçent ünvanlı dolu kadro sayısının binde yirmi beşini geçmemek üzere doktor öğretim üyesi ünvanlı kadrolarına yapılacak atamalar.

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

Bakmadan Geçme