2024 yılında kısa çalışma ödeneği tutarı ne kadar oldu?

Bu haberimizde kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) kısaca bahsederek 2024 yılında ödenecek KÇÖ tutarını açıklamaya çalışacağız.

  • 202

Bu haberimizde kısa çalışma ödeneğinden (KÇÖ) kısaca bahsederek 2024 yılında ödenmeye başlanan KÇÖ tutarını açıklamaya çalışacağız.

Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği 4447 sayılı Kanunun ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre; Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizlerle zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir.

Kısa çalışma ödeneği, çalışanın 12 aylık ortalama ücretinin %60’ı oranında ödenir. Ödeneğin tavanı, asgari ücretin %150’sidir. 1 Ocaktan itibaren, KÇÖ tavanı 30.003,75 TL, en düşük KÇÖ ise 12.001,5 TL olarak ödenecektir.

Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işveren, kısa çalışma talebini, derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Kısa çalışma halinde İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülür.

Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde, kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı Kanunun 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Buna göre, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) çalışanın 12 aylık ortalama ücretinin yüzde 60’ı oranında ödenmektedir. 

Ödenek tutarının tavanı ise asgari ücretin yüzde 150’sidir. Yeni asgari ücrete göre 1 Ocaktan itibaren KÇÖ tavanı 30.003,75 TL, en düşük KÇÖ ise 12.001,5 TL olarak ödenecektir.

Bakmadan Geçme