7 başlıkta emeklilik için borçlanma hakkında bilinmesi gerekenler

Milyonları ilgilendiren borçlanma süreleri.... SGK borçlanması ya da geriye dönük emeklilik borçlanması, sigortalının geçmişteki prim borçlarını ifade etmektedir.

  • 139

Emeklilik yaşını etkilemeyen borçlanma için prim günlerinde eksiklik olan bazı sigortalıların ödeme yaparak bu farkı kapatması anlamına gelmektedir

7 soruda borçlanma hakkında okuycularımızın merak ettiklerini paylaşıyoruz. 

1-Borçlanılacak süreler nelerdir?

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü madde kapsamındaki sigortalı kadının doğumdan sonra geçen prim ödemeden geçirdikleri süreler
b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri
c) 4 (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri (süre sınırı olmaksızın)
d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri
e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri (en fazla 1 yıl)
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri (4/c hariç- bu sürede prim bildirildiği için)
g) Grev ve lokavtta geçen süreleri
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri
ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri
i) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri (25/2/2011’den sonraki)
j) 1416 sayılı Kanuna uyarınca yurtdışında geçen öğrenim süreleri
k) 5510 md. 46 kapsamında borçlanma; Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay naspedilenler ile polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri.
l) Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden Emniyet Hizmetleri Sınıfında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışacak olanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışmakta olanların, bahse konu okullarda geçen başarılı eğitim süreleri.

m) Uzman ve usta öğreticilikte geçen süreler

n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında tutuklanan veya gözaltına alınanlardan beraat edenlerin tutukluluk ve gözaltında geçen süreleri

2- Doğum borçlanmasının şartları nelerdir?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için, 5510 sayılı Kanun veya mülga kanunlar kapsamında tescil edilmiş ve adlarına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması, çocuğun yaşaması, kısmi süreli çalışanlar hariç, borçlanacağı sürede adına prim ödenmemiş olması gerekmektedir.

3- Kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir?

Sigortalı en fazla üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanabilir. İki yıllık süre dolmadan çalışmaya başlamış ise çalışmaya başladığı tarihe kadar olan süre borçlandırılır.

4- Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir?
 

Er veya erbaş olarak silahaltında geçen süreleri,
Yedek subay okulunda geçen süreleri askerlik borçlanması kapsamındadır.

5-Avukatların borçlanabileceği azami süre ne kadardır?

1136 sayılı Kanunu gereğince avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk altı ay mahkemelerde kalan altı ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile Kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabileceklerdir.

6- Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi?
 

Aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde herhangi bir sınırlama olmaksızın iade edilir. Yeniden borçlanmak istemesi halinde yeni talep alınarak borç tutarı hesaplanır.

7- Ödenmesi gereken bir günlük borçlanma tutarı nedir?
 

1/1/2024-31/12/2024 dönemi için bir günlük prime esas kazancın alt sınırı 666,75 TL; üst sınırı ise 5.000,63 TL’dir.
- Asgari kazanç tercih edilirse ödenmesi gereken bir günlük borç, 666,75 TL * %32 = 213,36 TL,
- Azami kazanç tercih edilirse ödenmesi gereken bir günlük borç, 5.000,63 TL * %32 = 1600,2 TL olacaktır.

memur5.com

Bakmadan Geçme